Skip to content
Permalink
Browse files

Doplněno vysvětlení změny v grafice emise-cr

  • Loading branch information
ondraspribyla committed Mar 9, 2020
1 parent b548f60 commit add888cf01246eb9e160c4426c013bef490e54c8
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _data/news.yml
@@ -5,7 +5,7 @@
* [Průměrná roční teplota v ČR](/infografiky/teplota-cr) → ver. 2.0, doplněno o rok 2019
* [Průměrná teplota v ČR v jednotlivých měsících](/infografiky/teplota-cr-mesice) → ver. 2.0, doplněno o rok 2019
* [Vývoj koncentrace CO₂ v atmosféře](/infografiky/koncentrace-co2) → ver. 2.0, odstraněn rok 2019 v rámci vyšší konzistence a koherence použitých datových sad
* [Emise skleníkových plynů v ČR podle sektorů](/infografiky/emise-cr) (oba grafy) → ver. 3.x, opravena chyba v celkovém čísle, nárůst o 0,96Mt
* [Emise skleníkových plynů v ČR podle sektorů](/infografiky/emise-cr) (oba grafy) → ver. 3.x, opravena chyba v celkovém čísle. (Původní data nezměněna, číslo uvedené na grafice předchozí verze odpovídalo položce TOTX4_MEMO, která nezahrnuje emise letecké dopravy, zatímco všechna ostatní podkladová data pro grafiku leteckou dopravu zahrnovala)
- date: 2020-03-02
summary: "První účast na větší konferenci - přímo v panelu na [Climate Open Data Expo](https://osf.cz/open-data-expo-2020/). Mimo to jsme také zhruba dva týdny předtím přednášeli na Přírodovědecké fakultě MU či Biskupském Gymnáziu v Brně."

0 comments on commit add888c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.