Mevcut sistem saatini gösteren basit çaplı react uygulamasıdır.
JavaScript HTML CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
README.md
index.html
package.json
webpack.config.js

README.md

React Time

License: MIT Build Status GitHub version

Mevcut sistem saatini gösteren basit çaplı react uygulamasıdır.

Gereksinimler

Bu projenin çalışması için node 5 ve sonrası kurulu olması gerekmektedir. Ayrıca webpack ve webpack geliştirici sunucusu kurulu olmalıdır.

npm i -g webpack webpack-dev-server

Kurulum

  • Bu projeyi bir klasöre kopyalayın
git clone https://github.com/falconsw/react-time.git <KLASÖR_ADI>
npm install
 npm run build
npm start

LICENSE

MIT © Ömer Doğan