Skip to content
Tích hợp Viettel S-Invoice vào odoo
Branch: 11.0
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
viettel-s-invoice
README.md

README.md

Module dùng để xuất hóa đơn điện tử viettel

Chú ý: không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi module này.

  • hiện tại chỉ mới test trên hóa đơn giá trị gia tăng
  • hiện tại chỉ mới tạo dc hóa đơn, chưa làm dc các thao tác khác

Sau khi cài đặt module, vào trong company để nhập vào thông tin kết nối, để test module, có thể dùng thông số sau:

Chọn loại hóa đơn, mẫu hóa đơnký hiệu hóa đơn

You can’t perform that action at this time.