Skip to content
Permalink
Browse files

Add Romanian translation

  • Loading branch information
fappels committed Mar 5, 2020
1 parent 1cad6ad commit b0263afc804b95dba4f07dafd8c99fa81aa85b48
Showing with 34 additions and 0 deletions.
  1. +34 −0 extdirect/langs/ro_RO/extdirect.lang
@@ -0,0 +1,34 @@
# Dolibarr language file - en_US - extdirect
CHARSET = UTF-8
DirectConnect = Conector Ext.direct
Module202002Name = Conector Ext.direct
Module202002Desc = Conectați-vă la aplicații externe care utilizează interfața de date Ext.direct
Applications=Aplicații
DirectConnectSetup=Configurare conector Ext.direct
Parameters=Parametrii
Value=Valoare
AutoAsignAbility=Activați atribuirea automată de conectare a utilizatorului, aveți grijă! orice persoană care are acces la adresa dvs. URL are acces la datele dumneavoastră.
Modify=Modifica
AutoUser=Utilizator pentru a atribui toate conexiunile
AppId=ID cerere
RequestId=solicitant
AppName=Nume
AppVersion=Versiune
Ack=Recunoscut
DateC=Data conectării pentru prima dată
DateLastConnect=Data ultimei conectări
DevPlatform=Platforma dispozitiv
DevType=Tip de dispozitiv
User=numele de utilizator
removeAll=Inlătură tot
None=Nici unul
Refresh=Reîmprospăta
AllLocationsLabel=Toate
Authentication=Autentificare
Activities=Activitati
ActivityName=Activitate
Status=stare
Clear=clar
DolibarrCompatibilityError=Versiunea Dolibarr nu a fost încă testată pentru compatibilitate
AllLocationsDesc=Toate locațiile
ActivitiesFromUser=Activități ale utilizatorului

0 comments on commit b0263af

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.