مشکل در تبدیل تاریخ جلالی به میلادی #1

Open
amirhossein693 opened this Issue Apr 19, 2013 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant

من برای تبدیل تاریخ جلالی به میلادی از این کلاس استفاده میکنم
تا اونجایی که تست کردم همه تاریخ ها درست تبدیل میشه
اما بازه حدودا 29 مهر الی 30 آذر ماه 1392 رو که به تابع میفرستم
تاریخ میلادی رو اشتباه بر میکردونه
آپریل برمی گردونه

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment