Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (10 sloc) 1022 Bytes

Türkçe Kaynaklar Listesi Katkı Çağrısı

Yazılımla ilgili teknik veya teknik olmayan konularda kaliteli Türkçe içerik bulmak epey zor. Birçok konuda yazılmış blog yazıları, yayımlanmış videolar, oluşturulmuş repository'ler var; ama bunlara tek bir yerden ulaşmak çok daha zor. Bu nedenlerden dolayı Türkçe kaynak arayanlara yardımcı olacak bir liste oluşturmaya karar verdim. Fakat bu listenin kendi çabalarımla çok da güzel bir yere gelemeyeceği açıkca belli.

Bu listeyi daha güzel ve kapsamlı bir hale getirmek için sizlerden katkı bekliyorum. Eğer bu listeye eklenmesini isteğiniz blog yazıları, YouTube videoları veya kanalları, podcast'ler ve bunlara benzer içerikler varsa lütfen Pull Request gönderiniz.

Beraber çok geniş kapsamlı bir liste oluşturmak dileğiyle...


Listeye ekleme yaparken
  • Doğru konu başlıklarının altına eklemeye
  • Konu başlığının en sonuna eklemeye
  • Listede halihazırda yer almamasına

dikkat ediniz.