No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
api/node
provider
pure
.gitignore
README.md
logdata.png
pureTest.html
pureTest.js
todo.css
todo.html
todo.js

README.md

vkafes

Javascript hatalarını yakalayıp kafese koyar.

Browserda oluşan javascript hatalarını yakalayıp serverda loglanmasına yardımcı olur.

Oluşan hatanın exception, scope değişkenleri ve URL'ini paketleyip istenen HTTP API'ye POST eder.

Kurulumu

git clone https://github.com/fatihorhan/vkafes.git
cd vkafes
node api/node/api.js

Gereksinimler

 • Node.js

Hataları saklayıp gönderilmesi (saf javascript)

HTML'inize error_handler.js'i include edin: `<script type="text/javascript" src="pure/error_handler.js"></script> API url'ini belirtin:

<script>
	VKafes.config.api_url = "/saveerror";
</script>

Hatayı yakaladınız yerde gönderilmesi için vkafes'e verin:

function buttonClick(){
	try{
		hata_uret();
	}catch(e){
		VKafes.raise(e);
	}
}

Hataları saklayıp gönderilmesi (angularjs) HTML'inize error_handler.js'i include edin: <script src="provider/vkafes.provider.js"></script> <script src="provider/config.vkafes.handler.js"></script>

Uygulama modülünüze dependency olarak ekleyin: `angular.module('todoApp', ['vkafes'])

Hata yakalamak istediğiniz controller'da jsErrorHandler provider'ını dependency olarak ekleyin: angular.module('todoApp', ['vkafes']) .controller('TodoListController', function(jsErrorHandler, $scope, $http) {

Hatayı yakaladınız yerde gönderilmesi için vkafes'e verin:

  todoList.addTodo = function() {
   todoList.todos.push({text:todoList.todoText, done:false});
	 try{
	 	x();
	} catch(e){
		jsErrorHandler.raise(e, $scope, false);
	}
	 todoList.todoText = '';
  };

Hataların Görüntülenmesi

Gönderilecek olan hata aşağıdaki gibidir: log örneği

Hataları HTTP JSON API üzerinden aşağıdaki adresten görebilirsiniz: http://localhost:4444/errors

Hatalar node api/node/api.js komutunu çalıştırdığınız dizindeki errors.db sqlite3 dosyasında.

GELİŞTİRİCİLER

 • Fatih ORHAN (@fatihorhan)
 • Volkan ZEYTUN (@volkanzeytun)
 • Kadri KARAGÖZ (@kadrikaragoz)