Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of git://github.com/alhafoudh/cucumber

  • Loading branch information...
aslakhellesoy committed Mar 30, 2009
2 parents 142b161 + 1b92430 commit 84f78c9df2dff83680bdd8353846813a1c79f839
@@ -0,0 +1 @@
+features.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+$:.unshift(File.dirname(__FILE__) + '/../../../lib')
+require 'cucumber/rake/task'
+
+Cucumber::Rake::Task.new do |t|
+ t.cucumber_opts = "--language sk"
+end
@@ -0,0 +1,16 @@
+Požiadavka: Sčítavanie
+ Aby som sa vyhol hlúpim chybám
+ Ako matematický idiot
+ Chcem vedieť ako sa sčítavajú dve čísla
+
+ Náčrt Scenáru: Sčítanie dvoch čísel
+ Pokiaľ Zadám číslo <vstup_1> do kalkulačky
+ A Zadám číslo <vstup_2> do kalkulačky
+ Keď Stlačím tlačidlo <tlačidlo>
+ Tak Výsledok by mal byť <výstup>
+
+ Príklady:
+ | vstup_1 | vstup_2 | tlačidlo | výstup |
+ | 20 | 30 | add | 50 |
+ | 2 | 5 | add | 7 |
+ | 0 | 40 | add | 40 |
@@ -0,0 +1,9 @@
+Požiadavka: Delenie
+ Aby som sa vyhol hlúpim chybám
+ Pokladníci musia vedieť vypočítať podiel
+
+ Scenár: Prirodzené čísla
+ Pokiaľ Zadám číslo 3 do kalkulačky
+ A Zadám číslo 2 do kalkulačky
+ Keď Stlačím tlačidlo divide
+ Tak Výsledok by mal byť 1.5
@@ -0,0 +1,24 @@
+# encoding: utf-8
+require 'spec/expectations'
+$:.unshift(File.dirname(__FILE__) + '/../../lib') # This line is not needed in your own project
+require 'cucumber/formatter/unicode'
+require 'calculator'
+
+Before do
+ @calc = Calculator.new
+end
+
+After do
+end
+
+Given /Zadám číslo (\d+) do kalkulačky/ do |n|
+ @calc.push n.to_i
+end
+
+When /Stlačím tlačidlo (\w+)/ do |op|
+ @result = @calc.send op
+end
+
+Then /Výsledok by mal byť (.*)/ do |result|
+ @result.should == result.to_f
+end
@@ -0,0 +1,14 @@
+class Calculator
+ def push(n)
+ @args ||= []
+ @args << n
+ end
+
+ def add
+ @args.inject(0){|n,sum| sum+=n}
+ end
+
+ def divide
+ @args[0].to_f / @args[1].to_f
+ end
+end

0 comments on commit 84f78c9

Please sign in to comment.