Dokus API is a REST interface to invoicing and timetracking with Dokus (dokus.no).
Python PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Pull request Compare This branch is 11 commits behind funkbit:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
php
python
.gitignore
README.markdown

README.markdown

dokus-api

Dokus API is a REST interface to invoicing and timetracking with the Norwegian web app Dokus. Most content in this project is in Norwegian.

API-dokumentasjon

Dokumentasjon for Dokus API finnes i wiki-en.

Bibliotek og eksempelkode

Vi tilbyr klient-biblioteker for Python og PHP, som gjør det enkelt å jobbe med Dokus API.

Klient-bibliotekene ligger i /python/ og /php/, og kan fritt benyttes og modifiseres.

Vi oppfordrer alle interesserte til å bidra med kode, erfaringer og kunnskap, og er spesielt interessert i eksempelbiblioteker i andre språk som Ruby.

Ta gjerne kontakt med oss på hjelp[at]dokus.no om du lurer på noe!