HTML CSS PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.idea
css
README.md
index.html
nbsp-script.php

README.md

nbsp2preposition

For English scroll below

Nástroj pro vložení HTML nezlomitelné mezery do textového řetězce tak, jak doporučuje typografická norma

Prozatím nástroj vkládá nezlomitelnou mezeru:

 • Za neslabičné předložky k, s, v, z, slabičné předložky o, u a spojky a, i
 • Za značky a zkratky str., obr., tab., s., č., §, #, *, †, tj., tzv., tzn.
 • Před značky a zkratky %, hod., h, °C, Kč, €, kg
 • Mezi ustálená slovní spojení a. s., s. r. o., mn. č., př. n. l.
 • Jednotky objemu a povrchu s horním indexem (m², cm³ atp.)
 • Akademické a vědecké tituly podle tohoto seznamu

Dostupný online

Ačkoliv nástroj zatím nesplňuje všechna doporučení UJČ (viz Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci), zastane většinu potřebného.

K vyzkoušení zde: http://nbsp2preposition.milansvehla.com/

Online tool to insert non-breaking space after each one-letter word.

Inserting   for these strings:

 • After one-letter prepositions k, s, v, z, o, u, a, i
 • After abbreviations str., obr., tab., s., č., §, #, *, †, tj., tzv., tzn.
 • Before abbreviations %, hod., h, °C, Kč, €, kg
 • Inside a. s., s. r. o., mn. č., př. n. l.
 • For some units (m², cm³ etc.)
 • Czech university degrees according to this list

Dostupný online

Although not finished yet, can be found here: http://nbsp2preposition.milansvehla.com/