Permalink
Browse files

Merge pull request #9 from karolinaszczur/master

Updated links for CSS3 sections
  • Loading branch information...
2 parents 807edbd + 5ed2d2f commit c79630c11d2362cb7a178feb550c0231bfeb9e71 Damian Wielgosik committed May 1, 2012
Showing with 82 additions and 0 deletions.
  1. +82 −0 brief.html
View
@@ -37,7 +37,89 @@
<li><a href="https://github.com/bluesmoon/pngtocss/">PNG to CSS - konwerter tworzący gradienty na podstawie obrazków</a></li>
</ul>
+ <h2>Border radius</h2>
+ <p></p>
+
+ <ul>
+ <li>Użyteczne linki</li>
+ <li><a href="http://www.w3.org/TR/css3-background/#corners">Dokumentacja W3C</a></li>
+ <li><a href="http://border-radius.com/">Generator border radius</a></li>
+ </ul>
+
+ <h2>Border image</h2>
+
+ <ul>
+ <li>Użyteczne linki</li>
+ <li><a href="http://www.w3.org/TR/css3-background/#border-images">Dokumentacja W3C</a></li>
+ <li><a href="http://border-image.com/">Generator border image</a></li>
+ <li><a href="http://css-tricks.com/understanding-border-image/">Understanding border image (Chris Coyer)</a></li>
+ </ul>
+
+ <h2>Box shadow</h2>
+
+ <ul>
+ <li>Użyteczne linki</li>
+ <li><a href="http://www.w3.org/TR/css3-background/#the-box-shadow">Dokumentacja W3C</a></li>
+ <li><a href="http://www.zurb.com/playground/css-boxshadow-experiments">Box Shadow Experiments (Zurb Playground)</a></li>
+ <li><a href="http://viget.com/uploads/file/boxshadows/">39 box shadows, no good reason</a></li>
+ </ul>
+
+ <h2>Font-face</h2>
+
+ <ul>
+ <li>Użyteczne linki</li>
+ <li><a href="http://www.w3.org/TR/css3-fonts/#font-face-rule">Dokumentacja W3C</a></li>
+ <li><a href="http://www.font-face.com/">Font-Face</a></li>
+ <li><a href="http://hacks.mozilla.org/2009/06/beautiful-fonts-with-font-face/">Beautiful Fonts with Font Face (Mozilla)</a></li>
+ <li><a href="http://www.fontsquirrel.com/fontface/generator">Generator @font-face</a></li>
+ <li><a href="http://www.fontsquirrel.com/fontface">Gotowe @font-face kits do pobrania</a></li>
+ <li><a href="http://paulirish.com/2009/bulletproof-font-face-implementation-syntax/">Bulletproof Font Face Implementation Syntax (Paul Irish)</a></li>
+ <li><a href="http://www.slideshare.net/jaffathecake/in-your-fontface">Prezentacja Jake'a Archibalda na temat @font-face</a></li>
+ </ul>
+
+ <h2>Selectors</h2>
+
+ <ul>
+ <li>Użyteczne linki</li>
+ <li><a href="http://www.w3.org/TR/selectors/">Dokumentacja W3C</a></li>
+ <li><a href="http://www.456bereastreet.com/archive/200601/css_3_selectors_explained/">CSS3 Selectors Explained (456 Berea St)</a></li>
+ <li><a href="http://www.netmagazine.com/tutorials/discover-power-css3-selectors">Discover the Power of CSS3 Selectors (.net Magazine)</a></li>
+ <li><a href="http://coding.smashingmagazine.com/2011/03/30/how-to-use-css3-pseudo-classes/">How to Use CSS3 Pseudo Classes (Smashing Magazine)</a></li>
+ <li><a href="http://selectivizr.com/">Selectivizr - biblioteka pozwalająca na używanie selektorów w IE6-8</a></li>
+ </ul>
+
+ <h2>CSS Transitions</h2>
+
+ <ul>
+ <li><a href="http://www.w3.org/TR/css3-transitions/">Dokumentacja W3C</a></li>
+ <li><a href="https://developer.mozilla.org/en/CSS/CSS_transitions">CSS Transitions (Mozilla Developer Network)</a></li>
+ <li><a href="http://www.alistapart.com/articles/understanding-css3-transitions/">Understanding CSS3 Transitions (Dan Cenderholm)</a></li>
+ <li><a href="http://leaverou.github.com/animatable/">Animatable - galeria z przykładami przejść</a></li>
+ <li><a href="http://animatable.com/">Animatable - narzędzie do tworzenia przejść dla aplikacji desktopowych i moblinych</a></li>
+ <li><a href="http://ferrante.pl/frontend/vademecum/css3-transitions/">CSS3 Transitions (PL, Damian Wielgosik)</a></li>
+ </ul>
+ <h2>CSS Transforms</h2>
+
+ <ul>
+ <li>Użyteczne linki</li>
+ <li><a href="http://www.w3.org/TR/css3-2d-transforms/">Dokumentacja W3C na temat transformacji 2D</a></li>
+ <li><a href="http://www.w3.org/TR/css3-3d-transforms/">Dokumentacja W3C na temat transformacji 3D</a></li>
+ <li><a href="http://coding.smashingmagazine.com/2012/01/06/adventures-in-the-third-dimension-css-3-d-transforms/">Adventures In The Third Dimension: CSS 3D Transforms (Smashing Magazine)</a></li>
+ <li><a href="http://24ways.org/2010/intro-to-css-3d-transforms">An Introduction to CSS 3-D Transforms (24 ways)</a></li>
+ <li><a href="http://www.html5rocks.com/en/tutorials/3d/css/">3D and CSS (HTML5Rocks)</a></li>
+ </ul>
+
+ <h2>Multi-column layout</h2>
+
+ <ul>
+ <li>Użyteczne linki</li>
+ <li><a href="http://www.w3.org/TR/css3-multicol/">Dokumentacja W3C</a></li>
+ <li><a href="http://www.alistapart.com/articles/css3multicolumn/">Introducing the CSS3 Multi-Column Module (Cedric Savarese)</a></li>
+ <li><a href="http://dev.opera.com/articles/view/css3-multi-column-layout/">CSS3 Multi-column layout (Opera)</a></li>
+ <li><a href="http://www.456bereastreet.com/archive/200509/css3_multicolumn_layout_considered_harmful/">CSS3 Multi-column layout considered harmful (456 Berea St)</a></li>
+ <li><a href="https://developer.mozilla.org/en/CSS3_Columns">Using CSS multi-column layouts (Mozilla Developer Network)</a></li>
+ </ul>
</section>
<!-- / css3 -->

0 comments on commit c79630c

Please sign in to comment.