Permalink
Browse files

Merge pull request #42 from joneslee85/name_vietnam

Add Faker::NameVN module
  • Loading branch information...
2 parents 0029cc0 + bdb189a commit 8f7c679ec8c3d27aefe287e04e48e2702b865df9 @EmmanuelOga EmmanuelOga committed May 7, 2012
Showing with 45 additions and 0 deletions.
  1. +45 −0 lib/ffaker/name_vn.rb
View
45 lib/ffaker/name_vn.rb
@@ -0,0 +1,45 @@
+# encoding: utf-8
+module Faker
+ module NameVN
+ extend ModuleUtils
+ extend self
+
+ def name
+ "#{middle_name} #{first_name} #{last_name}"
+ end
+
+ def first_name
+ FIRST_NAMES.rand
+ end
+
+ def last_name
+ LAST_NAMES.rand
+ end
+
+ def middle_name
+ MIDDLE_NAMES.rand
+ end
+
+ def last_first
+ "#{last_name} #{middle_name} #{first_name}"
+ end
+
+ LAST_NAMES = k %w(Nguyễn Phạm Trần Lê Huỳnh Hoàng Phan Vũ Võ Đặng Bùi Đỗ Hồ
+ Ngô Dương Lý Bành Cao Châu Chu Chung Diệp Dương Đàm Đào Đinh
+ Đoàn Giang Hà Hàn Kiều Kim La Lạc Lâm Liễu Lục Lương Lưu Mã
+ Mạch Mai Nghiêm Phó Phùng Quách Quang Quyền Tạ Thạch Thái Sái
+ Thi Thân Thảo Thủy Tiêu Tô Tôn Trang Triệu Trịnh Trương Văn
+ Vĩnh Vương Vưu)
+
+ FIRST_NAMES = k %w(Thị Văn Hữu Đức Công Quang)
+
+ MIDDLE_NAMES = k %w(An Bằng Bảo Bay Cảnh Công Cung Đạt Đông Gia Giang Hà Hải
+ Hiệp Hoàng Hùng Huỳnh Khoa Khôi Lai Linh Lộc Long Lưu Mạnh
+ Minh Nam Nghĩa Ngọc Nguyên Ninh Phát Phú Phục Phùng Quân
+ Quang Sơn Quyên Sang Tâm Tân Tạo Thanh Thảo Thiên Thuận
+ Toàn Trúc Trung Tú Tuân Tùng Tưởng Tuyến Văn Việt Vinh Vũ
+ Xương Bich Châu Diệp Hằng Kim Liên Mai Mộng Mỹ Nguyệt Phương
+ Quỳnh Thi Thoa Thu Trinh Tuyết Uyên Yến Anh Dung Hạnh Hoa
+ Hồng Khánh Lan Liêm Nhung Xuân)
+ end
+end

0 comments on commit 8f7c679

Please sign in to comment.