Permalink
Browse files

Add Faker::NameVN module

  • Loading branch information...
1 parent 0029cc0 commit bdb189a5ef1d259285aad92182f8570bab69fc0c @joneslee85 joneslee85 committed May 7, 2012
Showing with 45 additions and 0 deletions.
  1. +45 −0 lib/ffaker/name_vn.rb
View
@@ -0,0 +1,45 @@
+# encoding: utf-8
+module Faker
+ module NameVN
+ extend ModuleUtils
+ extend self
+
+ def name
+ "#{middle_name} #{first_name} #{last_name}"
+ end
+
+ def first_name
+ FIRST_NAMES.rand
+ end
+
+ def last_name
+ LAST_NAMES.rand
+ end
+
+ def middle_name
+ MIDDLE_NAMES.rand
+ end
+
+ def last_first
+ "#{last_name} #{middle_name} #{first_name}"
+ end
+
+ LAST_NAMES = k %w(Nguyễn Phạm Trần Lê Huỳnh Hoàng Phan Vũ Võ Đặng Bùi Đỗ Hồ
+ Ngô Dương Lý Bành Cao Châu Chu Chung Diệp Dương Đàm Đào Đinh
+ Đoàn Giang Hà Hàn Kiều Kim La Lạc Lâm Liễu Lục Lương Lưu Mã
+ Mạch Mai Nghiêm Phó Phùng Quách Quang Quyền Tạ Thạch Thái Sái
+ Thi Thân Thảo Thủy Tiêu Tô Tôn Trang Triệu Trịnh Trương Văn
+ Vĩnh Vương Vưu)
+
+ FIRST_NAMES = k %w(Thị Văn Hữu Đức Công Quang)
+
+ MIDDLE_NAMES = k %w(An Bằng Bảo Bay Cảnh Công Cung Đạt Đông Gia Giang Hà Hải
+ Hiệp Hoàng Hùng Huỳnh Khoa Khôi Lai Linh Lộc Long Lưu Mạnh
+ Minh Nam Nghĩa Ngọc Nguyên Ninh Phát Phú Phục Phùng Quân
+ Quang Sơn Quyên Sang Tâm Tân Tạo Thanh Thảo Thiên Thuận
+ Toàn Trúc Trung Tú Tuân Tùng Tưởng Tuyến Văn Việt Vinh Vũ
+ Xương Bich Châu Diệp Hằng Kim Liên Mai Mộng Mỹ Nguyệt Phương
+ Quỳnh Thi Thoa Thu Trinh Tuyết Uyên Yến Anh Dung Hạnh Hoa
+ Hồng Khánh Lan Liêm Nhung Xuân)
+ end
+end

1 comment on commit bdb189a

Contributor

PapePathe commented on bdb189a Jun 21, 2012

cool

Please sign in to comment.