Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5940 lines (5939 sloc) 281 KB
α alpha | negative | copulative | intensive
Ἀαρών Aaron
Ἀβαδδών Abaddon
ἀβαρής without weight | not burdensome
Ἀββά Abba, Father
Ἀβειληνή Abilene
Ἅβελ Abel
Ἀβιά Abia, Abijah
Ἀβιάθαρ Abiathar
Ἀβιληνή
Ἀβιούδ Abiud | Abihud
Ἀβραάμ Abraham
ἄβυσσος boundless, bottomless | the abyss
Ἄγαβος Agabus
ἀγαθοεργέω to do good | show kindness
ἀγαθοποιέω to do good
ἀγαθοποιΐα well-doing
ἀγαθοποιός doing well | acting rightly
ἀγαθός good | thy favour, benefit
ἀγαθουργέω to do good
ἀγαθωσύνη goodness
ἀγαλλίασις exultation, exuberant joy
ἀγαλλιάω to exult, rejoice greatly
ἄγαμος unmarried
ἀγανακτέω to be indignant
ἀγανάκτησις indignation
ἀγαπάω to love
ἀγάπη love | goodwill | esteem | love feasts
ἀγαπητός beloved
Ἅγαρ Hagar
ἀγγαρεύω to impress | to compel
ἀγγεῖον a vessel
ἀγγελία a message
ἀγγέλλω to announce, report
ἄγγελος a messenger | angel
ἄγγος a vessel
ἄγε come!
ἀγέλη a herd
ἀγενεαλόγητος without genealogy
ἀγενής unborn | of no family | ignoble | base
ἁγιάζω to make holy | consecrate | sanctify | to dedicate | separate | set apart for God | to purify | to treat as holy
ἁγιασμός consecration | sanctification
ἅγιος|G40 dedicated to the gods | sacred | holy
ἁγιότης sanctity | holiness
ἁγιωσύνη holiness
ἀγκάλη the bent arm
ἄγκιστρον a fish-hook
ἄγκυρα an anchor
ἄγναφος uncarded | undressed
ἁγνεία purity
ἁγνίζω to purify | cleanse from defilement
ἁγνισμός purification
ἀγνοέω to be ignorant | not to know | not to understand
ἀγνόημα a sin of ignorance
ἄγνοια ignorance
ἁγνός free from ceremonial defilement | holy | sacred | venerable | pure | chaste | undefiled | guiltless
ἁγνότης purity | chastity
ἁγνῶς purely | with pure motives
ἀγνωσία ignorance
ἄγνωστος unknown
ἀγορά an assembly | a place of assembly | a public place | forum | a market-place
ἀγοράζω to frequent the | to buy in the market | purchase
ἀγοραῖος frequenting the | a lounger in the | proper to the | court-days are kept
ἄγρα the chase | a hunting | catching | that which is taken | a catch
ἀγράμματος without learning | un-lettered
ἀγραυλέω to live in the fields
ἀγρεύω to catch | take
ἀγριέλαιος of the wild olive | the wild olive
ἄγριος living in fields, wild | savage, fierce
Ἀγρίππας Agrippa
ἀγρός a field | the country | country places, farms | a piece of ground
ἀγρυπνέω to be sleepless, wakeful | to be watchful, vigilant
ἀγρυπνία sleeplessness | watching
ἀγυιά
ἄγω to lead, bring, carry | to lead, guide, impel | to spend | keep | to go
ἀγωγή a carrying away | a leading, guiding | training | conduct, way of life
ἀγών a gathering | a place of assembly | a contest, struggle, trial | solicitude, anxiety
ἀγωνία a contest, wrestling | great fear, agony, anguish
ἀγωνίζομαι to contend for a prize | to fight, struggle, strive
Ἀδάμ Adam
ἀδάπανος without expense | free of charge
Ἀδδεί Addei
ἀδελφή a sister
ἀδελφός a brother
ἀδελφότης brotherhood, brotherly affection | the brotherhood
ἄδηλος unseen | unobserved | not manifest | uncertain | indistinct
ἀδηλότης uncertainty
ἀδήλως uncertainly
ἀδημονέω to be troubled, distressed
ᾅδης Hades | the abode of Hades, the underivorld | Hades
ἀδιάκριτος not to be parted, mixed, undistinguishable | without uncertainty
ἀδιάλειπτος unremitting | incessant
ἀδιαλείπτως unremittingly | incessantly
ἀδικέω do wrong | act wickedly | criminally | to do hurt | to do | wrong | to wrong | suffer . . . to be wronged | to injure, hurt
ἀδίκημα a wrong | injury | misdeed
ἀδικία injustice | unrighteousness | iniquity | an unrighteous act
ἄδικος unjust | unrighteous, wicked
ἀδίκως unjustly, undeservedly
Ἀδμείν Admin.
ἀδόκιμος not standing the test | rejected | rejected after testing | reprobate
ἄδολος guileless | genuine, pure
Ἁδραμυττηνός Adramyttium
Ἁδρίας the Adriatic
ἁδρότης thickness | vigour | abundance | bounty
ἀδυνατέω to be unable | to be impossible
ἀδύνατος unable | powerless | impossible
ᾄδω to sing
ἀεί ever | unceasingly | perpetually | on every occasion
ἀετός an eagle | vulture
ἄζυμος unleavened | the paschal feast | free from corruption
Ἀζώρ Azor
Ἄζωτος Azotus
ἀηδία unpleasantness | odiousness | dislike | disagreement
ἀήρ air
ἀθανασία immortality
ἀθέμιτος lawless | lawless | unlawful
ἄθεος slighting | denying the gods | godless, ungodly | abandoned by the gods | without God, not knowing God
ἄθεσμος lawless
ἀθετέω to set aside, disregard | to reject as spurious | to nullify, make void | to reject
ἀθέτησις a disannulling | setting aside
Ἀθῆναι Athens
Ἀθηναῖος Athenian
ἀθλέω to contend | wrestle | combat
ἄθλησις a contest | combat | a struggle
ἀθροίζω to gather | assemble
ἀθυμέω to be disheartened
ἀθῷος unpunished | innocent
αἴγειος of a goat
αἰγιαλός the sea-shore | beach
Αἰγύπτιος Egyptian
Αἴγυπτος Egypt
ἀΐδιος everlasting
αἰδώς a sense of shame | modesty
Αἰθίοψ Ethiopian
Αἰλαμίτης
αἷμα blood.
αἱματεκχυσία shedding of blood
αἱμορροέω to lose blood | suffer from a flow of blood
Αἰνέας Æneas
αἴνεσις praise
αἰνέω to praise
αἴνιγμα a dark saying | riddle
αἶνος a tale | praise | a decree
Αἰνών Aenon
αἵρεσις capture | choosing | choice | that which is chosen | opinion | a peculiar opinion | heresy | a school, sect, party, faction
αἱρετίζω to choose
αἱρετικός capable of choosing | causing division | heretical | factious
αἱρέω to take | to choose
αἴρω to raise | take up | lift | draw up | to bear | carry | to bear or take away | carry off | remove
αἰσθάνομαι to perceive
αἴσθησις perception
αἰσθητήριον sense | organ of perception
αἰσχροκερδής greedy of base gains
αἰσχροκερδῶς from eagerness for base gain
αἰσχρολογία abusive language | abuse
αἰσχρός|G150 base | shameful
αἰσχρότης baseness
αἰσχύνη shame | shameful deeds
αἰσχύνω to disfigure | to dishonour | to make ashamed | to be put to shame, be ashamed
αἰτέω to ask | request
αἴτημα a petition | request
αἰτία cause | reason | occasion | case | accusation | cause for punishment | crime
αἴτιον
αἴτιος causative of | responsible | for | the cause | author | the cause | blameworthy | culpable | the culprit | the accused | the crime
αἰτίωμα a charge | accusation
αἰφνίδιος sudden | unexpected
αἰχμαλωσία captivity
αἰχμαλωτεύω to lead captive
αἰχμαλωτίζω to take | lead captive
αἰχμάλωτος captive
αἰών a space of time | an age, eternity | forever | never | the worlds, the universe | the present age
αἰώνιος age-long | eternal
ἀκαθαρσία uncleanness | impurity
ἀκαθάρτης uncleanness
ἀκάθαρτος unclean, impure
ἀκαιρέομαι to have no opportunity
ἀκαίρως out of season | unseasonably
ἄκακος simple | guileless | undamaged
ἄκανθα a prickly plant | thorn | brier
ἀκάνθινος of thorns | of acantha-wood
ἄκαρπος unfruitful | barren
ἀκατάγνωστος not open to just rebuke | irreprehensible
ἀκατακάλυπτος uncovered | unveiled
ἀκατάκριτος uncondemned | without trial, not yet tried
ἀκατάλυτος indissoluble
ἀκατάπαυστος that cannot cease | not to be restrained
ἀκαταστασία instability | confusion | tumult
ἀκατάστατος unsettled | unstable
ἀκατάσχετος that cannot be restrained
Ἀκελδαμάχ
ἀκέραιος unmixed | pure | guileless | simple
ἀκλινής unbending | firm
ἀκμάζω to be at the prime | to be ripe
ἀκμήν a point | at the present point of time | even now | even yet
ἀκοή hearing | the sense of hearing | organ of hearing | the ear | a thing heard | a message | teaching | a report | rumour
ἀκολουθέω to accompany | follow
ἀκούω to hear | listen | attend | perceive by hearing | comprehend by hearing
ἀκρασία want of power | want of self-control | incontinence
ἀκρατής powerless | impotent | lacking self-control | incontinent
ἄκρατος unmixed | pure
ἀκρίβεια exactness | precision
ἀκριβής exact | precise | careful
ἀκριβόω to enquire with exactness | learn carefully
ἀκριβῶς|G199 with exactness | carefully
ἀκρίς a locust
ἀκροατήριον a place of audience
ἀκροατής a hearer
ἀκροβυστία the prepuce | foreskin | uncircumcision | the uncircumcised
ἀκρογωνιαῖος at the extreme angle | the corner foundation stone
ἀκροθίνιον the top of a heap | first-fruits | the choicest spoils
ἄκρον
ἄκρος highest | extreme | the top | extremity
Ἀκύλας Aquila
ἀκυρόω to revoke | invalidate
ἀκωλύτως without hindrance
ἀκων unwilling
ἀλάβαστρον box of alabaster
ἀλαζονία boastfulness | vainglory | vaunting
ἀλαζών a vagabond | an impostor | a boaster
ἀλαλάζω to raise a war-cry | shout with triumph | joy | to wail
ἀλάλητος inexpressible | not to be uttered
ἄλαλος dumb | speechless
ἅλας salt | wit
ἁλεεύς a fisherman
ἀλείφω to anoint
ἀλεκτοροφωνία cock-crowing
ἀλέκτωρ a cock
Ἀλεξανδρεύς an Alexandrian
Ἀλεξανδρινός Alexandrian
Ἀλέξανδρος Alexander
ἄλευρον real
ἀλήθεια truth | truthfulness, truth
ἀληθεύω to speak the truth
ἀληθής true | truthful
ἀληθινός true
ἀλήθω to grind
ἀληθῶς truly, surely
ἁλιεύς
ἁλιεύω to fish
ἁλίζω to salt | season with salt
ἀλίσγημα pollution
ἀλλά otherwise | on the other hand | but | not so much . . . as | but | yet | still | at least | yea | nay | nor yet | yet at least | save only | except
ἀλλάσσω to change: | to transform: | to exchange: c. acc., seq.
ἀλλαχόθεν from another place
ἀλλαχοῦ elsewhere
ἀλληγορέω to speak allegorically
ἁλληλουιά hallelujah | alleluia
ἀλλήλων of one another | mutually
ἀλλογενής of another race | a foreigner
ἅλλομαι to leap | to spring up
ἄλλος other | another | the other | the others, the rest
ἀλλοτριεπίσκοπος one who meddles in things alien to his calling
ἀλλότριος belonging to another | not one's own | foreign | strange | alien
ἀλλόφυλος foreign | of another race | a Gentile
ἄλλως otherwise
ἀλοάω to thresh
ἄλογος without reason | irrational | contrary to reason
ἀλόη the aloe | aloes
ἅλς variant for
ἁλυκός salt
ἄλυπος free from grief
ἅλυσις a chain, bond
ἀλυσιτελής unprofitable
Ἄλφα Alpha
Ἀλφαῖος Alphæus
ἅλων a threshing floor
ἀλώπηξ a fox
ἅλωσις a taking | capture
ἅμα at once | together with | early in the morning
ἀμαθής unlearned | ignorant
ἀμαράντινος of amaranth | unfading
ἀμάραντος unfading
ἁμαρτάνω to miss the mark | to err | do wrong | to violate God's law | to sin
ἁμάρτημα a sinful deed | a sin
ἁμαρτία a missing the mark | guilt | sin | a fault, failure | a sinning, sin | sin | a sinful deed | a sin
ἀμάρτυρος without witness
ἁμαρτωλός sinful | a sinner
ἄμαχος invincible | abstaining from fighting | non-combatant | not contentious
ἀμάω to reap
ἀμέθυστος amethyst
ἀμελέω to be careless | not to care | to be careless of | to neglect
ἄμεμπτος blameless | free from fault
ἀμέμπτως blamelessly
ἀμέριμνος free from anxiety | care
ἀμετάθετος immutable | immutability
ἀμετακίνητος immovable | firm
ἀμεταμέλητος not repented of | unregretted
ἀμετανόητος impenitent | =
ἄμετρος without measure | excessively
ἀμήν As | truly | verily
ἀμήτωρ without a mother
ἀμίαντος undefiled | free from contamination
Ἀμιναδάβ Amminadab
ἄμμος sand | sandy ground
ἀμνός a lamb
ἀμοιβή requital | recompense
ἄμπελος vine
ἀμπελουργός a vine dresser
ἀμπελών a vineyard
Ἀμπλιᾶτος Ampliatus
ἀμύνω to ward off | to defend oneself against | to requite | to defend | assist
ἀμφιάζω to clothe
ἀμφιβάλλω to throw around
ἀμφίβληστρον something thrown around | a casting-net
ἀμφιέζω
ἀμφιέννυμι to clothe
Ἀμφίπολις Amphipolis
ἄμφοδον a road around
ἀμφότεροι both
ἀμώμητος blameless
ἄμωμον amomum
ἄμωμος without blemish | unblemished | faultless
Ἀμών Amon
Ἀμώς Amon | Amos
ἄν_1 ever, soever | until | as soon as | as it were
ἄν_2
ἀνά upwards | up | among | between | in turn | apiece, by | up | to | anew | back
ἀναβαθμός a going up | an ascent | a step | a flight of stairs
ἀναβαίνω to go up | ascend | to rise | spring up | come up
ἀναβάλλω to defer | put off
ἀναβιβάζω to make go up | draw up
ἀναβλέπω to look up | to recover sight
ἀνάβλεψις recovery of sight
ἀναβοάω to cry out
ἀναβολή delay
ἀνάγαιον an upper room
ἀναγγέλλω to bring back word | report | to announce, declare
ἀναγεννάω to beget again
ἀναγινώσκω to know certainly | know again | recognize | to read
ἀναγκάζω to necessitate | compel by force | persuasion, constrain
ἀναγκαῖος necessary | near | intimate
ἀναγκαστῶς necessarily | by constraint
ἀνάγκη necessity | to be compelled | of necessity | force | violence | pain | distress
ἀναγνωρίζω to recognize
ἀνάγνωσις recognition | reading
ἀνάγω to lead | bring up | to produce and set before | to offer | to put to sea
ἀναδείκνυμι to lift up and show | show forth | declare | to consecrate | set apart
ἀνάδειξις a shewing forth | announcement
ἀναδέχομαι to assume | undertake | to receive
ἀναδίδωμι to give forth | send up | to give up | yield | hand over
ἀναζάω to live again | regain life
ἀναζητέω to look for | seek carefully
ἀναζώννυμι to gird up
ἀναζωπυργέω to kindle afresh
ἀναθάλλω to revive
ἀνάθεμα that which is laid by | a votive offering | devoted, a thing devoted to God | a curse | accursed
ἀναθεματίζω to devote to destruction | declare | invoke anathema | to bind oneself under a curse
ἀναθεωρέω to observe carefully | consider well
ἀνάθημα a gift set up | a votive offering
ἀναιδία shamelessness | importunity
ἀναίρεσις a taking up | away | a destroying | slaying | murder
ἀναιρέω to take up | to take away | make an end of | destroy | to kill
ἀναίτιος guiltless | innocent
ἀνακαθίζω to set up | to sit up
ἀνακαινίζω to renew
ἀνακαινόω to make new
ἀνακαίνωσις renewal
ἀνακαλύπτω to unveil
ἀνακάμπτω to bend | turn back | to return
ἀνάκειμαι to be laid up | laid | to recline at table
ἀνακεφαλαιόω to sum up | gather up
ἀνακλίνω to lay upon | lean against | to lay down | to make to recline | to lie back | recline
ἀνακράζω to cry out | shout
ἀνακρίνω to examine | investigate | question
ἀνάκρισις an examination
ἀνακυλίω to roll up | to roll back
ἀνακύπτω to lift oneself up | to be elated
ἀναλαμβάνω to take up | raise | to take up | take to oneself
ἀνάλημψις a taking up
ἀνάληψις
ἀναλίσκω to expend | to consume, destroy
ἀναλογία proportion
ἀναλογίζομαι to consider
ἄναλος saltless | insipid
ἀνάλυσις a loosing | departure
ἀναλύω to unloose | to unloose for departure | depart | to return
ἀναμάρτητος without missing | unerring | faultless | without sin
ἀναμένω to await
ἀναμιμνήσκω to remind | call to one's remembrance | to remember | call to mind
ἀνάμνησις remembrance
ἀνανεόω to renew
ἀνανήφω to return to soberness
Ἀνανίας Ananias
ἀναντίρητος not to be contradicted | undeniable
ἀναντιρήτως without contradiction
ἀνάξιος unworthy
ἀναξίως in an unworthy manner
ἀνάπαυσις cessation | rest | refreshment
ἀναπαύω to give intermission from labour | to give rest | refresh | to ta | rest, enjoy rest
ἀναπείθω to persuade | incite
ἀνάπειρος
ἀναπέμπω to send up | to send back
ἀναπηδάω to leap up
ἀνάπηρος maimed | crippled
ἀναπίπτω to fall back | to recline | to lean back
ἀναπληρόω to fill up | make full | take one's place | complete the number | observe perfectly | fulfilled | to supply
ἀναπολόγητος without excuse | inexcusable
ἀναπτύσσω to unroll
ἀνάπτω to kindle
ἀναρίθμητος innumerable
ἀνασείω to shake out | shake back | move to and fro | to stir up | to excite
ἀνασκευάζω to pack up baggage | to dismantle | ravage | destroy | to unsettle | subvert
ἀνασπάω to draw up
ἀνάστασις a raising up | awakening | rising | a rising from the dead
ἀναστατόω to stir up | excite | unsettle
ἀνασταυρόω to impale | to raise on a cross | crucify | to crucify again
ἀναστενάζω to sigh deeply
ἀναστρέφω to overturn | to turn back | return | to turn hither and thither | to turn oneself about | sojourn | dwell | to conduct oneself | behave | live
ἀναστροφή a turning down | back | a wheeling about | manner of life | behaviour | conduct
ἀνατάσσομαι to arrange in order | bring together from memory
ἀνατέλλω to cause to rise | to rise
ἀνατίθημι to lay upon | set up | to set forth | declare
ἀνατολή a rising | the sun-rising | the east
ἀνατρέπω to overturn | destroy | to subvert
ἀνατρέφω to nurse up | nourish | educate | bring up
ἀναφαίνομαι to bring to light | make to appear | having sighted | to appear | be made manifest
ἀναφέρω to carry | lead up | to bring to the altar | to offer | to bear | sustain
ἀναφωνέω to cry out | exclaim
ἀνάχυσις a pouring out | overflowing | excess
ἀναχωρέω to go back | to withdraw
ἀνάψυξις a refreshing
ἀναψύχω to refresh
ἀνδραποδιστής a slave-dealer | kidnapper
Ἀνδρέας Andrew
ἀνδρίζω to make a man of | to play the man
Ἀνδρόνικος Andronicus
ἀνδροφόνος a man-slayer
ἀνέγκλητος not to be called to account | unreprovable
ἀνεκδιήγητος inexpressible
ἀνεκλάλητος unspeakable
ἀνέκλειπτος unfailing
ἀνεκτός tolerable
ἀνελεήμων without mercy
ἀνέλεος merciless
ἀνεμίζω to be driven by the wind
ἄνεμος wind
ἀνένδεκτος impossible | inadmissible
ἀνεξεραύνητος unsearchable
ἀνεξίκακος patiently forbearing
ἀνεξιχνίαστος that cannot be traced out
ἀνεπαίσχυντος not to be put to shame
ἀνεπίλημπτος without reproach
ἀνέρχομαι to go up
ἄνεσις a loosening, relaxation | relief
ἀνετάζω to examine judicially
ἄνευ without
ἀνεύθετος not well placed | not fit
ἀνευρίσκω to find out | discover
ἀνέχω to hold up | to bear with | endure | to bear with | to listen to
ἀνεψιός a cousin
ἄνηθον anise
ἀνήκω to have come up to | it is due | it is befitting
ἀνήμερος not tame | savage
ἀνήρ a man | husband | a man | a male person
ἀνθίστημι to set against | to withstand | resist | oppose
ἀνθομολογέομαι to make a mutual agreement | to acknowledge fully | confess | to declare one's praises | give thanks to
ἄνθος a flower
ἀνθρακιά a heap of burning coals
ἄνθραξ coal | charcoal | a burning coal
ἀνθρωπάρεσκος studying to please men
ἀνθρώπινος human | human judgment | temptation such as man can bear | I speak in human fashion
ἀνθρωποκτόνος a murderer | manslayer
ἄνθρωπος man | a merchant | men | people | some one | a man | one
ἀνθυπατεύω to be proconsul
ἀνθύπατος supreme | a consul | a proconsul
ἀνίημι to send up | produce | to send back | to let go | to relax | loosen | to give up | desist from
ἀνίλεως
ἄνιπτος unwashed
ἀνίστημι to raise up | to raise up | cause to be born or appear | to rise | to arise | appear
Ἄννα Anna
Ἄννας Annas
ἀνόητος not thought on | not understood | not understanding | foolish
ἄνοια folly | foolishness
ἀνοίγω to open
ἀνοικοδομέω to build again | rebuild
ἄνοιξις an opening | as often as I open
ἀνομία lawlessness | iniquity
ἄνομος lawless | wicked | without law
ἀνόμως lawlessly | without law
ἀνορθόω to set upright or straight again | restore
ἀνόσιος unholy | profane
ἀνοχή a holding back | delaying | forbearance
ἀνταγωνίζομαι to struggle against
ἀντάλλαγμα an exchange
ἀνταναπληρόω to fill up in turn
ἀνταποδίδωμι to give back as an equivalent | recompense | requital
ἀνταπόδομα requital
ἀνταπόδοσις recompense
ἀνταποκρίνομαι to answer again | reply against
ἀντεῖπον to speak against | gainsay
ἀντέχω to hold against | to withstand | to hold out against | to hold firmly to | cleave to
ἀντί over against | opposite | instead of | in place of | for | because | over against
ἀντιβάλλω to throw in turn | exchange
ἀντιδιατίθημι to place oneself in opposition | oppose
ἀντίδικος an opponent in a lawsuit | adversary
ἀντίθεσις opposition
ἀντικαθίστημι to replace | oppose | to supersede | to resist
ἀντικαλέω to invite in turn
ἀντίκειμαι to lie opposite to | to oppose | withstand | resist
ἄντικρυς outright | over against
ἀντιλαμβάνω to take instead of | in turn | to take hold of | to help | to partake of
ἀντιλέγω contradict | oppose | resist
ἀντίλημψις a laying hold of | an exchange | Hellenistic (LXX,
ἀντίληψις
ἀντιλογία gain-saying | strife
ἀντιλοιδορέω to revile in turn
ἀντίλυτρον a ransom
ἀντιμετρέω to measure in return
ἀντιμισθία a reward | requital
Ἀντιόχεια Antioch
Ἀντιοχεύς a citizen of Antioch | an Antiochian
ἀντιπαρέρχομαι to pass by opposite to
Ἀντίπας Antipas
Ἀντιπατρίς Antipatris
ἀντίπερα on the opposite side
ἀντιπίπτω to fall against | upon | to strive against | resist
ἀντιστρατεύομαι to make war against
ἀντιτάσσω to range on battle against | to set oneself against | resist
ἀντίτυπος striking back | resisting | adverse | struck back | corresponding to
ἀντίχριστος Antichrist, "one who assuming the guise of Christ opposes Christ" (Westc.,
ἀντλέω to bale out | to draw water
ἄντλημα what is drawn | a vessel to draw with | a bucket
ἀντοφθαλμέω to look in the face | look straight at | to face | withstand | to beat up against the wind
ἄνυδρος waterless
ἀνυπόκριτος unfeigned
ἀνυπότακτος not subject to rule | unruly
ἄνω up | upwards | above
ἀνώγαιον
ἄνωθεν from above | from the first | from the beginning | anew | again
ἀνωτερικός upper
ἀνώτερος higher | above | before
ἀνωφελής unprofitable | unprofitableness
ἀξίνη an axe
ἄξιος of weight | worth | befitting | meet | worthy
ἀξιόω to deem worthy | to think fit
ἀξίως worthily
ἀόρατος unseen | invisible
ἀπαγγέλλω to report | announce | declare
ἀπάγχω to strangle | to hang oneself
ἀπάγω to lead away
ἀπαίδευτος uninstructed | ignorant
ἀπαίρω to lift off | to take away
ἀπαιτέω to ask back | demand back
ἀπαλγέω to cease to feel pain for | to despair | to become callous | reckless
ἀπαλλάσσω to remove | release | to depart | to be quit of
ἀπαλλοτριόω to alienate | estrange
ἀπαλός tender
ἀπαντάω to go to meet | to meet
ἀπάντησις a meeting | to meet
ἅπαξ once | twice | once for all
ἀπαράβατος inviolable
ἀπαρασκεύαστος unprepared
ἀπαρνέομαι to deny
ἀπάρτι from now | henceforth
ἀπαρτισμός completion
ἀπαρχή the beginning of a sacrifice | first fruits
ἅπας all | the whole | altogether
ἀπασπάζομαι to take leave of
ἀπασπάζομαι to take leave of
ἀπατάω to deceive
ἀπάτη deceit | deceitfulness
ἀπάτωρ fatherless | without father
ἀπαύγασμα radiance | effulgence
ἀπεῖδον
ἀπείθεια disobedience
ἀπειθέω to disobey | be disobedient
ἀπειθής disobedient
ἀπειθία
ἀπειλέω to threaten
ἀπειλή threatening | threat
ἄπειμι to be absent
ἄπειμι_2 to depart
ἀπεῖπον to tell out | to forbid | to renounce
ἀπείραστος untempted | untried | without experience
ἄπειρος without experience of
ἀπεκδέχομαι to await | expect eagerly
ἀπέκδυσις a putting | stripping off
ἀπεκδύω to strip off | to strip off from oneself | to strip | despoil
ἀπελαύνω to drive away
ἀπελεγμός refutation | disrepute
ἀπελεύθερος a freedman
Ἀπελλῆς Apelles
ἀπελπίζω to give up in despair | despair of | to hope to receive from | in return
ἀπέναντι over against | before | in the presence of | against
ἀπέραντος endless | interminable
ἀπερισπάστως without distraction
ἀπερίτμητος uncircumcised
ἀπέρχομαι to go away | depart | to arrive | to go after | follow
ἀπέχω to hold back | keep off | to have in full | to have received | it is enough | to be away | distant | to abstain
ἀπιστέω to disbelieve | be faithless | =
ἀπιστία want of faith | unbelief
ἄπιστος incredible | without faith | trust | unbelieving
ἀπλότης simplicity | sincerity | liberality | graciousness
ἁπλόος
ἁπλόος
ἁπλοῦς simple | single
ἁπλῶς simply | sincerely | graciously
ἀπό from | since | a year ago
ἀποβαίνω to step off | disembark | to issue | turn out
ἀποβάλλω to throw off | to lose | let go
ἀποβλέπω to look away from all else at one object | to look steadfastly
ἀπόβλητος to be thrown away | rejected
ἀποβολή a throwing away | rejection | a losing | loss
ἀπογίνομαι to be away | removed from | to depart life | to die
ἀπογραφή a written copy | a deposition | a register | enrolment | census
ἀπογράφω to write out | copy | to enrol | to enrol oneself
ἀποδείκνυμι to bring out | show forth | exhibit | to declare | show | to prove | to proclaim
ἀπόδειξις a showing off | demonstration | certain proof
ἀποδεκατεύω to tithe | pay a tenth of
ἀποδεκατόω to tithe | pay a tenth of | to exact tithes from | to decimate
ἀπόδεκτος acceptable
ἀποδέχομαι to accept gladly | welcome | receive
ἀποδημέω to be | go abroad
ἀπόδημος gone abroad
ἀποδίδωμι to give up | back | restore | return | to render | to pay | to give | testimony | to render account | to give up of one's own | to sell
ἀποδιορίζω to mark off | to make separations
ἀποδοκιμάζω to reject
ἀποδοχή acceptance | approbation
ἀπόθεσις a putting away
ἀποθήκη a storehouse | granary
ἀποθησαυρίζω to treasure up | store away
ἀποθλίβω to press hard
ἀποθνῄσκω to die
ἀποκαθιστάνω
ἀποκαθίστημι to restore | to give back | bring back
ἀποκαλύπτω to reveal | uncover | disclose | In LXX and NT, in special sense of divine revelation:
ἀποκάλυψις an uncovering | laying bare | a revealing | revelation
ἀποκαραδοκία to watch with outstretched head | watch anxiously
ἀποκαταλλάσσω to reconcile completely
ἀποκατάστασις restoration
ἀποκατιστάνω
ἀπόκειμαι to be laid up | in store | laid away | to be reserved
ἀποκεφαλίζω to behead
ἀποκλείω to shut fast
ἀποκόπτω to cut off | to mutilate oneself | have oneself mutilated
ἀπόκριμα a judicial sentence | an answer
ἀποκρίνω to separate | distinguish | to choose | to answer | to begin to speak | take up the conversation
ἀπόκρισις an answering | an answer
ἀποκρύπτω to hide | conceal | keep secret
ἀπόκρυφος hidden
ἀποκτείνω to kill
ἀποκυέω to bring forth | give birth to
ἀποκυλίω to roll away
ἀπολαμβάνω to receive from | to receive as one's due | to receive back | to take apart | aside
ἀπόλαυσις enjoyment
ἀπολείπω to leave | leave behind | to be reserved | remain | to desert | abandon
ἀπολείχω to lick up
ἀπόλλυμι to destroy utterly | destroy | kill | to lose utterly | to perish | the perishing | to be lost
Ἀπολλύων Apollyon
Ἀπολλωνία Apollonia
Ἀπολλώς Apollos
ἀπολογέομαι to defend | to defend one's self
ἀπολογία a speech in defence
ἀπολούω to wash off | wash away | to wash off oneself | ye washed yourselves clean
ἀπολύτρωσις release effected by payment of ransom | redemption | deliverance
ἀπολύω to set free | release | to let go | dismiss | to depart
ἀπομάσσω to wipe off | wipe clean
ἀπονέμω to assign | apportion
ἀπονίπτω to wash off
ἀποπίπτω to fall off
ἀποπλανάω to cause to go astray | to be led astray
ἀποπλέω to sail away
ἀποπλύνω to wash off
ἀποπνίγω to choke
ἀπορέω to be at a loss | be perplexed | be in doubt
ἀπορία perplexity
ἀπορίπτω to throw away | cast forth
ἀπορφανίζω to be bereaved
ἀποσκευάζω to pack and carry off | to pack and remove one's goods
ἀποσκίασμα a shadow
ἀποσπάω to draw off | away | tear away | to be parted | withdrawn
ἀποστασία defection | apostasy | revolt
ἀποστάσιον in cl., only in phrase | a bill of divorce
ἀποστεγάζω to unroof
ἀποστέλλω to send away | to dispatch | to send | to send away | dismiss
ἀποστερέω to defraud | deprive of | despoil | endure deprivation | bereft of
ἀποστολή a sending away | discharge | dismissal | a gift | apostleship
ἀπόστολος a fleet | an expedition | a messenger | one sent on a mission | an Apostle
ἀποστοματίζω to speak from memory | to dictate | to catechize | question
ἀποστρέφω to turn away | remove | pervert | to turn back | return | to turn oneself away from
ἀποστυγέω to abhor
ἀποσυνάγωγος expelled from the congregation | excommunicated
ἀποτάσσω to set apart | to take leave of | to forsake
ἀποτελέω to bring to an end | complete | accomplish
ἀποτίθημι to put off | aside | to put off from oneself | to put of | lay aside | to stow away | put
ἀποτινάσσω to shake of
ἀποτίνω to pay off | repay
ἀποτολμάω to be quite bold | make a bold venture
ἀποτομία steepness | sharpness | severity
ἀποτόμως abruptly | curtly | sharply | severely
ἀποτρέπω to turn away | to turn oneself away from
ἀπουσία absence | deficiency | waste
ἀποφέρω to carry off | bear | lead away
ἀποφεύγω to flee from | escape
ἀποφθέγγομαι to speak forth | give utterance
ἀποφορτίζομαι to discharge a cargo | to unlade
ἀπόχρησις abuse | misuse
ἀποχωρέω to go away | depart | withdraw
ἀποχωρίζω to separate | part asunder | to separate oneself
ἀποψύχω to breathe out life | expire | to leave off breathing | faint
Ἄππιος Appius
ἀπρόσιτος unapproachable
ἀπρόσκοπος not causing to stumble | not stumbling | without offence | blameless
ἀπροσωπολήμπτως without respect of persons | impartially
ἄπταιστος without stumbling | sure-footed
ἅπτω to fasten to | to kindle | light | to fasten oneself to | cling to | lay hold of
Ἀπφία Apphia
ἀπωθέω to thrust away | to thrust away from oneself | refuse
ἀπώλεια destruction | waste | loss | perishing | perdition
Ἅρ
ἄρα then | so then
ἆρα ( | (
ἀρά a prayer | a curse | malediction
Ἀραβία Arabia
ἀραβών
ἄραγε
ἆράγε
Ἀράμ Aram
ἄραφος without seam
Ἄραψ an Arabian
ἀργέω to be idle | lingers | late
ἀργός inactive | idle | inactive | ineffective | worthless
ἀργύρεος of silver
ἀργύριον a piece of silver | silver | money | a silver coin
ἀργυροκόπος a silversmith
ἄργυρος silver
Ἄρειος_Πάγος Hill of Ares | Mars | Areopagus | the Court of Areopagus
Ἀρεοπαγίτης a judge of the Court of Areopagus:
ἀρεσκία pleasing | desire to please
ἀρέσκω to please | to render service to
ἀρεστός pleasing | agreeable
Ἀρέτας Aretas
ἀρετή moral goodness | virtue | excellencies
ἀρήν a lamb
ἀριθμέω to number
ἀριθμός number | a number
Ἀριμαθεία Arimathæa
Ἄριος
Ἀρίσταρχος Aristarchus
ἀριστάω to breakfast | to take a meal | dine
ἀριστερός left | on the left | on the left
Ἀριστόβουλος Aristobulus
ἄριστον breakfast | dinner
ἀρκετός sufficient
ἀρκέω to keep off | to assist | to suffice | to be satisfied
ἅρκος a bear
ἅρμα a chariot
Ἁρμαγεδών Har-Magedon
ἁρμόζω to fit | join | of marriage | to betroth | to join to oneself | marry | take to wife | to give in marriage
ἁρμός a joining | joint
ἄρνας
Ἀρνεί Arnei
ἀρνέομαι to deny | say no | to deny | refuse to acknowledge | disown | to deny | abjure
ἀρνίον a little lamb | a lamb
ἀροτριάω to plough
ἄροτρον a plough
ἁρπαγή pillage | plundering | robbery
ἁρπαγμός the act of seizing | robbery | a thing seized | a prize
ἁρπάζω to seize | catch up | snatch away | carry off by force
ἅρπαξ rapacious | a swindler | an extortioner
ἀρραβών an earnest
ἄρραφος
ἄρρην
ἄρρητος unspoken | unspeakable
ἄρρωστος feeble | sickly
ἀρσενοκοίτης a sodomite
ἄρσην male
Ἀρτεμᾶς Artemas
Ἄρτεμις Artemis
ἀρτέμων a fore-sail | top-sail
ἄρτι just | just now | this moment
ἀρτιγέννητος new-born
ἄρτιος fitted | complete
ἄρτος bread | a loaf | bread of the setting forth | food | to eat
ἀρτύω to arrange | make ready | to season
Ἀρφαξάδ Arphaxad
ἀρχάγγελος archangel | a chief angel
ἀρχαῖος original | ancient
Ἀρχέλαος Archelaus
ἀρχή beginning | origin | at all | an extremity | a corner | sovereignty | principality | rule
ἀρχηγός beginning | originating | founder | author | prince | leader
ἄρχι- insep. prefix, denoting high office and dignity, freq. in Alex. and Byzant. Gk. (MM, s.v.).
ἄρχι- insep. prefix, denoting high office and dignity, freq. in Alex. and Byzant. Gk. (MM, s.v.).
ἀρχιερατικός high-priestly
ἀρχιερεύς high-priest | chief priests
ἀρχιποίμην chief shepherd
Ἄρχιππος Archippus
ἀρχισυνάγωγος ruler of a synagogue
ἀρχιτέκτων a master-builder | architect
ἀρχιτελώνης a chief tax-collector | chief publican
ἀρχιτρίκλινος the superintendent of a banquet
ἄρχω|G756 to begin | to rule | to begin
ἄρχων a ruler | chief
ἄρωμα spice
Ἀσά
ἀσαίνω
ἀσάλευτος unmoved | immovable
Ἀσάφ Asaph
ἄσβεστος unquenched | unquenchable
ἀσέβεια ungodliness | impiety | ungodly deeds | desires for ungodly things | deeds
ἀσεβέω to be ungodly | act profanely
ἀσεβής ungodly | impious
ἀσέλγεια licentiousness | wantonness | excess
ἄσημος without mark | unknown | obscure
Ἀσήρ Asher
ἀσθένεια weakness | frailty | sickness
ἀσθενέω to be weak | feeble | to be sick | the sick
ἀσθένεια weakness | frailty | sickness
ἀσθένημα an infirmity
ἀσθενής without strength | weak | feeble | sick | sickly
Ἀσία Asia
Ἀσιανός Asian | of Asia | Asiatic
Ἀσιάρχης an Asiarch
ἀσιτία fasting | abstinence from food
ἄσιτος fasting | without eating
ἀσκέω to adorn | to practise | exercise | to endeavour
ἀσκός a leather bottle | wine-skin
ἀσμένως gladly
ἄσοφος unwise | foolish
ἀσπάζομαι to welcome | greet, salute
ἀσπασμός a salutation | greeting
ἄσπιλος spotless | unstained
ἀσπίς an asp
ἄσπονδος without truce | admitting of no truce | implacable
ἀσσάριον an assarion | a farthing
ἆσσον nearer | close in shore
Ἄσσος Assos
ἀστατέω to be unsettled | be homeless | lead a vagabond life
ἀστεῖος of the town | courteous | elegant | comely | fair
ἀστήρ a star
ἀστήρικτος unstable | unsettled
ἄστοργος without natural affection
ἀστοχέω to miss the mark | fail
ἀστραπή lightning | shining brightness
ἀστράπτω to lighten | flash forth
ἄστρον the stars | in sing. (Xen., al.), only of some noted star; the symbol or image of a star,
Ἀσύγκριτος
ἀσύμφωνος dissonant | discordant | at variance
ἀσύνετος without understanding | discernment
ἀσύνθετος false to engagements | not keeping covenant | faithless
Ἀσύνκριτος Asyncritus
ἀσφάλεια firmness | certainty | security
ἀσφαλής certain | secure | safe
ἀσφαλίζω to make firm | secure
ἀσφαλῶς safely | assuredly
ἀσχημονέω to act unbecomingly | behave dishonourably
ἀσχημοσύνη unseemliness | shame | nakedness
ἀσχήμων shapeless | uncomely | unseemly
ἀσωτία prodigality | wastefulness | profligacy
ἀσώτως wastefully
ἀτακτέω to be out of order | to quit the ranks | to be remiss | fail in the performance of duty
ἄτακτος out of order | out of place | irregular | disorderly
ἀτάκτως disorderly | irregularly
ἄτεκνος childless
ἀτενίζω to look fixedly | gaze | gaze upon
ἄτερ without | apart from
ἀτιμάζω to dishonour | insult
ἀτιμάω to dishonour | despise
ἀτιμία dishonour | disgrace | base passions
ἄτιμος without honour | dishonoured | despised
ἀτιμόω to dishonour | treat with indignity
ἀτμίς vapour
ἄτομος indivisible | a moment
ἄτοπος out of place | not befitting | marvellous | strange | improper | unrighteous
Ἀτταλία Attalia
αὐγάζω to irradiate | to see clearly | to shine forth
αὐγή brightness | daylight | dawn
Αὔγουστος Augustus
αὐθάδης self-pleasing | arrogant
αὐθαίρετος self-chosen | of one's own accord
αὐθεντέω to govern | exercise authority over
αὐλέω to play on a flute | to pipe
αὐλή an open courtyard | an enclosure in the open | a sheepfold | the court | courtyard | a dwelling | a palace
αὐλητής a flute-player
αὐλίζομαι to lodge in a courtyard | to lodge in the open | to pass the night | lodge
αὐλός a pipe
αὐξάνω to make to grow | to grow | increase | become greater | to grow | increase
αὔξησις increase | growth
αὔξω
αὔρα a breeze
αὔρα a breeze
αὔριον to-morrow
αὐστηρός stringent | harsh | strict | severe
αὐτάρκεια sufficiency | contentment
αὐτάρκης self-sufficient | independent | contented
αὐτοκατάκριτος self-condemned
αὐτόματος acting of one's own will | of itself | of its own accord
αὐτόπτης an eye-witness
αὐτός|G846|G4571|G4671|G4675|G5209|G5210 self | in that hour | he | she | it | he | she | it | the same | together
αὐτοῦ there
αὑτοῦ =
αὐτόφωρος in the very act
αὐτόχειρ with one's own hand
αὐχέω to boast
αὐχμηρός dry | squalid | dismal
ἀφαιρέω to take from | take away | take off
ἀφανής unseen | hidden
ἀφανίζω to make unseen | hide from sight | to destroy | to disfigure | to vanish | to perish
ἀφανισμός vanishing
ἄφαντος invisible | hidden
ἀφεδρών a privy | drain
ἀφειδία extravagance | unsparing treatment | severity
ἀφεῖδον
ἀφελότης simplicity
ἄφεσις dismissal | release | pardon | remission of penalty
ἁφή a joint
ἀφθαρσία incorruptibility | immortality
ἄφθαρτος imperishable | immortal
ἀφθορία uncorruptness
-φθορία uncorruptness
-φθορία uncorruptness:
ἀφίημι to send forth | send away | let go | to utter a cry | to remit | forgive | to leave alone | leave | neglect | to let | suffer | permit
ἀφικνέομαι to come | to arrive at | come to | reach
ἀφιλάγαθος without love of good
ἀφιλάργυρος without love of money | not avaricious
ἄφιξις arrival | departure
ἀφίστημι to put away | lead away | to move to revolt | to stand off | depart from | withdraw from | to withdraw oneself from | absent oneself from | fall away | apostatize
ἄφνω suddenly
ἀφόβως without fear
ἀφομοιόω to make like
ἀφοράω to look away | from all else at | fix one's gaze upon | to see
ἀφορίζω to mark off by boundaries | separate | to set apart
ἀφορμή a starting point | a base of operations | an occasion | incentive | opportunity
ἀφρίζω to foam at the mouth
ἀφρός foam
ἀφροσύνη foolishness
ἄφρων without reason | senseless | foolish
ἀφυπνόω to awake from sleep | to fall asleep
ἀφυστερέω to be late | to keep back
ἄφωνος dumb | speechless | unintelligible
Ἄχαζ Ahaz
Ἀχαία Achaia
Ἀχαϊκός Achaicus
ἀχάριστος ungracious | unpleasing | ungrateful | thankless
Ἄχας
Ἀχείμ Achim
ἀχειροποίητος not made by hands
Ἀχελδαμάχ Akeldama
ἀχλύς a mist
ἀχρεῖος useless | unprofitable
ἀχρεόω to make useless | unprofitable
ἄχρηστος useless | unserviceable
ἄχρι utterly | until | unto | as far as | until | while
ἄχυρον chaff
ἀψευδής free from falsehood | truthful
ἄψινθος wormwood
ἄψυχος inanimate | lifeless
Β beta | b
Βάαλ Baal
Βαβυλών Babylon | Rome
βαθέως
βαθμός a step | degree | standing
βάθος depth | the deep sea | deep poverty
βαθύνω to deepen
βαθύς deep | early dawn
βαΐον a palm-branch:
Βαλαάμ Balaam
Βαλάκ Balak
βαλλάντιον a purse
βάλλω to throw, cast, put, place | to pour | to be laid, to lie ill | to rush
βαπτίζω to dip | immerse | sink | to overwhelm | to perform ablutions | wash oneself | bathe | to baptize | to be baptized | receive baptism
βάπτισμα immersion | baptism
βαπτισμός a dipping | washing | lustration | baptism
βαπτιστής a baptizer
βάπτω to dip | to dip in dye | to dye
βάρ son of Jonah
Βαραββᾶς Barabbas
Βαράκ Barak
Βαραχίας Barachiah
βάρβαρος barbarous | barbarian | brutal | rude
βαρέω to depress | weigh down
βαρέως heavily | with difficulty
Βαρθολομαῖος Bartholomew
Βαριησοῦς Bar-Jesus
Βαριωνᾶς Bar-Jonah
Βαρναβᾶς Barnabas
βάρος weight | a weight | burden | one another's faults | burdensome | dignity | authority
Βαρσαββᾶς Barsabbas
Βαρτιμαῖος Bartimæus
βαρύνω to weigh down
βαρύς heavy | burdensome | severe | weighty | violent | cruel
βαρύτιμος of great value | very costly
βασανίζω to rub on the touchstone | put to the test | to examine by torture | to torture | torment | distress
βασανισμός torture | torment
βασανιστής a torturer
βάσανος touchstone | examination by torture | torment | torture
βασιλεία sovereignty | royal power | dominion | a kingdom | the royal majesty | the king | the kingdom of God
βασίλειον capital | a palace
βασίλειος royal
βασιλεύς a king
βασιλεύω to be king | to reign | rule | on earth | to begin to reign
βασιλικός royal | belonging to a king | a supreme law | one in the service of a king | a courtier
βασιλίσκος a petty king
βασίλισσα a queen
βάσις a step | a foot
βασκαίνω to slander | to blight by the evil eye | to fascinate | bewitch
βαστάζω to take up | to lift | to bear | to carry | to endure | to take away | to carry off | steal
βάτος a bramble-bush | in the place concerning the bush
βάτος_2 bath
βάτραχος a frog
βατταλογέω to stammer | repeat idly
βδέλυγμα an abomination | a detestable thing
βδελυκτός abominable | detestable
βδελύσσω to make foul | to turn away in disgust from | to detest
βέβαιος firm | secure | sure
βεβαιόω to confirm | establish | secure
βεβαίωσις confirmation
βέβηλος permitted to be trodden | accessible | unhallowed | profane
βεβηλόω to profane
Βεελζεβούλ Beelzebul | Beelzebub
Βελίαλ Belial
Βελιάρ Beliar
βελόνη a sharp point | a needle
βέλος a missile | a dart
βέλτιον better | very well
Βενιαμίν Benjamin
Βερνίκη Bernice | Berenice
Βέροια Berœa
Βεροιαῖος Berœan
Βεώρ Beor
Βηθαβαρά Bethabara
Βηθανία Bethany
Βηθεσδά Bethesda
Βηθζαθά Bethzatha
Βηθλέεμ Bethlehem
Βηθσαϊδά Bethsaida
Βηθφαγή Bethphage
βῆμα a step | stride | pace | a raised place | a platform | tribune | tribunal
βήρυλλος beryl
βία strength | force | violence
βιάζω to force | constrain | suffereth violence | advanceth violently | to press violently | force one's way into
βίαιος violent
βιαστής strong | forceful | violent
βιβλαρίδιον a little book
βιβλιδάριον
βιβλίον a paper | letter | written document | bill of divorce | a book | a roll
βίβλος a book | a roll
βιβρώσκω to eat
Βιθυνία Bithynia
βίος period | course of life | life | living | livelihood | means
βιόω to spend life, to live
βίωσις manner of life
βιωτικός pertaining to life | worldly
βλαβερός hurtful
βλάπτω to hurt, injure
βλαστάνω to sprout | to make to grow, produce
Βλάστος Blastus
βλασφημέω to speak lightly or profanely of sacred things | to speak impiously of God, to blaspheme, speak blasphemously | to revile, rail at, slander
βλασφημία railing slander | impious speech against God, blasphemy
βλάσφημος evil-speaking, slanderous, blasphemous | a blasphemer
βλέμμα a look, a glance | sight and hearing
βλέπω to see, have sight | to perceive, look (at), see | to see, perceive, discern | to consider, look to, take heed | to look, face
βλητέος one must put
βοάζ
Βοανηργές Boanerges
βοάω to cry, call out | to call on
Βοές
βοή a cry
βοήθεια help | helps, "frapping,"
βοηθέω to come to aid, to help, succour
βοηθός hasting to the war-cry | helping, auxiliary | a helper
βόθυνος a pit
βολή a throw | a stone's throw
βολίζω to heave the lead, take soundings
βολίς a dart, javelin
Βόος Boaz
βόρβορος mud, filth
βορρᾶς Boreas, the North wind | the north
βόσκω to feed | to feed, graze
Βοσόρ
βοτάνη grass, fodder | green herb
βότρυς a cluster of grapes
βουλευτής a councillor, a senator
βουλεύω to take counsel, deliberate, resolve | to take counsel with oneself, consider | to determine with oneself, resolve
βουλή counsel, purpose
βούλημα purpose, will
βούλομαι to will, wish, desire, purpose, be minded
βουνός a hill
βοῦς an ox, a cow
βραβεῖον a prize
βραβεύω to act as umpire | to arbitrate, decide | to direct, rule, control
βραδύνω to retard | to be slow, to tarry
βραδυπλοέω to sail slowly
βραδύς slow
βραδύτης slowness
βραχίων the arm
βραχύς short | short, little | a short time | little, few
βρέφος an unborn child | a newborn child, a babe
βρέχω to wet | to send rain, to rain
βροντή thunder
βροχή a wetting | rain
βρόχος a noose, a slip-knot, a halter | a restraint
βρυγμός a biting, a gnashing of teeth
βρύχω to bite or eat greedily | to gnash, grind
βρύω to be full to bursting | to gush with
βρῶμα food
βρώσιμος eatable
βρῶσις eating | food
βυθίζω to cause to sink, to sink
βυθός the bottom | the depth | the deep sea
βυρσεύς a tanner
βύσσινος fine linen
βύσσος byssus | linen
βωμός raised place, a platform | an altar
Γαββαθα Gabbatha
Γαβριήλ Gabriel
γάγγραινα a gangrene, an eating sore
Γάδ Gad (
Γαδαρηνός Gadarene, of Gadara
Γάζα Gaza
γάζα treasure
γαζοφυλάκιον treasury
Γάϊος Gaius
γάλα milk | the rational (spiritual) genuine milk
Γαλάτης a Galatian
Γαλατία Galatia
Γαλατικός Galatian
γαλήνη a calm
Γαλιλαία Galilee
Γαλιλαῖος Galilæan
Γαλλία Gaul
Γαλλίων Gallio
Γαμαλιήλ Gamaliel
γαμέω to marry | to marry, take to wife | to give oneself in marriage, marry | to marry
γαμίζω to give in marriage
γαμίσκω
γάμος a wedding | a wedding-feast | marriage
γάρ verily then | in truth, indeed, yea, then, why | for | for also
γαστήρ the belly | a glutton | the womb | to be with child
γέ indeed, at least, even
Γεδεών Gideon
γέεννα Gehenna
Γεθσημανί Gethsemane
γείτων a neighbour
γελάω to laugh
γέλως laughter
γεμίζω to fill
γέμω to be full
γενεά race, stock, family | generation
γενεαλογέομαι to trace ancestry, reckon genealogy
γενεαλογία the making of a pedigree | a genealogy
γενέσια a commemoration of the dead | a birthday feast
γένεσις origin, lineage | birth
γενετή birth
γένημα fruit, produce
γεννάω to beget | to bring forth, bear | to be begotten | to be born
γέννημα offspring
Γεννησαρέτ Gennesaret
γέννησις begetting | birth
γεννητός begotten, born
γένος family | offspring | race | nation | kind | sort | class
Γερασηνός Gerasene | of Gerasa
Γεργεσηνός Gergesene
γερουσία a council of elders | senate
γέρων an old man
γεύω to make to taste | to taste eat
γεωργέω to till
γεώργιον a field | cultivation, husbandry, tillage
γεωργός a husbandman | a vine-dresser
γῆ the earth | world | land | the ground | a region | country
γῆρας old age
γηράσκω to grow old
γίγνομαι
γίνομαι to come into being, be born, arise, come on | to come to pass, take place, happen | far be it, God forbid | to be made, done, performed, observed, enacted, ordained | to become, be made, come to be
γινώσκω to be taking in knowledge, come to know, recognize, perceive, understand | to know, realize | to become known | to know
γλεῦκος must, sweet new wine
γλυκύς
γλῶσσα the tongue | a tongue, language
γλωσσόκομον a case | a box, chest
γναφεύς a fuller, cloth-dresser
γνήσιος lawfully begotten, born in wedlock | true, genuine, sincere
γνησίως sincerely, honourably
γνόφος darkness, gloom
γνώμη a means of knowing, a token | the mind | mind, understanding | purpose, intention | judgment, opinion | counsel, advice | royal purpose, decree
γνωρίζω to come to know, discover, know | to make known
γνῶσις a seeking to know, inquiry, investigation | knowledge
γνώστης one who knows, an expert
γνωστός known
γογγύζω to mutter, murmur
γογγυσμός a murmuring, muttering
γογγυστής a murmurer
γόης a wailer | a wizard | an impostor
Γολγοθᾶ Golgotha
Γόμορρα Gomorrah
γόμος a ship's freight, cargo
γονεύς a begetter, a father
γόνυ the knee
γονυπετέω to fall on the knees | to fall down before
γράμμα that which is traced | drawn, a picture | that which is written | a character, letter | a writing, a written document | a bill | account | a letter
γραμματεύς a secretary | a scribe, a biblical scholar, teacher of the law
γραπτός painted | written
γραφή a drawing, painting | writing | that which is written, a writing
γράφω to scrape, graze | to sketch, draw | to write | to write of
γραώδης anile, old-womanish
γρηγορέω to be awake | to watch
γυμνάζω to exercise naked | to exercise, train
γυμνασία exercise
γυμνιτεύω to be naked | scantily clad | to go light-armed
γυμνός naked, without clothing | scantily | poorly clad | the naked body | bare
γυμνότης nakedness
γυναικάριον a little woman | a silly woman
γυναικεῖος female
γυνή a woman | a wife | a deaconess
Γώγ Gog
γωνία an angle, a corner
Δ the fourth letter. As a numeral,
Δαβίδ
δαιμονίζομαι to be under the power of a | to be possessed
δαιμόνιον as in cl.; | the Divine power, Deity | an inferior divinity, deity | demon | (a) in OT, heathen deities, false gods (e.g. | evil spirits, demons
δαιμονιώδης demon-like
δαίμων a demon
δάκνω to bite
δάκρυον a tear
δακρύω to weep, shed tears
δακτύλιος a ring
δάκτυλος a finger
Δαλμανουθά indecl., | Dalmanutha
Δαλματία Dalmatia
δαμάζω to tame, subdue
δάμαλις a heifer
Δάμαρις Damaris
Δαμασκηνός of Damascus, Damascene
Δαμασκός Damascus
δανείζω
δάνειον
δανειστής
δανίζω to lend | to borrow
Δανιήλ Daniel
δάνιον a loan
δανιστής a money-lender
δαπανάω to spend, expend | to consume, squander
δαπάνη expense, cost
Δαυείδ David
δέ but, in the next place, and, now | yea even if | but, on the other hand
δέησις a wanting, need | an asking, entreaty, supplica­tion
δεῖ one must, it is necessary | ought not, must not
δεῖγμα a thing shown, a specimen | an example
δειγματίζω to make a show of, to expose
δείκνυμι to show | to show, exhibit | to make known | to prove
δειλία cowardice, timidity
δειλιάω to be cowardly, timid, fearful
δειλός cowardly, fearful
δεῖνα such an one, a certain one
δεινῶς terribly | vehemently
δειπνέω to dine, to sup
δεῖπνον dinner, supper
δεισιδαιμονία fear of the gods | piety, religion | superstition | a religion
δεισιδαίμων reverent to the deity, religious | too superstitious | somewhat superstitious | more religious, God fearing | quite religious
δέκα ten
δεκαδύω
δεκαέξ sixteen
δεκαοκτώ eighteen
δεκαπέντε fifteen
Δεκάπολις Decapolis
δεκατέσσαρες fourteen
δεκάτη a tenth part, a tithe
δέκατος tenth
δεκατόω to take tithe of | to pay tithe
δεκτός acceptable
δελεάζω to allure by a bait | to allure, entice
Δελματία
δένδρον a tree
δεξιοβόλος one who throws with the right hand
δεξιολάβος a spearman | slinger
δεξιός the right | in the right hand | the right side | on the right hand
δέομαι to want for oneself | to want, need | to beg, request, beseech, pray
δέον that which is needful, due, proper
δέος fear, awe, reverence
Δερβαῖος of Derbe
Δέρβη Derbe
δέρμα the skin, hide
δερμάτινος of skin, leathern
δέρρις a skin
δέρω to skin, flay | hide | to beat, thrash
δεσμεύω to put in chains | to bind, tie together
δεσμέω Rec. for
δέσμη a bundle
δέσμιος binding | bound, captive | a prisoner
δεσμός a band, bond
δεσμοφύλαξ a prison-keeper, gaoler
δεσμωτήριον a prison
δεσμώτης a prisoner
δεσπότης a master, lord
δεῦρο of place; | hither | here! come! | hitherto, now
δεῦτε come on! come here! come!
δευτεραῖος on the second day
δευτερόπρωτος second-first
δεῦτερος second | secondly, a second time | at the second time
δέχομαι to receive, accept | c. acc rei, of taking or accepting what is offered: | C. acc pers., of receiving kindly or hospitably,
δέω to tie, bind, fasten | to forbid, declare
forbidden
δέω_2 to want, miss
δή now therefore, then, verily, certainly | With verbs: imperat., | now this is he who
δηλαυγῶς clearly
δῆλος visible | clear | evident
δηλόω to make plain, declare
Δημᾶς Demas
δημηγορέω to deliver an oration
Δημήτριος Demetrius | a silversmith, | A Christian disciple,
δημιουργός one who works for the people | an author, builder, maker | the maker
δῆμος a district | country | the common people | the people | the people assembled
δημόσιος belonging to the people, public | at the public expense, by public consent | publicly
δηνάριον the Lat.
δήποτε sometime | -soever
δήπου surely, of course, we know
Δία
διά through | always, continually | through | by reason of, because of, for the sake of | for this cause, therefore | why | through | asunder | abroad
διαβαίνω to make a stride | to step across, cross over | trans.: | intrans.: seq.
διαβάλλω to throw across | To slander, defame, accuse falsely | maliciously
διαβεβαιόομαι to affirm confidently
διαβλέπω to took straight before one | to see clearly
διάβολος slanderous, accusing falsely | a slanderer, false accuser | Satan, the Accuser, the Devil
διαγγέλω to publish abroad, proclaim
διάγε
διαγίνομαι to go through, to pass | to live | to intervene, elapse
διαγινώσκω to distinguish, ascertain exactly | to determine
διαγνωρίζω to publish abroad |
διάγνωσις a distinguishing | determination, decision
διαγογγύζω to murmur | mutter among themselves
διαγρηγορέω to remain awake | to be fully awake
διάγω to carry over | to pass | to live
διαδέχομαι to receive through another, receive in turn | in their turn
διάδημα a diadem
διαδίδωμι to hand over, deliver | to distribute
διάδοχος a successor
διαζώννυμι to gird round | to gird oneself with
διαθήκη a disposition, testament, will | a convention, arrangement, covenant
διαίρεσις a distinction, diference | a division, distribution
διαιρέω to divide into parts, cut asunder | to distribute
διακαθαίρω to cleanse thoroughly
διακαθαρίζω =
διακατελέγχομαι to confute completely
διακονέω to minister, serve, wait upon | to do one a service, care for one's needs | to serve as deacon | to minister, supply, supply by ministration
διακονία the office and work of a | of domestic duties (Field, | spec. of religious ministration, and the exercise of ministerial functions in the Church:
διάκονος a servant, attendant, minister | a deacon
διακόσιοι two hundred
διακούω to hear through, hear fully | to hear judicially
διακρίνω to separate | to distinguish, discriminate, discern | to settle, decide, judge, arbitrate | to get a decision, contend, dispute | to be divided in one's mind, to hesitate, doubt
διάκρισις judgment, discernment
διακωλεύω to hinder, prevent
διαλαλέω to talk with | to talk over
διαλέγομαι to converse with, discourse | discuss, argue
διαλείπω to intermit, leave off
διάλεκτος conversation, discourse, speech | language | dialect
διαλιμπάνω to intermit, cease
διαλλάσσω to change, exchange | to change enmity for friendship, to reconcile
διαλογίζομαι to balance accounts | to consider, reason
διαλογισμός a thought, reasoning, inward questioning
διαλύω to part asunder, dissolve | to disperse
διαμαρτύρομαι solemnly to protest
διαμάχομαι to struggle against | to contend
διαμένω to remain, continue
διαμερίζω to distribute | to distribute among themselves | to divide, separate
διαμερισμός a division
διανέμω to distribute, divide | to be spread about
διανεύω to wink at, nod to, beckon to
διανόημα a thought
διάνοια the understanding, mind
διανοίγω to open up completely, to open
διανυκτερεύω to pass the night
διανύω to accomplish fully, finish, complete | to continue
διαπαντός
διαπαρατριβή mutual irritation | wrangling
διαπεράω to pass over, cross over
διαπλέω to sail across
διαπονέω to work out with labour | to be worn out, sore troubled
διαπορεύω to carry over | to pass across, journey through
διαπορέω to be quite at a loss, be in great perplexity
διαπραγματεύομαι to examine thoroughly | to gain by trading
διαπρίω to saw asunder | cut to the heart
διαρπάζω to plunder
διαρήσσω to break asunder | burst | rend
διασαφέω to make clear, explain fully
διασείω to shake violently | to intimidate
διασκορπίζω to scatter abroad, disperse | to squander, waste
διασπάω to break | tear asunder
διασπείρω to scatter abroad, disperse
διασπορά a dispersion
διαστέλλω to divide, distinguish, define | to command, charge expressly
διάστημα an interval, space
διαστολή a separation | a distinction, difference
διαστρέφω to distort, twist | to distort, pervert | perverse
διασώζω to bring safely through | to come safe through | to recover
διαταγή in late writers (Deiss., | disposition | by the disposition of angel | ordinance
διάταγμα an edict, mandate
διαταράσσω to agitate greatly
διατάσσω to charge, give orders to, appoint, arrange, ordain
διατελέω to accomplish | continuously | to continue
διατηρέω to keep carefully
διατί
διατίθημι to place separately, arrange, dispose | to dispose of | to assign to one | to dispose of by a will, make a testament | to make a covenant
διατρίβω to rub hard, rub away, consume | to spend time | to spend time, stay
διατροφή food, nourishment
διαυγάζω to shine through, to dawn
διαυγής transparent
διαφανής transparent
διαφέρω trans., | to carry through | to carry about, spread abroad | Intrans., | to differ | it makes a difference, it matters | to excel
διαφεύγω to flee through, escape
διαφημίζω to spread abroad | the matter | to spread abroad one's fame
διαφθείρω to destroy utterly | to be destroyed, disabled | to corrupt, deprave
διαφθορά destruction | corruption
διάφορος different | excellent
διαφυλάσσω to guard carefully | defend
διαχειρίζω to have in hand, conduct, manage | = act.; | to lay hands on, kill
διαχλευάζω to scoff, mock | c. acc; | absol.,
διαχωρίζω to separate entirely | to separate oneself, depart
διδακτικός apt at teaching
διδακτός that can be taught | taught | of persons: | of things,
διδασκαλία teaching, instruction
διδάσκαλος given as rendering of Heb. | a teacher
διδάσκω to teach | instruct | teach | to teach, give instruction
διδαχή teaching, doctrine | teaching
δίδραχμος worth two drachmae | coin | a double drachma | half-shekel
Δίδυμος Didymus
δίδωμι to give | bestow, grant, supply, deliver, commit, yield
διεγείρω to arouse completely, arouse
διενθυμέομαι to consider | reflect
διέξοδος conclusion | a way out through, an outlet | the partings of the highways
διερμηνευτής an interpreter
διερμηνεία interpretation
διερμηνεύω to interpret | to explain, expound | to translate
διέρχομαι to go through, pass through | of things: | of persons: | to go about | to spread, go abroad
διερωτάω to find by inquiry
διετής lasting two years | two years old
διετία the space of two years
διηγέομαι to set out in detail, recount, describe
διήγησις a narrative
διηνεκής unbroken, continuous | continually
διθάλασσος divided into two seas | dividing the sea | a tongue of land, or reef, running out into the sea
διικνέομαι to go through, penetrate
διίστημι to set apart, separate | to make an interval, intervene | to part, withdraw
διισχυρίζομαι to lean upon | to affirm confidently
δικάζω to judge
δικαιοκρισία righteous judgment
δίκαιος righteous | righteous | righteous | just
δικαιοσύνη the character of | righteousness | teaching of | justice
δικαιόω in cl., | to deem right | to do one justice | to be treated rightly | In NT, as in LXX, and as usual with verbs in | to show to be righteous | to declare, pronounce righteous
δικαίωμα an ordinance | a sentence | of acquittal | of condemnation | a righteous act
δικαίως righteously | justly
δικαίωσις the act of pronouncing righteous, justification, acquittal
δικαστής a judge
δίκη custom | right | a judicial hearing | the execution of a sentence, punishment | justice, vengeance
δίκτυον net
δίλογος given to repetition | double-tongued
διό conjunct. for | wherefore, on which account
διοδεύω to travel through | to travel along
Διονύσιος Dionysius
διόπερ for which very reason
διοπετής fallen from heaven | statue, image
διόρθωμα a correction, reform
διόρθωσις a making straight | a reforming | reformation
διορύσσω to dig through
Διόσκουροι the Dioscuri | The Twin Brothers
διότι because | for
Διοτρέφης Diotrephes
διπλόος twofold, double | in twofold measure
διπλόω to double
δίς twice
Δίς
δισμυριάς twice ten thousand
διστάζω to doubt, hesitate
δίστομος double-mouthed, double branching | two-edged
δισχίλιοι two thousand
διυλίζω to strain thoroughly | to strain out
διχάζω to cut apart, divide in two | to set at variance
διχοστασία standing apart, dissension
διχοτομέω to cut in two, cut asunder
διψάω to thirst
δίψος thirst
δίψυχος of two minds, wavering
διωγμός persecution
διώκτης a persecutor
διώκω to put to flight, drive away | to pursue | to follow after | to persecute | to follow on, drive | speed on
δόγμα an opinion | decree, ordinance
δογματίζω to decree | to subject oneself to an ordinance
δοκέω to be of opinion, suppose | to seem, be reputed | those of repute | to think | to please, seem good to
δοκιμάζω to test, try, prove | to approve, think fit
δοκιμασία a testing, proving
δοκιμή proving, test | approval, approvedness, proof
δοκίμιον a test
δοκίμιος = | tested, approved | that which is approved in your faith
δόκιμος tested, accepted, approved
δοκός a beam
δόλιος deceitful
δολιόω to deceive
δόλος a bait | a snare | craft, deceit
δολόω to ensnare | to adulterate, corrupt
δόμα a gift
δόξα expectation, judgment, opinion | opinion, estimation | repute | good opinion | reputation, praise, honour, glory | brightness, splendour, glory
δοξάζω to think, suppose, hold an opinion | bestow | on, to magnify, extol, praise | to clothe with splendour, glorify
Δορκάς Dorcas
δόσις giving | a gift
δότης = | a giver
δουλαγωγέω to make a slave, bring into bondage
δουλεία slavery, bondage
δουλεύω to be a slave, be subject to, serve
δούλη
δοῦλος in bondage to, subject to | a slave | a female slave, bondmaid | a slave, bondman
δουλόω to enslave, bring into bondage
δοχή a feast, banquet
δράκων a dragon
δράμω to run
δράσσομαι to grasp | to lay hold of
δραχμή a drachma | denarius
δρέπανον a sickle, pruning-hook
δρόμος a course
Δρούσιλλα Drusilla
δύναμαι to be able, have power | to be able to do | to be able, capable, powerful
δύναμις power, might, strength | ability, power | power, might | force | meaning | of God, | of angels, | of armies, pl. [LXX for | of that wh. manifests God's power : Christ, | of mighty works (Tr.,
δυναμόω to make strong, strengthen
δυνάστης a prince, ruler, potentate
δυνατέω to be able, be powerful, mighty
δυνατός strong, mighty, powerful | able to do | possible
δύνω to enter, sink into | set
δύο two | two and two, two apiece | two and two | into two parts
δυσ un-, mis- | unrest, mischance
δυσβάστακτος hard to be borne
δυσεντερία Rec. for
δυσεντέριον dysentery
δυσερμήνευτος hard of interpretation
δύσις a sinking, setting | the sun-setting, the west
δύσκολος hard to satisfy with food | hard to please | difficult, hard
δυσκόλως with difficulty
δυσμή mostly in pl., opp. to | a setting | the quarter of sunset, the west
δυσνόητος hard to understand
δυσφημέω to use evil words | to speak ill of, defame
δυσφημία evil-speaking, defamation
δύω
δώδεκα twelve
δωδέκατος twelfth
δωδεκάφυλος of twelve tribes | the twelve tribes
δῶμα chiefly in poets and late (not Attic) prose; | a house, hall | house-top
δωρεά a gift | freely | in vain, uselessly
δωρεάν
δωρέω to present, bestow
δώρημα a gift, boon
δῶρον a gift, present
δωροφορία a bringing of presents
Ἐ epsilon
ἔα ah! ha!
ἐάν if haply, if
ἑαυτοῦ of himself, herself, itself | at his own house | with, to himself | of one another
ἐάω to let, permit | to let alone, leave
ἑβδομήκοντα seventy
ἑβδομηκοντάκις seventy times | seventy times seven | seventy-seven times
ἕβδομος seventh
Ἔβερ Eber
Ἑβραϊκός Hebrew
Ἑβραῖος a Hebrew
Ἑβραΐς Hebrew
Ἑβραϊστί in Hebrew | in Aramaic
ἐγγίζω to bring near | to come near
ἔγγιστος
ἐγγράφω
ἔγγυος a surety
ἐγγύς near
ἐγγύτερον
ἐγείρω to awaken, arouse from sleep | to be aroused, wake up | to raise | rise | to raise | to rise | to raise up, cause to appear | to appear | to rouse, stir up | to rise | to raise
ἔγερσις a rousing | a rising
ἐγκάθετος
ἐγκαίνια
ἐγκαινίζω
ἐγκακέω
ἐγκαλέω to call in, demand | to bring a charge against, accuse | to be accused
ἐγκαταλείπω to leave behind | to abandon, desert, forsake
ἐγκατοικέω
ἐγκαυχάομαι
ἐγκεντρίζω
ἔγκλημα an accusation, charge
ἐγκομβόομαι to put on oneself | gird on
ἐγκοπή
ἐγκόπτω
ἐγκράτεια mastery, control | self-control
ἐγκρατεύομαι to exercise self-control:
ἐγκρατής master of | self -controlled, exercising self-control
ἐγκρίνω
ἐγκρύπτω to conceal in
ἔγκυος
ἐγχρίω to rub in, anoint
ἐγώ|G1473|G1691|G1698|G1700|G2248|G2249|G2254|G2257|G3165|G3427 I | I am | what have we in common | and I, even I, I also | both . . . and
ἐδαφίζω to beat level like a threshing floor | to dash to the ground
ἔδαφος bottom, pavement, ground
ἑδραῖος sitting, seated | steadfast, firm
ἑδραίωμα a support, bulwark, stay
Ἑζεκίας Hezekiah
ἐθελοθρησκία self-imposed worship
ἐθέλω
ἐθίζω to accustom | the established custom
ἐθνάρχης an ethnarch,
ἐθνικός national | foreign | the Gentile
ἐθνικῶς in Gentile fashion
ἔθνος a multitude, a company | a nation, people | the nations | Gentiles
ἔθος habit, custom
ἔθω to be accustomed, wont | custom
εἰ|G1487|G1489|G1490|G1499|G1508|G1509|G1512 if | if, whether | but if also | but even if | but if not, but if otherwise | if even, if also, although | even if | if not, unless, except, but only | only | surely | if haply | whether . . . or
εἰδέα appearance, look
εἶδον
εἶδος that which is seen, appearance, external form | form, sort, kind
εἰδωλεῖον an idol's temple
εἰδωλόθυτος sacrificed to idols
εἰδωλολατρία idolatry
εἰδωλολάτρης an idolator
εἴδωλον a phantom, image, likeness | an image in the mind, an idea, fancy | an image of a god, an idol | the false god | idol worshipped in an image
εἰκῇ without cause | reason | vainly, fruitlessly, to no purpose
εἴκοσι(ν) twenty
εἴκω to yield
εἴκω_2
εἰκών an image, likeness
εἰλικρινής unalloyed, pure
εἰλικρίνια sincerity, purity
εἱλίσσω
εἰμί|G1488|G1498|G1510|G1511|G1526|G2070|G2071|G2075|G2076|G2077|G2252|G2258|G2468|G5600 to be | to be, exist | to be, happen, take place | to be present, be | have come | there is | was | it is possible
εἵνεκεν
εἴπερ
εἶπον
εἴπως
εἰρηνεύω to bring to peace, reconcile | to keep peace, be at peace
εἰρήνη peace
εἰρηνικός peaceful
εἰρηνοποιέω to make peace
εἰρηνοποιός peace-making, a peacemaker
εἴρω
εἰς into, unto, to, upon, towards, for, among | to | towards | among | unto, on, upon | for, unto | unto, up to, until | next (year) | on the next Sabbath | to, towards, for, in regard to
εἷς one | one | Emphati­cally, to the exclusion of others; | a single (one) | one, alone | one and the same | In late Gk., with weakened force, = | Distributively: | As ordinal =
εἰσάγω to bring in
εἰσακούω to listen to | to obey | to listen, assent to | to be heard
εἰσδέχομαι to admit, receive
εἴσειμι to go in, enter
εἰσέρχομαι to go in | into, enter | to go in and out
εἰσκαλέω to call in
εἴσοδος a means of entering, place of entrance | a going in, entrance
εἰσπηδάω to spring in, rush in
εἰσπορεύομαι to go into, enter
εἰστρέχω to run in
εἰσφέρω to bring in, into
εἶτα denoting sequence; | then, next | In argument; | therefore, then | furthermore
εἴτε
εἶτεν then
εἴωθα
ἐκ from out of, from | from out of, from among, from | of motion, out of, forth from, off from | utterly | from, since | a second time | from day to day
ἕκαστος each, every
ἑκάστοτε each time, always
ἑκατόν indecl., | a hundred
ἑκατονταετής a hundred years old
ἑκατοντάρχης a centurion
ἐκβαίνω to go out
ἐκβάλλω to drive, cast | send out, to expel | to command | cause to depart | to reject | to leave out | to take, draw | pluck out | with violence: | to bring forth | out of
ἔκβασις a way out | the issue
ἐκβολή a throwing out | a jettison, a throwing overboard of cargo
ἐκγαμίζω Rec. for
ἐκγαμίσκω Rec. for
ἔκγονος born of | a child, son or daughter | descendants | children or grand-children
ἐκδαπανάω to spend wholly | to spend oneself wholly
ἐκδέχομαι to take | receive from | to expect, await
ἔκδηλος quite clear, evident
ἐκδημέω to be from home, absent
ἐκδίδωμι to surrender, give up, give out | to let out for hire | to let out to one's advantage
ἐκδιηγέομαι to tell in detail, relate, declare
ἐκδικέω to vindicate | to avenge
ἐκδίκησις vengeance, vindication
ἔκδικος without law, unjust | exacting penalty from | an avenger
ἐκδιώκω to chase away, drive out
ἔκδοτος given up, delivered over
ἐκδοχή in cl., | a receiving from, succession | an interpretation | expectation
ἐκδύω to take of, strip of, strip | to put off
ἐκεῖ there | thither
ἐκεῖθεν thence | thereafter
ἐκεῖνος that | he, she, it | that way
ἐκεῖσε thither
ἐκζητέω to seek out | after, search for | sought and searched out | to demand, require
ἐκζήτησις a questioning | subject for dispute
ἐκθαμβέω to be amazed | to amaze, terrify | to be amazed, terrified
ἔκθαμβος amazed
ἐκθαυμάζω to wonder greatly
ἔκθετος cast out
ἐκκαθαίρω to cleanse thoroughly, cleanse out
ἐκκαίω to burn up | to kindle | to burn
ἐκκακέω
ἐκκεντέω to prick out, put out | to pierce
ἐκκλάω to break off: pass.
ἐκκλείω to shut out
ἐκκλησία an assembly | the assembly, congregation, community | (the) church
ἐκκλίνω to turn aside, turn away | from the right path
ἐκκολυμβάω to swim out of
ἐκκομίζω to carry out
ἐκκοπή in T for
ἐκκόπτω to cut out, cut off, cut down
ἐκκόπτω to cut out, cut off, cut down: of a hand, foot,
ἐκκρέμαννυμι to hang from or upon
ἐκκρέμομαι
ἐκλαλέω to speak out, divulge
ἐκλάμπω to shine forth
ἐκλανθάνω to escape notice utterly | to forget utterly
ἐκλέγω to pick out, choose | to pick out for oneself, choose
ἐκλείπω to leave out, pass over | to leave off, cease, fail
ἐκλεκτός choice, select | eminent | chosen | elect, chosen | of Christ: | of holy angels: | of Christians:
ἐκλογή a choice, selection
ἐκλύω to loose, release | to unloose | to relax, enfeeble | to be faint, grow weary
ἐκμάσσω to wipe off
ἐκμυκτηρίζω to hold up the nose in derision at, scoff at
ἐκνεύω to bend the head aside | to shun, avoid | to withdraw
ἐκνήφω to become sober after drunkenness
ἐκούσιος voluntary
ἑκουσίως voluntarily, willingly
ἔκπαλαι for a long time, from of old
ἐκπειράζω = cl. | to put to the proof | test, make trial of, tempt
ἐκπέμπω to send forth
ἐκπερισσῶς more exceedingly
ἐκπετάννυμι to spread out | stretch forth
ἐκπηδάω to spring forth
ἐκπίπτω to fall out of, fall from, fall | fall from its place, fail, perish
ἐκπλέω to sail away
ἐκπληρόω to fill full, make up a number | to fulfil
ἐκπλήρωσις a completion, fulfilment
ἐκπλήσσω to strike out, drive away | to strike with panic or shock, to amaze, astonish | cf. also
ἐκπνέω to breathe out | to breathe one's last, expire
ἐκπορεύω to make to go out | to go forth | to come forth, proceed
ἐκπορνεύω to give oneself up to fornication
ἐκπτύω to spit out | to spit at in disgust, to abominate, loathe
ἐκριζόω to root out, pluck up by the roots
ἔκστασις a displacement | An abnormal condition of the mind, in which the subject passes out of his usual self-control (Hippocr.); in NT (Kennedy, | a trance | amazement
ἐκστρέφω to turn out of | to turn inside out | to change entirely, pervert
ἐκσώζω to preserve from danger, bring safe
ἐκταράσσω to throw into great trouble, agitate
ἐκτείνω to stretch out or forth | towards | against | to cast
ἐκτελέω to bring to an end, finish, complete
ἐκτένεια zeal, intentness, earnestness
ἐκτενής stretched, strained | earnest, zealous
ἐκτενῶς fervently, earnestly
ἐκτίθημι to set out, expose | to set forth, expound
ἐκτινάσσω to shake off
ἕκτος the sixth
ἐκτός outside, beyond | the outside | With force of prep., c. gen.; | outside of | beyond, besides, except
ἐκτρέπω to turn out of the course, turn aside | to turn aside | be put out of joint | to shun, avoid
ἐκτρέφω to nurture, bring up | to nourish
ἔκτρομος exceedingly terrified
ἔκτρωμα an abortion, an untimely birth
ἐκφέρω to carry out, bring out | to bring forth | of women (Hipp., Arist., al.); | of the ground (Hdt.):
ἐκφεύγω to flee away, escape
ἐκφοβέω to frighten away, terrif
ἔκφοβος affrighted, terrified
ἐκφύω to cause to grow out, put forth
ἐκχέω to pour out | to give oneself up to | ran riotously in
εκχύννω Hellenistic form of
εκχωρέω to depart, withdraw
ἐκψύχω to expire, breathe one's last
ἑκών willing, of one's own free will
ἐλαία an olive tree | the Mount of Olives | an olive
ἔλαιον olive-oil
ἐλαιών olive-grove, olive-garden
Ἐλαμείτης an Elamite
ἐλάσσων less
ἐλαττονέω to be less | had no lack
ἐλαττόω to make less
ἐλαύνω to drive
ἐλαφρία lightness, levity
ἐλαφρός light | easy to bear | our light affliction
ἐλάχιστος smallest, least | less than the least
Ἐλεάζαρ Eleazar
ἐλεάω in NT:
ἐλεγμός reproof
ἔλεγξις rebuke
ἔλεγχος a proof, test:
ἐλέγχω to treat with contempt | to convict | show him his fault | to reprove, rebuke | to expose | reprove | convict
ἐλεεινός pitiable, miserable
ἐλεέω to have pity | mercy on, to show mercy | to have pity | mercy shown one
ἐλεημοσύνη mercy, pity | almsgiving, alms
ἐλεήμων merciful:
ἐλεινός
Ἐλεισάβετ Elizabeth
ἔλεος mercy, pity, compassion | of men: | Of God: | Of Christ:
ἐλευθερία liberty
ἐλεύθερος free | in civil sense, not a slave: | as regards righteousness
ἐλευθερόω to make free
ἔλευσις a coming
ἐλεφάντινος of ivory
Ἐλιακείμ Eliakim
ἕλιγμα a roll
Ἐλιέζερ Eliezer
Ἐλιούδ indecl., | Eliud
Ἐλισάβετ
Ἐλισαῖος Elisha
ἑλίσσω to roll, roll up
ἕλκος a wound | a sore, an ulcer
ἑλκόω to wound | to ulcerate | to suffer from sores | full of sores
ἐλκύω
ἕλκω to draw | to draw, lead, impel
Ἑλλάς with varying usage as to geographical limits; in NT = ' | Greece
Ἕλλην a Greek
Ἑλληνικκός Greek
Ἑλληνίς a Greek | Gentile | woman
Ἑλληνιστής a Hellenist | Grecian Jew
Ἑλληνιστί in Greek
ἐλλογάω to charge to one's account, impute
Ἐλμαδάμ Elmadam
ἐλπίζω to look for, expect, hope | for
ἐλπίς expectation | hope | of hope in general: | Of religious hope: | of the author or ground of hope (cl.): | of the thing hoped for:
Ἐλύμας Elymas
ἐλωί Eloi
ἐμαυτοῦ reflex pron. of first pers., used only in gen., dat. and acc sing., | of myself
ἐμβαίνω to step into | to embark
ἐμβάλλω to cast into
ἐμβάπτω to dip in
ἐμβατεύω to step in | on | to frequent, haunt, dwell in | dwelling in | to invade | to enter on, come into possession of
ἐμβιβάζω to set in, put in | to put on board | embark
ἐμβλέπω to look at | to look | to consider
ἐμβριμάομαι to snort in | to be moved with anger | to admonish sternly
ἐμέω to vomit
ἐμμαίνομαι to rage against
Ἐμμανουήλ Immanuel
Ἐμμαούς Emmaus
ἐμμένω to abide in | to abide by, be true to
Ἑμμώρ Emmor
ἐμός poss. prop. of first pers., representing the em­phasized gen. | mine
ἐμπαιγμονή mockery
ἐμπαιγμός a mocking
ἐμπαίζω = Attic | to mock at, mock
ἐμπαίκτης a mocker
ἐμπεριπατέω
ἐμπίπλημι to fill full, fill up, satisfy | to take one's fill of
ἐμπίπρημι to set on fire | to become inflamed
ἐμπίπτω to fall into
ἐμπλέκω to weave in, entwine | to be involved, entangled in
ἐμπλοκή a braiding
ἐμπνέω
ἐμπορεύομαι to travel | for business | to traffic, trade | C. acc rei | to traffic in | to import | to make a gain of
ἐμπορία commerce, business, trade
ἐμπόριον a trading place, exchange
ἔμπορος a passenger on shipboard, one on a journey | a merchant
ἐμπρήθω
ἔμπροσθεν of place (in cl. also of time), | before, in front | before | in front of: | in the presence of: | in the sight of: | of rank and dignity (Dem., Plat., al.; LXX,
ἐμπτύω = cl., | to spit upon
ἐμφανής manifest
ἐμφανίζω to manifest, exhibit | to show oneself, appear | to declare, make known
ἔμφοβος terrible | in fear | terrified
ἐμφυσάω to breathe into | breathe upon
ἔμφυτος innate | rooted, implanted
ἐν in, within, on, at, by, among | in my Father's house | with | by, with | at the rate of, amounting to | in | during | meanwhile | while | when, after | within
ἐναγκαλίζομαι to take into one's arms
ἐνάλιος of the sea | marine creatures
ἔναντι a | before
ἐναντίος|G1727 over against, opposite, contrary | opposed, hostile | before, in the presence of
ἐνάρχομαι to begin, make a beginning
ἔνατος ninth
ἐνδεής in want, needy
ἔνδειγμα a plain token, proof
ἐνδείκνυμι to mark, point out | to show forth, prove | to manifest
ἔνδειξις a pointing out, showing forth, proof
ἕνδεκα indecl., | eleven
ἑνδέκατος eleventh
ένδέχομαι to admit, approve | to be possible | it is possible
ἐνδημέω to live in | be at home
ἐνδιδύσκω to put on | to put on oneself, be clothed in
ἔνδικος righteous, just
ἐνδόμησις
ἐνδοξάζω to glorify
ἔνδοξος held in honour, of high repute | glorious, splendid
ἔνδυμα raiment, clothing, a garment
ἐνδυναμόω to make strong, strengthen
ἐνδύνω
ἔνδυσις a putting on
ἐνδύω to put on oneself, be clothed with | to enter, press into
ἐνδώμησις a build­ing in | its wall had jasper built into it
ἐνέδρα a lying in wait, an ambush
ἐνεδρεύω to lie in wait for
ἔνεδρον
ἐνειλέω to roll in, wind in
ἔνειμι to be in, within | to be possible
ἕνεκα on account of, because of
ἐνενήκοντα ninety
ἐνεός dumb, speechless
ἐνέργεια operative power | potential power | working
ἐνεργέω to be at work | in action, to operate | to work, effect, do | to be actuated, set in operation
ἐνέργημα effect, operation
ἐνεργής at work, active, effective
ἐνευλογέω to bless
ἐνέχω to hold in | to be held, entangled | to set oneself against, be urgent against
ἐνθάδε here: | hither:
ἔνθεν hence
ἐνθυμέομαι to reflect on, ponder
ἐνθύμησις consideration, pondering | device | thoughts, feel­ings
ἔνι = | is in, has place, can be
ἐνιαυτός a cycle of time | a year
ἐνίστημι to place in | to be at hand, impend, threaten | to be present | present
ἐνισχύω to strengthen | became strong
ἐνκάθετος suborned to lie in wait, lying in wait
ἐνκαίνια dedication
ἐνκαινίζω to innovate | to renew | to initiate, inaugurate, dedicate
ἐνκακέω to lose heart
ἐνκατοικέω to dwell among
ἐνκαυκάομαι to take pride in, glory in
ἐνκεντρίζω to ingraft, graft in
ἐνκοπή an incision, a cutting, break | an interruption, a hindrance
ἐνκόπτω to cut into | to hinder
ἐνκρίνω to reckon among
ἔνκυος pregnant, big with child
ἐννέα nine
ἐννενήκοντα
ἐννεός
ἐννεύω to nod to, make a sign to
ἔννοια thinking, consideration | a thought, purpose, design
ἔννομος lawful, legal | Of persons, | law-abiding | under law
ἔννυχα
ἔννυχος nightly | by night
ἐνοικέω to dwell in
ἐνορκίζω to adjure
ἑνότης unity, unanimity
ἐνοχλέω to trouble
ἔνοχος held in, bound by | In law-phrases | liable | c. gen., of the punishment ( | c. gen. (cl. c. dat„ rarely c. prep.; MM, | c. gen., of the thing injured, guilty (absol., in cl.):
ἐνπεριπατέω to walk about in | among
ἐνπνέω to breathe on | to breathe | absol.; | c. gen. part.: fig.,
ἔνταλμα a precept
ἐνταφιάζω a | to prepare for burial
ἐνταφιασμός preparation for burial
ἐντέλλω to command, enjoin, instruct | to command | to charge
ἐντεῦθεν hence | on this side and on that, on each side | thereupon | hence, therefore
ἔντευξις a lighting upon, meeting with | conversation | a petition
ἔντιμος honoured, prized, precious
ἐντολή a charge, injunction, order, command | Esp. of religious precepts and commandments; | of God's commandments: in OT, | of things commanded Christ by the Father: | of the precepts of Christ: | Phrases: seq.
ἐντόπιος of a place, resident
ἐντός within | within you | among you
ἐντρέπω to turn about | put to shame | to reverence
ἐντρέφω to train up, nurture
ἔντρομος trembling with fear
ἐντροπή respect, reverence | shame
ἐντρυφάω to revel in
ἐντυγχάνω to fall in with | to meet with in order to converse | to petition, make petition | against
ἐντυλίσσω to wrap up | roll or coil about
ἐντυπόω to imprint, engrave
ἐνυβρίζω to insult, mock at
ἐνυπνιάζω to dream
ἐνύπνιον a dream
ἐνώπιος face to face, in sight | before, in the presence of
Ἐνώς Enos (
ἐνωτίζομαι to give ear to, hearken to
Ἐνώχ Enoch (
ἐξ
ἕξ indecl., | six:
ἐξαγγέλλω to tell out, proclaim
ἐξαγοράζω to redeem, ransom | to buy up | to buy up for oneself
ἐξάγω to lead out
ἐξαιρέω to take out | to take out for oneself, choose | to deliver
ἐξαίρω to lift up, lift off the earth, remove
ἐξαιτέω to ask from | to ask for oneself, demand | obtained you by asking
ἐξαίφνης suddenly
ἐξακολουθέω to follow, follow up
ἐξακόσιοι six hundred
ἐξαλείφω to plaster, wash over | to wipe off, wipe out
ἐξάλλομαι to leap up
ἐξανάστασις a rising again
ἐξανατέλλω to cause to spring up | to spring up
ἐξανίστημι to raise up | to rise
ἐξαπατάω to deceive
ἐξάπινα suddenly
ἐξαπορέω to be utterly at a loss, be in despair
ἐξαποστέλλω to send forth | to send away
ἐξαρτίζω to com­plete, finish | to furnish, supply
ἐξαστράπτω to flash like lightning, gleam, be radiant
ἐξαυτῆς at once, forthwith
ἐξεγείρω to raise up
ἔξειμι to go forth
ἔξειμι_2
ἐξελέγχω to convict:
ἐξέλκω to draw out | away
ἐξέραμα a vomit
ἐξεραυνάω to search out, search carefully
ἐξερευνάω
ἐξέρχομαι to go, or come out of
ἔξεστι it is permitted, lawful
ἐξετάζω to examine closely, inquire carefully | of
ἐξέφνης
ἐξηγέομαι to lead, show the way | to unfold, narrate, declare
ἑξήκοντα indecl., | sixty
ἑξῆς in order, successively, next | soon after
ἐξηχέω to sound forth
ἕξις habit, use, experience
ἐξίστημι to put out of its place | to drive one out of his senses, hence | to confound, amaze | to stand aside from, retire from | to lose one's senses | to be beside oneself, be mad | to be amazed, confounded
ἐξισχύω to have strength enough, to be quite able
ἔξοδος a going out, departure
ἐξολεθρεύω to destroy utterly
ἐξομολογέω to profess | agree | to acknowledge, confess | to make acknowledgment to one's honour, to praise, give praise to
ἐξόν
ἐξορκίζω to administer an oath to | to adjure
ἐξορκιστής one who administers an oath | an exorcist
ἐξορύσσω to dig out, dig up
ἐξουδενέω to despise, set at nought
ἐξουδενόω
ἐξουθενέω to set at nought, despise utterly, treat with contempt
ἐξουθενόω v.l. for
ἐξουσία liberty | power to act | right, authority | jurisdiction | a ruler | magistrate
ἐξουσιάζω to exercise authority | to exercise authority over | to be held under authority
ἐξοχή a projection | eminence, excellence | the chief men
ἐξυπνίζω to awaken out of sleep
ἔξυπνος roused out of sleep
ἔξω outside, without | he who is without | as prep. c. gen.: | After verbs of motion; | forth, out | out of
ἔξωθεν Whence ? | from without | without
ἐξωθέω to thrust out | to drive out of the sea, drive on shore
ἐξώτερος outer
ἔοικα to be like
ἑορτάζω to keep festival
ἑορτή a feast, festival | for the feast | at each feast
ἐπαγγελία a summons | a promise
ἐπαγγέλλω to announce, proclaim | | to promise | to profess | to promise | to profess
ἐπάγγελμα a promise:
ἐπάγω to bring upon
ἐπαγωνίζομαι to contend with | to contend for
ἐπαθροίζω to assemble besides
Ἐπαίνετος Epænetus
ἐπαινέω to praise
ἔπαινος praise
ἐπαίρω to lift up, raise | to be lifted up with pride
ἐπαισχύνομαι to be ashamed | of
ἐπαιτέω to ask besides | to beg
ἐπακολουθέω to follow after
ἐπακούω to listen to | to hearken to, hear with favour
ἐπακροάομαι to listen attentively
ἐπάν later form of | after, when
ἐπανάγκης it is compulsory, necessary | of necessity
ἐπανάγω to bring up | back | to put out to sea | to return
ἐπαναμιμνήσκω to remind again
ἐπαναπαύω to refresh, cause to rest | upon | to rest upon
ἐπανέρχομαι to return
ἐπανίστημι to raise up against | to rise up against
ἐπανόρθωσις correction
ἐπάνω above | adverbially; | of place: | more than | As prep. c. gen.; | of place: | of pre-eminence:
ἐπάρατος accursed
ἐπαρκέω to be strong enough for | to ward off | to aid, relieve
ἐπαρχεία the jurisdiction of a prefect | province
ἐπάρχείος
ἔπαυλις a dwelling, habitation
ἐπαύριον on the morrow
Ἐπαφρᾶς Epaphras
ἐπαφρίζω to foam up
Ἐπαφρόδιτος Epaphroditus
ἐπεγείρω to rouse up, excite
ἐπεί conj. ( | when, since | when, after | since, because | otherwise, else
ἐπειδή conj.; | when now, after that | seeing that, forasmuch as
ἐπειδήπερ conj., | forasmuch as
ἐπεῖδον with a view to bless: c. inf., | To punish: seq.
ἔπειμι to come upon, approach | to come on | after | next, following
ἐπείπερ since indeed
ἐπεισαγωγή a bringing in besides | in addition
ἐπεισέρχομαι to come in upon
ἔπειτα thereupon, thereafter, then
ἐπέκεινα beyond
ἐπεκτείνω to extend | to stretch forward
ἐπενδύτης an outer tunic
ἐπενδύω = | to put on over | to have on over, be clothed upon
ἐπέρχομαι to come to, arrive, come on | to come upon
ἐπερωτάω to in­quire of, consult, question | to beg of, demand of
ἐπερώτημα a question, an inquiry | a demand
ἐπέχω to hold upon | to hold out, offer | to hold | direct towards | to intend, purpose | to observe, give attention to | to stay, wait
ἐπηρεάζω to revile
ἐπί on, upon | on, upon | over | at, by | in the presence of, before | in the time of | when A. was high priest | at, at the time of | on, upon | above | at, by | upon, on the ground of | in the matter of | upon, of, concerning | for the reason that, | over | over | against | in addition to | in, at, on | upon, over | to | to call after | thrice | the more, further | forasmuch as | unto, towards | for | against | concerning, for | during, for | as long as, for so long time as | yet longer, further | on, about, towards | up | upon | towards | over | again, in addition | against
ἐπιβαίνω to get up on, mount | to embark in | go aboard | to go up to, go on to, enter
ἐπιβάλλω to cast, lay | put upon | Intrans., | to throw oneself | rush upon | to put one's mind upon | when he thought thereon | he wept | he began to weep | to fall to one's share
ἐπιβαρέω to put a burden on, be burdensome
ἐπιβιβάζω to place upon
ἐπιβλέπω to look upon | to look on with favour
ἐπίβλημα that which is thrown over, a cover | a tapestry, hanging | that which is put on | embroidery | a patch
ἐπιβοάω to cry out
ἐπιβουλή a plan against, a plot
ἐπιγαμβρεύω to enter into affinity with | to marry
ἐπίγειος of the earth, earthly
ἐπιγίνομαι to arrive, arise, come on
ἐπιγινώσκω "directive" of | to observe, perceive, discern, recognize | absol.: | c. acc rei: | c. acc pers.: | to discover, ascertain, determine
ἐπίγνωσις acquaintance, discernment, recognition
ἐπιγραφή an inscription
ἐπιγράφω to write upon, inscribe
ἐπιδείκνυμι to show, exhibit, display | to display for oneself | as one's own | to show, point out, prove
ἐπιδέχομαι to allow of, admit of | to accept besides | to accept | to receive besides | to receive hospitably
ἐπιδημέω to be at home | to stay in | sojourn
ἐπιδιατάσσομαι to add provisions to | a second will
ἐπιδίδωμι to give over, to hand | to give in, give way
ἐπιδιορθόω to set in order further
ἐπιδύω to go down, set
ἐπιείκεια
ἐπιεικής seemly, fitting | equitable, fair, moderate
ἐπιεικία fairness, moderation, gentleness | sweet reasonableness
ἐπιζητέω "directive" of | to inquire for, seek after, wish for
ἐπιθανάτιος condemned to death
ἐπίθεσις a laying on | an attack, assault
ἐπιθυμέω to set one's heart upon, desire, lust after, covet
ἐπιθυμητής one longing for, lustful after
ἐπιθυμία desire, longing | desire, lust
ἐπικαθίζω to sit upon
ἐπικαλέω to call, name, surname | to call upon, invoke, appeal to
ἐπικάλυμμα a cover, veil
ἐπικαλύπτω to cover over, cover up
ἐπικατάρατος accursed
ἐπικείμαι to be placed, lie on | to threaten, come on | to press upon
ἐπικέλλω to run ashore
ἐπικεφάλαιον a poll-tax
ἐπικουρία aid, assistance
Ἐπικούριος an Epicurean
ἐπικρίνω to decree, give sentence
ἐπιλαμβάνω to lay hold of
ἐπιλανθάνομαι to forget, neglect
ἐπιλέγω to say in addition | to call by name, to call | to choose | to choose for oneself
ἐπιλείπω to fail
ἐπιλείχω to lick over
ἐπιλησμονή forgetful­ness
ἐπίλοιπος still left, remaining
ἐπίλυσις release | solution, interpretation
ἐπιλύω to loose, release | to solve, settle, explain
ἐπιμαρτυρέω to bear witness to
ἐπιμέλεια attention, care
ἐπιμελέομαι to take care of
ἐπιμελῶς carefully
ἐπιμένω to stay on, tarry | abide still | to continue
ἐπινεύω to nod | to nod approval, consent
ἐπίνοια a thought, design
ἐπιορκέω to swear falsely, forswear oneself
ἐπίορκος sworn falsely | perjured | a perjurer, false swearer
ἐπιοῦσα
ἐπιούσιος daily | for the coming day | for the morrow | for the coming day | for subsistence, needful | pertaining to | daily
ἐπιπίπτω to fall upon
ἐπιπλήσσω to strike at, to punish | to rebuke, reprove
ἐπιποθέω to long for, desire
ἐπιπόθησις longing
ἐπιπόθητος greatly desired, longed for
ἐπιποθία longing
ἐπιπορεύομαι to travel, journey to
ἐπιράπτω to sew upon
ἐπιρίπτω to cast at | to cast | place upon
ἐπίσημος bearing a mark | stamped, coined | Metaph., | notable, illustrious | notorious
ἐπισιτισμός a foraging | provisions, food
ἐπισκέπτομαι to inspect, examine | to visit | to visit with help, to care for | to visit with punishment
ἐπισκευάζω to equip, make ready | to make one’s preparations
ἐπισκηνόω to tent upon, spread a tabernacle over | rest upon, cover
ἐπισκιάζω to throw a shadow upon, overshadow
ἐπισκοπέω to look upon, observe, examine | to visit, care for
ἐπισκοπή a visiting, visitation | office, charge | office of an
ἐπίσκοπος a superintendent, guardian, overseer | a bishop
ἐπισπάω to draw on | to become as uncircumcised
ἐπισπείρω to sow upon | besides
ἐπίσταμαι to know, know of, understand | SYN:
ἐπίστασις a stopping | halting | collecting a crowd | superintendence | attention
ἐπιστάτης a chief, commander, master
ἐπιστέλλω to send to | to send a message | to write word
ἐπιστήμων knowing, skilled
ἐπιστηρίζω to make stronger, confirm
ἐπιστολή a message | a letter, an epistle
ἐπιστομίζω to bridle | to stop the mouth, to silence
ἐπιστρέφω to turn about, round | towards | to turn, cause to return | Intrans., | to turn, turn oneself around | to return
ἐπιστροφή a turning about | conversion
ἐπισυνάγω to gather together | to gather together against
ἐπισυναγωγή a gathering together, assembly
ἐπισυντρέχω to run together again
ἐπισύστασις a gathering, a riotous throng
ἐπισφαλής prone to fall | dangerous
ἐπισχύω to make stronger | to grow stronger | be more urgent
ἐπισωρεύω to heap together
ἐπιταγή = cl., | a command | with all authority
ἐπιτάσσω to command, charge
ἐπιτελέω to complete, accomplish, execute | to complete for oneself, make an end | to pay in full, pay the tax, be subject to:
ἐπιτήδειος suitable, convenient | useful, necessary | necessaries
ἐπιτίθημι to lay, set | place upon | to provide | put on board | to throw oneself upon, attack | to add to
ἐπιτιμάω to honour | to raise in price | to mete out due measure | to award | to censure, rebuke, admonish
ἐπιτιμία citizenship, franchise | punishment, penalty
ἐπιτρέπω to turn to, commit, entrust | to yield, permit
ἐπιτροπεύω to govern
ἐπιτροπή power to decide, authority
ἐπίτροπος an administrator, a steward | a guardian
ἐπιτυγχάνω to light upon | to obtain, attain to
ἐπιφαίνω to show forth | to appear
ἐπιφάνεια a manifestation, appear­ance
ἐπιφανής renowned, illustrious, notable
ἐπιφαύσκω to shine forth
ἐπιφέρω to bring upon or against | to impose, inflict
ἐπιφωνέω to call out, shout
ἐπιφώσκω to let shine | to dawn
ἐπιχειρέω to pat one's hand to | to take in hand, attempt
ἐπιχέω to pour upon
ἐπιχορηγέω to supply, provide
ἐπιχορηγία a supply
ἐπιχρίω to spread on, anoint
ἐποικοδομέω in NT, always metaph., of the spiritual life regarded as a building (Cremer, 449); | to build upon | to build up
ἐπονομάζω to name, call by a name, surname
ἐποπτεύω to watch | look upon
ἐπόπτης an overseer | a spectator
ἔπος a word
ἐπουράνιος in | of heaven, heavenly
ἐπτά indecl., | seven
ἐπτάκις seven times
ἐπτακισχίλιοι seven thousand
ἐπταπλασίων sevenfold
Ἔραστος Erastus | a companion of St. Paul, | The treasurer of Corinth,
ἐραυνάω to search, examine
ἐργάζομαι intrans., | to work, labour | to work at a trade | business, to trade | Trans., | to work, work out, do, produce, perform | work the sea | to work for, earn by working
ἐργασία work, business | working, performance
ἐργάτης a field labourer, husbandman | a workman, labourer | a worker, doer
ἔργον work, task, employment | a deed, action | that which is wrought | made, a work
ἐρεθίζω to stir up, provoke | excitement | to stir up, stimulate
ἐρείδω to prop, fix firmly | struck
ἐρεύγομαι to spit | spue out | to bellow, roar | to speak aloud, utter
ἐρευνάω
ἐρημία a solitude, wilderness
ἔρημος solitary, lonely, desolate, deserted | of persons, | the desert | desert places
ἐρημόω to desolate, lay waste
ἐρήμωσις a making desolate, laying waste
ἐρίζω to wrangle, strive
ἐριθία ambition, self-seeking, rivalry
ἔριον wool
ἔρις strife, wrangling, contention
ἐρίφιον
ἔριφος a kid
Ἑρμᾶς Hermas
ἑρμηνεία
ἑρμηνευτής an interpreter
ἑρμηνεύω to explain | to interpret
ἑρμηνία interpretation
Ἑρμῆς acc, | Hermes | the Greek god (Lat. | a Christian:
Ἑρμογένης Hermogenes
ἑρπετόν a creeping thing, reptile
ἐρυθρός red | the Red Sea
ἔρχομαι to come | to go
ἐρῶ
ἐρωτάω to ask, question | to ask, request
ἐσθής clothing, raiment
ἔσθησις clothing
ἐσθίω to eat | to devour, consume
Ἐσλεί Esli
ἔσοπτρον a mirror
ἑσπέρα evening | the west
ἑσπερινός of the evening, evening
Ἑσρώμ Esrom | Hezron
Ἑσρών
ἔσχατος last, utmost, extreme | of place: of the lowest or least honoured place, | of time: | of rank:
ἐσχάτως extremely, utterly | to be at the point of death
ἔσω to | within, into | within
ἔσωθεν from within | within
ἐσώτερος inner
ἑταῖρος a companion, comrade | my friend
ἑτερόγλωσσος of alien speech, of another tongue
ἑτεροδιδασκαλέω to teach other | different doctrine
ἑτεροζυγέω to be unequally yoked
ἕτερος other | the other | the one . . . the other | the next | one's neighbour | another | other, another, different
ἑτέρως differently, otherwise
ἔτι yet, as yet, still | of time; | of the present (adhuc): | of the past, mostly c. impf.: | of the future: | with a neg.: | even, yet, still, further
ἑτοιμάζω to prepare, make ready; | absol., of hospitable preparation: | c. acc rei: | c. acc pers.:
ἑτοιμασία = | readiness | preparation | foundation, firm footing
ἕτοιμος prepared, ready | of things: | of persons:
ἑτοίμως readily | to be ready
ἔτος a year | how long? | yearly
εὖ well | to do good | to fare well | good! well done!
Εὔα Eve
εὐαγγελίζω to bring or announce glad tidings | to be proclaimed as glad tidings | to have glad tidings proclaimed | to proclaim glad tidings
εὐαγγέλιον in cl., | a reward for good tidings | to make a thank-offering for good tidings | good tidings, good news | the gospel
εὐαγγελιστής an evangelist | in NT, a preacher of | later, a writer of a gospel (eccl.).†
εὐαρεστέω to be well pleasing | to be well pleased
εὐάρεστος well-pleasing, acceptable
εὐαρέστως acceptably
Εὔβουλος Eubulus
εὖγε well! good! well done!
εὐγενής well born, of noble race | noble-minded
εὐδία fair weather
εὐδοκέω to be well pleased, to think it good, to give consent | to be well pleased | take pleasure | c. dat. (Polyb., al.; | as freq. in LXX, | c. acc: | seq. | seq.
εὐδοκία good pleasure, good-will, satisfaction, approval
εὐεργεσία a good deed, kindness, benefit
εὐεργετέω to do good, bestow benefit
εὐεργέτης a benefactor
εὔθετος ready for use, fit
εὐθέως straightway, at once, directly
εὐθυδρομέω to run a straight course
εὐθυμέω to make cheerful | to be of good cheer
εὔθυμος kind | of good cheer
εὐθύμως cheerfully
εὐθύνω to direct | to make straight
εὐθύς straight, direct | straightforward, right
εὐθύς(2) straightway, directly
εὐθύτης uprightness
εὐκαιρέω to have leisure or opportunity | to devote one's leisure to
εὐκαιρία fitting time, opportunity
εὔκαιρος timely, seasonable, suitable | empty
εὐκαίρως seasonably, in season
εὔκοπος with easy labour, easy
εὐλάβεια caution, discretion | reverence, godly fear
εὐλαβέομαι to be cautious, to beware | to reverence
εὐλαβής cautious, circumspect | devout, religious, reverent
εὐλογέω to speak well of, praise | to give praise | As in LXX (= | to bless, invoke blessings on | blessed | to bless, prosper, bestow blessings on
εὐλογητός blessed | of men ( | of God (Lft.,
εὐλογία fair speaking, flattering speech | praise | blessing, benediction | the act of blessing: | a blessing
εὐμετάδοτος ready to impart
Εὐνίκη Eunice
εὐνοέω to be favourable, kindly disposed
εὔνοια goodwill
εὐνουχίζω to make a eunuch of, castrate
εὐνοῦχος an emasculated man, a eunuch
Εὐοδία Euodia | Euodias
εὐοδόω to help on one's way | to have a prosperous journey | to prosper, be prospered, be successful
εὐπάρεδρος constantly attendant | waiting on
εὐπειθής ready to obey, compliant
εὐπερίστατος readily besetting
εὐποιέω to do good
εὐποιία beneficence | doing good | a benefit
εὐπορέω to prosper, be well off
εὐπορία facility | plenty, wealth
εὐπρέπεια goodly appearance, comeliness
εὐπρόσδεκτος acceptable
εὐπρόσεδρος Rec. for
εὐπροσωπέω to look well, make a fair show
Εὐρακύλων the
εὑρίσκω to find | to find, find out | learn, discover | to find for oneself, gain, procure, obtain
εὐροκλύδων Euroclydon
εὐρύχωρος spacious, broad
εὐσέβεια piety, reverence | piety towards God, godliness
εὐσεβέω to reverence, show piety towards
εὐσεβής pious, godly, devout
εὐσεβῶς piously, religiously
εὔσημος conspicuous | clear | distinct
εὔσπλαγχνος in Hippocr., as medical term (LS, s.v.). | tenderhearted, compassionate
εὐσχημόνως decorously, becomingly
εὐσχημοσύνη seemliness, comeliness
εὐσχήμων elegant, graceful, comely | seemly, becoming | wealthy, influential | of honourable estate
εὐτόνως vigorously, vehemently
εὐτραπελία versatility, wit, facetiousness | coarse jesting, ribaldry
Εὔτυχος Eutychus
εὐφημία good report, praise
εὔφημος utter­ing words | sounds of good omen | avoiding ill-omened words, religiously silent | fair-sounding, auspicious | gracious
εὐφορέω to be fruitful
εὐφραίνω to cheer, gladden | to be happy, rejoice, make merry
Εὐφράτης Euphrates
εὐφροσύνη rejoicing, gladness
εὐχαριστέω to be thankful, give thanks
εὐχαριστία thankfulness, gratitude | giving of thanks, thanksgiving
εὐχάριστος winning, gracious, agreeable | grateful, thankful
εὐχή a prayer | a vow
εὔχομαι to pray
εὔχρηστος useful, serviceable
εὐψυχέω to be of good courage
εὐωδία fragrance
Εὐωδία
εὐώνυμος of good name | omen | left | on the left
ἐφάλλομαι to leap upon
ἐφάπαξ once for all | at once
ἐφεῖδον
Ἐφεσῖνος Ephesian
Ἐφέσιος Ephesian
Ἔφεσος Ephesus
ἐφευρετής an inventor, contriver
ἐφημερία a course of daily services | a class | course | priest
ἐφήμερος lasting for a day | daily, for the day
ἔφιδε
ἐφικνέομαι to come to, to reach
ἐφίστημι to set upon | by, set up | Intrans. in mid, and in pf. and 2 aor. act.; | to stand upon | to be set over | to stand by, be present, be at hand, come on | upon
ἐφνίδιος
Ἐφραίμ Ephraim
ἐφφαθά ephphatha | be opened
ἐχθές yesterday
ἔχθρα enmity
ἐχθρός hated | hateful | hating | hostile | an enemy
ἔχιδνα a viper
ἔχω to have | to have | hold | hold fast | to hold | to bear | wear | to be with child | to hold fast | keep | to involve | to hold | consider | to have | possess | according to your means | to be able | to be | to be ill | it is otherwise | as things now are | to hold oneself fast | hold on | cling to | be next to | near | next
ἕως till, until | as long as, while | until, unto | until | as far as, even to, unto
Ζ zeta
Ζαβουλών Zebulun
Ζακχαῖος Zaccai | Zacchaeus
Ζαρά Zerah
ζαφθανεί zaphthanei
Ζαχαρίας Zacharias | Zechariah
ζάω to live | be alive | as I live | to live | pass one's life
ζβέννυμι
Ζεβεδαῖος Zebedee
ζεστός boiling hot
ζεῦγος a yoke | a pair
ζευκτήριος fit for joining | a yoke | the crossbar
Ζεύς gen., | Zeus
ζέω to boil | be hot | fervent
ζηλεύω to envy | be jealous | to be zealous
ζῆλος zeal | jealousy
ζηλόω to burn with envy or jealousy | to be jealous | to seek | desire eagerly
ζηλωτής an emulator | zealous admirer | eagerly desirous | zealous | absol., as in OT, | c. gen. obj.: (zealous to acquire or to defend), | a Zealot
ζημία damage | loss
ζημόω to damage | to suffer loss | forfeit | lose
Ζηνᾶς Zenas
ζητέω to seek | seek for | to seek | search after | inquire into | to seek | strive after | desire | to require | demand
ζήτημα an inquiry | question
ζήτησις a seeking | search | a questioning | inquiry | debate
ζιζάνιον zizanium
Ζμύρνα
Ζοροβάβελ Zerubbabel
ζόφος the gloom of the under-world | darkness | deep gloom
ζυγός a yoke | a balance
ζύμη leaven
ζυμόω to leaven
ζωγρέω to catch alive | take captive
ζωή life
ζώνη a belt | girdle
ζώννυμι to gird | to gird oneself
ζωογονέω to engender | produce alive | endue with life | to preserve alive
ζῷον a living creature | an animal
ζωοποιέω to produce alive | to make alive | cause to live | quicken
Η eta
ἤ or | either . . . or | than | before | or even | or also
ἡγεμονεύω to lead the way | to lead | command | to be governor
ἡγεμονία rule | sovereignty
ἡγεμών a leader | guide | a commander | a governor | leaders
ἡγέομαι to lead | to guide | go before | to rule | be leader | a ruler | leader | to suppose | believe | consider | think
ἡδέως gladly | with pleasure | very gladly
ἤδη now | already | now already | now at length
ἥδιστα
ἡδονή pleasure
ἡδύοσμος sweet-smelling | mint
ἦθος a haunt | abode | custom | manner
ἥκω to have come | be present
ἡλεί Eli | my God
Ἡλεί Heli
Ἡλείας Elijah
ἡλικία always of age or maturity; "a stage of growth whether measured by age or stature"; | age | full age | maturity | stature
ἡλίκος as big as | as old as | what sized | what | how great | how small
ἥλιος the sun
ἧλος a nail
ἡμεῖς
ἡμέρα day | by day | at mid-day | a day's journey | tribunal
ἡμέτερος our | our
ἦμήν
ἡμιθανής half-dead
ἥμισυς as adj., agreeing in gender and number with the substantive following, | the half | a half
ἡμίωρον half an hour
ἡνίκα at which time | when | whensoever
ἤπερ
ἤπιος mild | gentle
Ἤρ Er
ἤρεμος quiet | tranquil
Ἡρῴδης Herod | Herod the Great | Herod Antipas | Herod Agrippa I
Ἡρῳδιανοί Herodians
Ἡρῳδιάς Herodias
Ἡρῳδίων Herodion
Ἠσαίας Isaiah
Ἠσαῦ Esau
ἡσσάομαι
ἥσσων inferior | less | less | for the worse
ἡσυχάζω to be still | to rest from labour | to live quietly | to be silent
ἡσυχία quietness | stillness | silence
ἡσύχιος quiet | tranquil
ἤτοι whether
ἡττάω to be inferior | to be overcome
ἥττημα defect | loss | defeat
ἥττων
ἠχέω to sound
ἦχος a noise | sound | a report
Θαδδαῖος Thaddæus
θάλασσα the sea
θάλπω to heat | warm | to inflame | to foster | cherish
Θάμαρ Tamar
θαμβέω to be amazed | to astonish | terrify
θάμβος amazement
θανάσιμος deadly
θανατηφόρος deadly | death-bringing
θάνατος death
θανατόω to put to death: c. acc.,
θάπτω to bury
Θαρά Terah
θαρρέω to be of good cheer | courage | to be confident
θαρσέω to be of good courage
θάρσος courage
θαῦμα a wonder | wonder
θαυμάζω to marvel | wonder | wonder at
θαυμάσιος wonderful | wonders
θαυμαστός wonderful | marvellous
θεά a goddess
θεάομαι to behold | look upon | contemplate | view | wondering
θεατρίζω to make a spectacle of | expose to contempt
θέατρον a theatre | spectators | a spectacle | show
θεῖον brimstone
θεῖος divine | the Deity
θειότης divine nature | divinity
θειώδης of brimstone | sulphureous
θέλημα will | objectively = that which is willed: | subjectively =
θέλησις will
θέλω to will | be willing | wish | desire
θεμέλιος of | for a foundation | a foundation stone | foundation
θεμελιόω to lay the foundation of | to found
θεοδίδακτος taught of God
θεολὸγος one who treats of the Divine nature | a theologian | divine
θεομαχέω to fight against God
θεομάχος fighting against God
θεόπνευστος inspired by God
θεός a god or deity | God | a god | deity | God
θεοσέβεια fear of God | godliness
θεοσεβής God-fearing | godly
θεοστυγής hateful to God | hating God
θεότης deity | Godhead
Θεόφιλος Theophilus
θεραπεία service | healing | household attendants | servants
θεραπεύω to do service | serve | to treat | cure | heal
θεράπων an attendant | servant
θερίζω to reap
θερισμός harvest
θεριστής a reaper
θερμαίνω to warm | heat | to warm oneself
θέρμη heat
θέρος summer
θεσσαλονικεύς a Thessalonian
θεσσαλονίκη Thessalonica
Θευδᾶς Theudas
θεωρέω to look at | gaze | behold | to see | perceive | discern | to experience | partake of
θεωρία a viewing | a spectacle | sight
θήκη a receptacle | chest | case | sheath
θηλάζω to suckle | to suck
θῆλυς female | a female | a woman
θήρα a hunting | chase | prey | game | a net
θηρεύω to hunt | ensnare | catch
θηριομαχέω to fight with wild beasts
θηρίον a wild beast | beast
θησαυρίζω to lay up | store up
θησαυρός a place of safe keeping | a casket | a treasury | a storehouse | a treasure
θιγγάνω to touch | handle | to injure
θλίβω to press | a narrow (compressed) way | to oppress | afflict | distress
θλίψις pressure | tribulation | affliction | distress
θνήσκω to die | to be dead
θνητός subject to death | mortal
θορυβάζω to disturb | trouble
θορυβέω to make a noise | uproar | to trouble | throw into confusion
θόρυβος a noise | uproar | tumult
θραύω to break in pieces | shatter | to break down
θρέμμα a nurseling | cattle
θρηνέω to lament | wail | to bewail
θρῆνος a lamentation
θρησκεία religion | worship
θρῆσκος religious
θριαμβεύω to triumph | to triumph over | to lead in triumph | to make a spectacle | show of
θρίξ hair
θροέω to cry aloud | make an outcry | to utter aloud | to be troubled
θρόμβος a lump | a clot
θρόνος a seat | chair | a throne | chair | seat | kingly power | sovereignty
Θυάτειρα Thyatira
θυγάτηρ a daughter
θυγάτριον a little daughter
θύελλα a hurricane | cyclone | whirlwind
θύινος thyine
θυμίαμα fragrant stuff | incense
θυμιατήριον a censer | the altar of incense
θυμιάω to burn incense
θυμομαχέω to fight desperately | have a hot quarrel
θυμός passion | hot anger | wrath | impulses | outbursts of anger
θυμόω to be wroth | very angry
θύρα a door
θυρεός a door-stone | scutum | shield
θυρίς a window
θυρωρός a door-keeper | porter
θυσία an offering | sacrifice | a sacrifice
θυσιαστήριον an altar
θύω to offer | to sacrifice | offer sacrifice | to slay | kill
θωμᾶς Thomas
θώραξ a breastplate
Ι iota
Ι iota
Ι iota
Ἰάειρος Jairus
Ἰακώβ Jacob
Ἰάκωβος James
ἴαμα a means of healing | remedy | a healing
Ἰαμβρῆς Jambres
Ἰανναί Jannai
Ἰαννῆς Jannes
ἰάομαι to heal
Ἰάρετ Jared
ἴασις a healing | cure
ἴασπις jasper
Ἰάσων Jason
ἰατρός a physician
ἴδε prop., 2 aor. imperat. of | see! behold! lo!
ἰδέα
ἴδιος one's own | home | peculiar | distinct | appropriate | proper | severally | separately | apart | privately | in private
ἰδιώτης a private person | one without professional knowledge | unskilled | uneducated | unlearned
ἰδού lo | behold | see
Ἰδουμαία Idumæa
ἱδρώς sweat
Ἰεζάβελ Jezebel
Ἱεράπολις Hierapolis
ἱερατεία priesthood | office of priest
ἱεράτευμα a priesthood | body of priests
ἱερατεύω to be a priest | officiate as a priest
Ἰερειχώ Jericho
Ἰερεμίας Jeremiah
ἱερεύς a priest
Ἱεριχώ
ἱερόθυτος offered in sacrifice
ἱερόν
ἱεροπρεπής suited to a sacred character | reverend
ἱερός marvellous | mighty | divine | consecrated to the deity | sacred | sacrifices | sacred rites | sacred things | a consecrated | sacred place | a temple
Ἱεροσόλυμα Jerusalem
Ἱεροσολυμεῖτης an inhabitant of Jerusalem
ἱεροσυλέω to rob a temple
ἱερόσυλος robbing temples
ἱερουργέω to perform sacred rites | to minister in priestly service
Ἱερουσαλήμ
ἱερωσύνη priesthood
Ἰεσσαί Jesse
Ἰεφθάε Jephthah
Ἰεχονίας Jechoniah
Ἰησοῦς JESUS | Joshua | Jesus | Jesus
ἱκανός suffcient | competent | fit | sufficient | enough | much | many
ἱκανότης sufficiency | ability
ἱκανόω to make sufficient | render fit
ἱκετήριος of a suppliant | an olive-branch | supplication
ἰκμάς moisture
Ἰκόνιον Iconium
ἱλαρός cheerful | joyous
ἱλαρότης cheerfulness
ἱλάσκομαι to conciliate | appease | propitiate | to be propitious | merciful | to expiate | make propitiation for
ἱλασμός an appeasing | a means of appeasing | propitiation | forgiveness
ἱλαστήριος propitiatory
ἵλεως propitious | merciful
Ἰλλυρικόν Illyricum
ἱμάς a thong | strap
ἱματίζω to clothe
ἱμάτιον a garment | a mantle | cloak | garments | clothes
ἱματισμός clothing | apparel
ἱμείρω
ἵνα where | whither | when | that | in order that | that | that | so that
ἱνατί
Ἰόππη Joppa
Ἰορδάνης the Jordan
ἰός an arrow | rust | poison
Ἰούδα
Ἰουδαία
Ἰουδαΐζω to conform to Jewish practice | to Judaize
Ἰουδαϊκός Jewish
Ἰουδαϊκῶς in Jewish fashion
Ἰουδαῖος Jewish | a Jew | Judæa
Ἰουδαϊσμός Judaism | the observance of Jewish rites
Ἰούδας Judah | Judah | Judas Iscariot | Judas | Judas | Judas | Judas | Judas
Ἰουλία Julia
Ἰούλιος Julius
Ἰουνίας Junias
Ἰοῦστος Justus | Joseph Barsabbas | Titus | Jesus
ἱππεύς a horseman
ἱππικός of a horse | of horsemen | equestrian | cavalry
ἵππος a horse
ἶρις Iris | a rainbow | halo | Iris
Ἰσαάκ Isaac
ἰσάγγελος like | equal to angels
Ἰσασχάρ
ἰσκαριώθ Iscariot
ἴσος equal | the same
ἰσότης equality | equity | fairness
ἰσότιμος equally privileged | held in equal honour
ἰσόψυχος of equal spirit | like-minded
Ἰσραήλ Israel
Ἰσραηλείτης an Israelite
Ἰσσαχάρ Issachar
ἵστημι to make to stand | to place | set | set up | establish | appoint | to place oneself | to stand | to be made to stand | to stand | to set in a balance | to weigh | to stand | stand by | stand still | to stand ready | stand firm | be steadfast
ἱστορέω to inquire into | learn by inquiry | to inquire | about | to narrate | record | to visit | become acquainted with
ἰσχυρός strong | mighty | powerful
ἰσχύς strength | might | power | force | ability
ἰσχύω to be strong | to be powerful | have power | prevail | to be able | to avail | be serviceable
ἴσως equally | perhaps
Ἰταλία Italy
Ἰταλικός Italian
Ἰτουραία
Ἰτουραῖος Ituræan | the Ituræans
ἰχθύδιον a little fish
ἰχθύς a fish
ἴχνος a track | footstep
Ἰωάθαμ Jotham
Ἰωάνα Joanna
Ἰωανάν Joanan
Ἰωάνης John | John | John | John
Ἰωάννης John
Ἰωάννης John | John | John | John
Ἰώβ Job
Ἰωβήδ Jobed | Obed
Ἰωβήλ
Ἰώδα Joda
Ἰωήλ Joel
Ἰωνάθας
Ἰωνάμ Jonam
Ἰωνᾶς Jonah
Ἰωράμ Joram | Jehoram
Ἰωρείμ Jorim
Ἰωσαφάτ Jehoshaphat
Ἰωσείας Josiah
Ἰωσή
Ἰωσῆς Joses
Ἰωσήφ Joseph | Joseph
Ἰωσήχ Josech
Ἰωσίας
ἰῶτα iota (Heb.
Κ kappa | k
Κ kappa | k
Κ kappa | k
κἀγώ
καθά just as | according as
καθαίρεσις a pulling down | destruction
καθαιρέω to take down | to put down by force | pull down | destroy | to refute
καθαίρω to cleanse
καθάπερ just as | even as
καθάπτω to fasten on | put upon | to lay hold of | attack
καθαρίζω to cleanse | make clean
καθαρισμός cleansing | purification
καθαρός pure | clean
καθαρότης purity | cleanness
καθέδρα a chair | seat
καθέζομαι to sit down | sit
καθ᾽ εἶς
καθεξῆς successively | in order | afterwards
καθεύδω to sleep
καθηγητής a guide | a master | teacher
καθήκω to come down | come to | to be fit | proper
κάθημαι to sit | be seated
καθημερινός daily
καθίζω to make to sit down | set | appoint | to sit down | be seated | sit
καθίημι to send | let down
καθίστημι to set down | to bring down | to set in order | appoint | make | constitute
καθό as | according as
καθολικός catholic | general
καθόλου on the whole | in general | not at all
καθ-οπλίζω to arm fully
καθ-οράω to look down | to discern clearly
καθότι according as | just as | because
καθώς according as | even as | just as | as
καθώσπερ even as
καί and | and so | and yet | then | and | and indeed | namely | both . . . and | also | even | still
Καιάφας Caiaphas
Καίν Cain
Καινάμ Cainam | Cainan
καινός new | fresh | unused | novel
καινότης novelty | freshness | newness
καίπερ although
καιρός due measure | fitness | proportion | time | season
Καῖσαρ Cæsar:
Καισαρία Cæsarea | Cæsarea Philippi | Cæsarea
καίτοι and yet | although
καίτοιγε
Καΐφaς
καίω to kindle | light | to be lighted | to burn | to burn | destroy by fire
κἀκεῖ and there | there also
κἀκεῖθεν and from thence | and thence
κἀκεῖνος and he | she | it | he | she | it also
κακία badness | wickedness | depravity | malignity | evil | trouble | affliction
κακοήθεια malignity | malevolence
κακολογέω to speak ill of | revile | abuse
κακοπάθεια distress | affliction
κακοπαθέω to suffer evil | endure affliction
κακοποιέω to do harm | to do evil
κακοποιός doing evil | an evil-doer
κακός bad | mean | base | worthless | base | evil | wicked | evil | pernicious | harmful | evil
κακοῦργος a malefactor | criminal
κακουχέω to ill-treat | hurt | torment
κακόω to ill-treat | afflict | distress | to embitter
κακῶς badly | ill | to be ill | evil that they are | he will evilly | wrongly
κάκωσις ill-treatment
καλάμη a stalk | stubble
κάλαμος a reed | a reed-pipe | flute | a reed-staff | staff | a measuring reed | rod | a writing reed | a pen
καλέω to call | summon | to call to one's house | invite | to call | name | call by name
καλλιέλαιος the garden olive
καλλίων compar. of
καλοδιδάσκαλος a teacher of that which is good
Καλοὶ_Λιμένες Fair Havens
καλοποιέω to do well | act honourably
καλός fair | beautiful | goodly | good | excellent | good
κάλυμμα a covering | veil
καλύπτω to cover | to veil | conceal
καλῶς finely | rightly | well | to be well | very well
κἀμέ
κάμηλος camel
κάμιλος
κάμινος a furnace
καμμύω to shut the eyes
κάμνω to work | to be weary | to be sick
κἀμοι
κάμπτω to bend | bow
κἄν and if | even if | even | at least
Κανά Cana
Καναναῖος a Cananæan | Zealot
Κανανίτης
Κανδάκη Candace
κανών a rod | bar | a measuring rule | a rule | standard | a limit
Καπερναούμ
καπηλεύω to make a trade | to corrupt
καπνός smoke
Καππαδοκία Cappadocia
καρδία the heart
καρδιογνώστης knower of hearts
Κάρπος Carpus
καρπός fruit | Metaph.,
καρποφορέω to bear fruit
καρποφόρος fruitful
καρτερέω to be steadfast | patient
κάρφος a small dry stalk | a twig
κατά down | downwards | down | down from | throughout | against | by | through | throughout | to | towards | over against | at | in | by | of | at home | at | during | about | in relation to | concerning | according to | after | like | down | down from | under | in succession | after | behind | against
καταβαίνω to go | come down | descend
καταβάλλω to cast down | prostrate | to put down | lay down
καταβαρέω to weigh down
καταβαρύνω =
καταβιβάζω to cause to go down | cast down
καταβολή a laying down | a foundation
καταβραβεύω to give judgment against | condemn
καταγγελεύς a proclaimer | herald
καταγγέλλω to proclaim | declare | to denounce
καταγελάω to deride | laugh scornfully at
καταγινώσκω to blame | condemn
κατάγνυμι to break
καταγράφω to trace | draw in outline
κατάγω to bring down | to bring to land
καταγωνίζομαι to struggle against | to conquer | overcome
καταδέω to bind up
κατάδηλος quite manifest | evident
καταδικάζω to pass sentence upon | condemn
καταδίκη sentence | condemnation
καταδιώκω to pursue closely | follow up
καταδουλόω to enslave
καταδυναστεύω to exercise power over | oppress
κατάθεμα a curse
καταθεματίζω to curse vehemently
καταισχύνω to disgrace | dishonour | put to shame | to be ashamed
κατακαίω to burn up | burn completely
κατακαλύπτω to cover up | to cover | veil oneself
κατακαυχάομαι to boast against | exult over | to glory in
κατάκειμαι to lie down | to lie sick | to recline
κατακλάω to break up | break in pieces
κατακλείω to shut up
κατακληροδοτέω
κατακληρονομέω to distribute by lot | as an inheritance | to receive by inheritance
κατακλίνω to lay down | make to lie down | to recline
κατακλύζω to inundate | deluge
κατακλυσμός a flood | deluge
κατακολουθέω to follow after
κατακόπτω to cut up | cut in pieces
κατακρημνίζω to throw over a precipice | cast down headlong
κατάκριμα penalty
κατακρίνω to give judgment against | condemn
κατάκρισις condemnation
κατακύπτω to bend down | stoop
κατακυριεύω to gain | exercise dominion (over)
καταλαλέω to speak evil of | rail at
καταλαλιά evil-speaking | railing
κατάλαλος a railer | defamer
καταλαμβάνω to lay hold of | seize | appropriate | to overtake | to surprise | discover | to apprehend | comprehend
καταλέγω to lay down | to lie down | to narrate | to choose out | to enrol
κατάλειμμα a remnant
καταλείπω to leave behind | leave | to forsake | abandon | to leave remaining | reserve
καταλιθάζω to cast stones at | to stone
καταλλαγή exchange | reconciliation
καταλλάσσω to change | exchange | to change | to reconcile
κατάλοιπος left remaining
κατάλυμα an inn | lodgingplace | a guest-room
καταλύω to destroy | cast down | to overthrow | annul | abrogate | to unloose | unyoke | to take up one's quarters | lodge
καταμανθάνω to learn thoroughly | observe well | consider carefully
καταμαρτυρέω to bear witness againt
καταμένω to remain | abide
καταμόνας Rec. for
κατανάθεμα Rec. for
καταναθεματίζω
καταναλίσκω to use up | spend | to consume
καταναρκάω to cause to grow numb | to grow numb | to be inactive | be burdensome to | to be quite numb
κατανεύω to nod assent | to make a sign
κατανοέω to take note of | perceive | consider carefully
καταντάω to come to | arrive at | to attain to
κατάνυξις a pricking | torpor | stupefaction
κατανύσσω to strike | prick violently | to stun | to be smitten
καταξιόω to deem worthy
καταπατέω to tread down | trample under foot
κατάπαυσις a putting to rest | causing to cease | rest | repose
καταπαύω to cause to cease | restrain | to cause to rest | to rest
καταπέτασμα veil | curtain
καταπίνω to drink down | swallow | to devour | to swallow up | consume
καταπίπτω to fall down
καταπλέω to sail down | sail to land | put in
καταπονέω to wear down | oppress | treat hardly
καταπονίζω to throw into the sea | sink | drown
κατάρα a curse
καταράομαι to curse | accursed | under a curse
καταργέω to make idle | inactive | to render inoperative | invalid | to abrogate, | abolish | separated | discharged | loosed from
καταριθμέω to number | count among
καταρτίζω to render | fit | complete | to mend | repair | to furnish completely | complete | equip | prepare | to prepare | complete | perfect
κατάρτισις a strengthening | making fit
καταρτισμός =
κατασείω to shake down | to shake | wave
κατασκάπτω to dig down
κατασκευάζω to prepare | make ready
κατασκηνόω to pitch one's tent | lodge | dwell
κατασκήνωσις an encamping | taking up one's quarters | a lodging | abode
κατασκιάζω to overshadow
κατασκοπέω to view closely | inspect | spy out
κατάσκοπος a spy
κατασοφίζομαι to deal craftily with | outwit
καταστέλλω to let down | lower | to keep down | restrain
κατάστημα condition | demeanour
καταστολή a letting down | checking | steadiness | quietness | a garment | dress | attire
καταστρέφω to turn down | turn over | to overturn | overthrow
καταστρηνιάω to wax wanton against
καταστροφή overthrow | subversion | upsetting
καταστρώννυμι to strew | spread over | to lay low | overthrow
κατασύρω to pull down | to drag away
κατασφάζω to kill off | slay
κατασφραγίζω to seal up | secure with a seal
κατάσχεσις a holding back | a holding fast | possession
κατατίθημι to lay down | deposit | lay by | to lay up for oneself
κατατομή incision | excision | concision | mutilation
κατατοξεύω to strike down with an arrow | shoot dead
κατατρέχω to run down
καταυγάζω to shine down
καταφάγω
καταφέρω to bring down | to cast a ballot | to be borne down
καταφεύγω to flee for refuge
καταφθείρω to destroy entirely | to deprave | corrupt
καταφιλέω to kiss fervently | kiss affectionately
καταφρονέω to think little of | despise
καταφρονητής a despiser
καταχέω to pour down upon
καταχθόνιος subterranean | under the earth
καταχράομαι to make full use of | use to the uttermost | use up
καταψύχω to cool
κατείδωλος full of idols
κατέναντι over against | opposite | before | before
κατενώπιον over against | before
κατεξουσιάζω to exercise authority over
κατεργάζομαι to effect by labour | achieve | work out | bring about
κατέρχομαι to come down | go down
κατεσθίω to eat up | devour
κατευθύνω to make | keep straight | direct | guide
κατευλογέω to bless fervently
κατεφίστημι to rise up against
κατέχω to possess | hold fast | to lay hold of | get possession of | to hold back | detain | restrain | to put in | make for
κατηγορέω to make accusation | accuse
κατηγορία an accusation | charge
κατήγορος an accuser
κατήγωρ an accuser
κατήφεια dejection
κατηχέω to resound | to teach by word of mouth | instruct | inform
κατιόω to rust over | become rusted over
κατισχύω to overpower | prevail against | prevail
κατοικέω to inhabit | dwell in | to settle | dwell
κατοίκησις dwelling
κατοικητήριον a habitation | dwelling-place
κατοικία a dwelling | a settlement
κατοικίζω to cause to dwell
κατοπτρίζω to show as in a mirror | to reflect as a mirror
κατόρθωμα
κάτω down | downwards | below | beneath
κατώτερος lower | the lower parts of the earth | the underworld
κατωτέρω
Καῦδα Cauda | Clauda
καῦμα heat
καυματίζω to burn | scorch up
καῦσις burning
καυσόω to burn with fever | to burn with great heat
καυστηριάζω to mark by branding | brand
καύσων burning heat | a hot | wind | sirocco
καυτηριάζω
καυχάομαι to boast | glory
καύχημα a boast | ground | matter of glorying
καύχησις a boasting | glorying | a boast
Καφαρναούμ Capernaum
Κεγχρεαί
κέδρος a cedar
Κεδρών Cedron
Κεδρών indecl. | Cedron (OT, Kidron):
Κεδρών indecl. | Cedron (OT, Kidron):
Κεδρών indecl. | Cedron (OT, Kidron):
Κεδρών indecl. | Cedron (OT, Kidron):
κεῖμαι to be laid | to lie | to lie | be laid | set | stand | to be laid down | appointed
κειρία a bed-cord | swathings
κείρω to cut short | shear | to have | cut off | be shorn
Κείς Kish
κέλευσμα a call | summons | shout of command
κελεύω to urge on | bid | order | command
κενεμβατεύω to tread on emptiness
κενοδοξία foolish fancy | vain opinion | error | vainglory | groundless conceit
κενόδοξος vain-glorious
κενός empty | empty | vain | vain | fruitless | in vain | to no purpose | empty-handed | vain
κενοφωνία empty talk | babbling
κενόω to empty | to empty | make empty | vain | of no effect
κέντρον a sting | a goad
κεντυρίων a centurion
Κενχρεαί Cenchreæ
κενῶς in vain | to no purpose
κεραία a little horn | point
κεραμεύς a potter
κεραμικός of a potter | earthen
κεράμιον an earthen vessel | a jar | jug
κεραμος potter's clay | an earthen vessel | a tile
κεράννυμι to mix | mingle
κέρας a horn
κεράτιον a little horn | carob-pods
κερδαίνω to gain | to make profit | get gain | to save oneself from | avoid | to gain | win
κέρδος gain
κερέα
κέρμα a slice | a small coin
κερματιστής a money changer
κεφάλαιος of the head | principal | chief | the chief point | the sum total | amount
κεφαλαιόω
κεφαλή the head
κεφαλιόω to sum up | to wound on the head
κεφαλίς a little head | an extremity | capital | a roll
κημόω to muzzle
κῆνσος a poll-tax
κῆπος a garden
κηπουρός a gardener
κηρίον honeycomb
κήρυγμα that which is cried by a herald | a proclamation | proclamation | message | preaching
κῆρυξ a herald
κηρύσσω to be a herald | to proclaim | to proclaim | preach
κῆτος a huge fish | sea-monster
Κηφᾶς Cephas
κιβωτός a wooden box | chest
κιθάρα a lyre | harp
κιθαρίζω to play upon the lyre | harp
κιθαρωδός one who plays and sings to the lyre | a harper
Κιλικία Cilicia
κινάμωμον
κινδυνεύω to be daring | to venture | to be in danger
κίνδυνος danger | peril
κινέω to set in motion | move | to remove | to excite | stir up
κίνησις a moving
κιννάμωμον cinnamon
Κίς
κίχρημι
κλάδος a young tender shoot | a branch
κλαίω to weep | lament | to weep | lament for | bewail
κλάσις a breaking
κλάσμα a broken piece | fragment
Κλαῦδα
Κλαυδία Claudia
Κλαύδιος Claudius | C. Lysias
κλαυθμός crying | weeping
κλάω to break | break in pieces
κλείς a key
κλείω to shut
κλέμμα a thing stolen | theft
Κλεόπας Cleopas
κλέος a rumour | report | good report | fame | glory
κλέπτης a thief
κλέπτω to steal
κλῆμα a vine-twig | vine-branch
Κλήμης Clement
κληρονομέω to receive by lot | to inherit | to possess oneself of | receive as one's own | obtain
κληρονομία an inherited property | an inheritance | a possession | inheritance
κληρονόμος an heir | a possessor
κλῆρος a lot
κληρόω to cast lots | to choose by lot | to assign by lot | assign a portion
κλῆσις a calling | call
κλητός called | invited | saints by calling
κλίβανος a clibanus | cribanus | a furnace | an oven
κλίμα an inclination | slope | a region
κλινάριον a couch
κλίνη a bed | couch
κλινίδιον a couch
κλίνω to make to bend | to bow | to make to lean | to rest | to turn | to decline
κλισία a place for reclining | a hut | an easy chair | a couch | a company reclining
κλοπή theft
κλύδων a billow | surge
κλυδωνίζομαι to be tossed by waves | to be tossed like waves
Κλωπᾶς Clopas
κνήθω to scratch | to tickle | to itch
Κνίδος Cnidus
κοδράντης a quadrans
κοιλία the belly | the womb | heart
κοιμάω to lull to sleep | put to sleep | to fall asleep
κοίμησις a reclining | resting
κοινός common | common | unhallowed | unclean
κοινόω to make common | to make ceremonially unclean | to profane | to count unclean
κοινωνέω to have a share of | go shares in | with | take part in
κοινωνία fellowship | communion | contribution
κοινωνικός sociable | ready to communicate | impart
κοινωνός as adj., = | a partner | associate | companion | a partaker | sharer
κοίτη a bed | the marriage-bed
κοιτών a bed-chamber | a chamberlain
κόκκινος scarlet
κόκκος a grain
κολάζω to curtail | dock | prune | to check | restrain | to chastise | correct | punish | cause to be punished
κολακία flattery
κόλασις correction | penalty | punishment
Κολασσαεύς a Colossian
Κολασσαί
κολαφίζω to strike with the fist | to buffet
κολλάω to glue or cement together | to unite | to join firmly | to cleave to | join
κολλούριον a small bread roll | an eye salve
κολλυβιστής a money-changer
κολλύριον
κολοβόω to cut off | amputate | to curtail | shorten
Κολοσσαεύς
Κολοσσαί Colossæ
κόλπος the bosom | bosom | bay | gulf
κολυμβάω to dive | plunge into the sea
κολυμβήθρα a swimming pool | pool
κολωνία a colony
κομάω to wear long hair
κόμη the hair
κομίζω to take care of | to carry off safe | to carry off | to bear | carry | to bear for oneself | to receive: | to receive back | recover
κομψός well-dressed | elegant | fine
κονιάω to plaster | whiten over
κονιορτός dust stirred up | dust
κοπάζω to grow weary | to abate | cease raging
κοπετός a beating of the head and breast | lamentation
κοπή a stroke | a pounding | a smiting
κοπιάω to grow weary | to work with effort | to toil
κόπος a striking | beating | laborious toil | trouble
κοπρία a dung hill
κόπριον dung
κόπριον =
κόπριον =
κόπτω to strike | smite | to cut off | to beat one's breast | to mourn | bewail
κόραξ a raven
κοράσιον girl | maiden
κορβάν an offering | a gift
κορβανᾶς treasury
Κορέ Korah
κορέννυμι to satisfy
κορίνθιος Corinthian | a Corinthian
Κόρινθος Corinth
Κορνήλιος Cornelius
κόρος a cor
κοσμέω to order | arrange | prepare | to adorn | furnish
κοσμικός pertaining to the world | universe | of this world | earthly | worldly
κόσμιος orderly | decent | modest
κοσμίως decently | fittingly
κοσμοκράτωρ a ruler of the whole world | a ruler of this world | the rulers of this dark world
κόσμος order | ornament | adornment | world | universe | the world | the earth
Κούαρτος Quartus
κούμ koum | arise
κουστωδία a guard
κουφίζω to be light | to lighten | make light
κόφινος a basket
κράβαττος a camp bed | pallet
κράζω to croak | to scream | cry out | to cry | call | out
κραιπάλη drunken nausea
κρανίον a skull
κράσπεδον an edge | border | a tassel | corner
κραταιός strong | mighty
κραταιόω to strengthen | to wax strong
κρατέω to be strong | mighty | to rule | be master | prevail | to get possession of | obtain | take hold of | to hold | hold fast | to retain
κράτιστος strongest | mightiest | noblest | best | most excellent
κράτος strength | power | might | mightily | a mighty deed | an act of power
κραυγάζω to bay | to croak | to cry out | shout
κραυγή crying | outcry | clamour
κρέας flesh | meat
κρείσσων|G2908 better
κρέμαμαι
κρεμάννυμι to hang | suspend | to hang
κρεπάλη
κρημνός a steep bank
Κρής a Cretan
Κρήσκης Crescens
Κρήτη Crete
κριθή barley
κρίθινος of barley
κρίμα judgment | a matter | a law-suit | a case
κρίνον a lily
κρίνω to | separate | select | choose | to approve | esteem | to be of opinion | judge | think | to decide | determine | decree | to judge | adjudge | pronounce judgment | to condemn | to rule | govern | to bring to trial | to go to law
κρίσις a seperating | selection | a decision | judgment | right | justice
Κρίσπος Crispus
κριτήριον a means of judging | test | criterion | a tribunal
κριτής a judge
κριτικός critical | able to discern | judge
κρούω to strike | knock
κρύβω
κρύπτη a crypt | cellar
κρυπτός hidden | secret
κρύπτω to hide | conceal
κρυσταλλίζω to shine like crystal | be crystal-clear
κρύσταλλος crystal
κρυφαῖος hidden | secret
κρυφῇ secretly | in secret
κτάομαι to procure for oneself | get | gain | acquire
κτῆμα a possession | property
κτῆνος a beast | a beast of burden
κτήτωρ a possessor
κτίζω to people | found | to create
κτίσις a founding | settling | foundation | the act of creating | creation | that which has been created | creation
κτίσμα a colony | a created thing | creature
κτίστης a founder | a creator
κυβεία
κυβέρνησις steering | pilotage | government
κυβερνήτης a steersman | pilot | a guide | governor
κυβία dice-playing | trickery | sleight
κυκλεύω to make a circle | go round | to encircle | surround
κυκλόθεν from all sides | round about
κύκλος a ring | circle | round about | around
κυκλόω to move in a circle | revolve | to surround | encircle
κύλισμα a roll | a rolling | wallowing | a rolling place
κυλισμός a rolling | wallowing
κυλίω to roll | roll along | to be rolled | to roll | wallow
κυλλός crooked | crippled | maimed
κῦμα a wave
κύμβαλον a cymbal
κύμινον cummin
κυνάριον a little dog
Κύπριος of Cyprus | Cyprian
Κύπρος Cyprus
κύπτω to bow the head | stoop down
Κυρηναῖος of Cyrene | a Cyrenæan
Κυρήνη Cyrene
Κυρήνιος Quirinus | Quirinius
κυρία a lady
κυριακός the lord | master | imperial | of the Lord
κυριεύω to be lord | master of | to rule | over
κύριος having power | authority | lord | master
κυριότης lordship | dominion
κυρόω to confirm | ratify | make valid
κύων a dog
κῶλον a limb | member | carcase
κωλύω to hinder | restrain | forbid | withhold
κώμη a village | country town
κωμόπολις a country town
κῶμος a revel | carousal
κώνωψ a gnat
Κῶς Cos
Κωσάμ Cosam
κωφός blunt | dull | dumb | deaf
Λ lambda | l
λαγχάνω to obtain by lot | to obtain | to draw lots
Λάζαρος Lazarus
λάθρᾳ secretly
λαῖλαψ a hurricane | whirlwind
λακέω
λακέω
λακτίζω to kick
λαλέω to utter | to talk | speak | say
λαλία loquacity | talk | speech | conversation
λαμά why
λαμβάνω to take | lay hold of | to receive
Λάμεχ Lamech
λαμμᾶ
λαμπάς a torch
λαμπρός bright | brilliant | brilliant | splendid
λαμπρότης brightness | brilliancy
λαμπρῶς splendidly
λάμπω to shine
λανθάνω to escape notice | be hidden | from | entertained unawares
λαξευτός hewn
Λαοδικεία
Λαοδικεύς a Laodicean
Λαοδικία Laodicea
λαός the people | a people
λάρυγξ larynx | throat
Λασέα Lasea
λάσκω to clang | crash | crack | to crack | burst noisily | to scream | shout
λατομέω to hew | hew out
λατρεία hired service | service | service | worship
λατρεύω to work for hire | to serve | to serve | worship | the worshipper
λάχανον a garden herb | vegetable
λεββαῖος Lebbæus
λεγιών a legion
λέγω to pick out | gather | reckon | recount | to say | speak | affirm | declare | to mean | to call | name
λεῖμμα a remnant
λεῖος smooth
λείπω to leave | leave behind | to be left behind | to lack | to be gone | to be wanting
λειτουργέω to supply public offices at one's own cost | render public service to the State | to serve the State | do a service | serve
λειτουργία the discharge of a public office at one's own expense | a service | ministry
λειτουργικός of | for service | ministering
λειτουργός one who discharges a public office at his own expense | a public servant | a minister | servant
λεμά
λέντιον a linen cloth | towel
λεπίς a scale
λέπρα leprosy
λεπρός scaly | rough | leprous | a leper
λεπτός peeled | fine | thin | small | light | a small coin
Λευεί|G3017 Levi
Λευείτης a Levite
Λευειτικός Levitical
λευκαίνω to whiten | make white
λευκοβύσσινος white linen
λευκός bright | brilliant | white
λευκός bright | brilliant | white
λέων a lion
λήθη forgetfulness
λημά
λῆμψις receiving
ληνός a trough | vat
λῆρος silly talk | nonsense
λῃστής a robber | brigand
λῆψις
λίαν very | exceedingly
λίβανος the frankincense-tree | frankincense
λιβανωτός frankincense | libanus | a censer
Λιβερτῖνος a freedman
Λιβύη Libya
λιθάζω to throw stones | to pelt with stones | to stone
λίθινος of stone
λιθοβολέω to pelt with stones | to kill by stoning | to stone
λίθος a stone
λιθόστρωτος paved with stones | a tessallated pavement
λικμάω to winnow | to scatter
λιμά
λιμήν a harbour | haven
λίμμα
λίμνη a lake
λιμός hunger | famine
λίνον flax | linen
Λίνος Linus
λιπαρός oily | fatty | rich | dainty
λίτρα libra | as | a pound
λίψ the SW. wind
λογεία
λογία a collection
λογίζομαι to count | reckon | to reckon | take into account | to consider | calculate | to suppose | judge | deem | to purpose | decide
λογικός reasonable | rational
λόγιον an oracle
λόγιος learned | eloquent
λογισμός a reasoning | thought
λογομαχέω to strive with words
λογομαχία a strife of words
λόγος a word | a saying | statement | declaration | the word of God | speech | discourse | repute | subject-matter | teaching | doctrine | a story | tale | narrative | matter | affair | thing | reason | a reason | cause | account | regard | reckoning | proportion | analogy | Word | Logos
λόγχη a spear-head | a lance | spear
λοιδορέω to abuse | revile
λοιδορία abuse | railing
λοίδορος railing | abusive | a railer
λοιμός pestilence | a pest
λοιπός|G3062|G3063 the remaining | the rest | for the future | henceforth | besides | moreover | for the rest
Λουκᾶς Luke
λούκιος Lucius
λουτρόν a washing | bath
λούω to bathe | wash | to wash oneself
λύδδα Lydda
Λυδία Lydia
Λυκαονία Lycaonia
Λυκαονιστί in Lycaonian
Λυκία Lydia
λύκος a wolf
λυμαίνομαι to outrage | maltreat | to corrupt | defile
λυπέω to distress | grieve | cause pain | grief
λύπη pain | grief | sorrow
Λυσανίας Lysanias
Λυσίας Lysias
λύσις a loosing
λυσιτελέω to indemnify | pay | expenses | to be useful | to profit | it profits
λύστρα Lystra
λύτρον a ransom
λυτρόω to release on receipt of ransom | to release by paying ransom | to redeem | to deliver
λύτρωσις a ransoming | redemption | deliverance
λυτρωτής a redeemer | deliverer
λυχνία a lampstand
λύχνος a lamp
λύω to loose | unbind | release | loosen | dissolve | break up | destroy | to dismiss | to break | annul | cancel
Λωίς Lois
Λώτ Lot
Μ mu | m
Μαάθ Maath
Μαγαδάν Magadan
Μαγδαλά Magdala
Μαγδαληνός Magdalene | of Magdala
Μαγεδών Magedon
μαγεία
μαγεύω to be a Magus | skilled in Magian lore | to practise magic
μαγία the lore of the Magians | magic | magic arts | sorceries
μάγος one of the | a Magian | a wizard | sorcerer
Μαγώγ Magog
Μαδιάμ Midian | the land of Midian
μαζός the breast
μαθητεύω to be a disciple | to make a disciple
μαθητής a disciple
μαθήτρια a female disciple
Μαθθαθίας
Μαθθαῖος Matthew
Μαθθάν Matthan
Μαθθάτ Matthat
Μαθθίας Matthias
Μαθουσάλα Methuselah
Μαϊνάν
μαίνομαι to rage | be furious | to rave | be mad
μακαρίζω to bless | pronounce blessed | happy
μακάριος blessed | happy
μακαρισμός a declaration of blessedness | felicitation
Μακεδονία Macedonia
Μακεδών a Macedonian
μάκελλον a meat-market
μακράν a long way | far
μακρόθεν from afar | afar
μακροθυμέω to persevere | to be patient | long-suffering
μακροθυμία patience | longsuffering
μακροθύμως with forbearance | patiently
μακρός long | far | far distant
μακροχρόνιος of long duration | longlived
μάλα very | very much | exceedingly | more | the more | rather | the rather | sooner | most | most of all | above all
μαλακία softness | effeminacy | weakness | sickness
μαλακός soft | mild | gentle | soft | effeminate
Μαλελεήλ Mahalaleel
μάλιστα
μᾶλλον
Μάλχος Malchus
μάμμη mother | a grandmother
μαμωνᾶς mammon | riches
Μαναήν Manaen
Μανασσῆς Manasseh
μανθάνω to learn | to ascertain | to learn | acquire the habit of | be accustomed to
μανία frenzy | madness
μάννα manna
μαντεύομαι to divine | practise divination
μαραίνω to quench | to die away | go out | to quench | waste | wear out | to waste away
μαρὰν_ἀθά Maran atha | the Lord cometh
μαργαρίτης a pearl
Μάρθα Martha
Μαρία Mary | M. Magdalene
Μάρκος Mark
μάρμαρος crystalline stone | marble
μάρτυρ
μαρτυρέω to be a witness | bear witness | testify | to witness favourably | give a good report | approve
μαρτυρία witness | testimony | evidence
μαρτύριον a testimony | witness | proof
μαρτύρομαι to summon as witness | to protest | affirm solemnly | to adjure | beseech
μάρτυς a witness
μασάομαι to bite | chew
μασθός
μαστιγόω to scourge
μαστίζω to whip | scourge
μάστιξ a whip | scourge
μαστός the breast
ματαιολογία idle | foolish talk
ματαιολόγος talking idly
μάταιος vain | useless
ματαιότης vanity | emptiness | frailty | folly
ματαιόω to make vain | foolish
μάτην in vain | to no purpose
Ματθαῖος
Ματθάν
Ματθάτ Matthat
Ματθάν
Ματθάτ Matthat
Ματθάν
Ματταθά Mattatha
Ματταθίας Mattathias
μάχαιρα a large knife | dirk | a short sword | dagger | the edge of the sword
μάχη a fight | a strife | contention | quarrel
μάχομαι to | fight | to quarrel | dispute
μεγαλαυχέω to boast great things
μεγαλεῖος magnificent | splendid
μεγαλειότης splendour | magnificence
μεγαλοπρεπής befitting a great man | magnificent | majestic
μεγαλύνω to make great | to declare great | extol | magnify
μεγάλως greatly
μεγαλωσύνη greatness | majesty
μέγας great
μέγεθος greatness
μεγιστάν the chief men | nobles
μέγιστος
μεθερμηνεύω to translate | interpret
μέθη drunkenness
μεθίστημι to change | remove | to pervert
μεθοδία craft | deceit
μεθόριον a border | boundary
μεθύσκω to make drunk | intoxicate | to get drunk
μέθυσος drunken
μεθύω to be drunken
μεῖγμα
μείγνυμι
μειζότερος
μείζων
μέλαν
μέλας black | ink
Μελεά Melea
μέλει
Μελελεήλ
μελετάω to care for | to attend to | practise | to study | ponder
μέλι honey
μελίσσιος made by bees
Μελίτη Melita | Melitene
μέλλω to be about
μέλος a member | limb
Μελχεί Melchi
Μελχισεδέκ Melchizedek
μέλω to be an object of care | be a care | to care for
μεμβράνα parchment
μέμφομαι to blame | find fault
μεμψίμοιρος complaining of one's fate | querulous
μέν indeed . . . but | one . . . another | some . . . some . . . some | partly . . . partly | so then | rather | nay rather
Μεννά Menna
μενοῦν
μενοῦνγε nay rather
μέντοι yet | however
μένω to stay | abide | remain
μερίζω to divide | to divide | to distribute | to bestow
μέριμνα care | anxiety
μεριμνάω to be anxious | to care for
μερίς a part | portion | a division | district
μερισμός a dividing | division | a distribution | bestowal
μεριστής a divider
μέρος a part | share | portion | lot | destiny | a part | in part | A class | category | in respect of | in this respect
μεσανύκτιον
μεσανύκτιον
μεσημβρία noon | the South
μεσιτεύω to interpose | mediate
μεσίτης an arbitrator | mediator
μεσονύκτιος of | at midnight | midnight
Μεσοποταμία Mesopotamia
μέσος middle | in the middle | midst | between | among | in the midst of | between | in the midst of
μεσότοιχον a partition wall
μεσουράνημα the zenith | mid-heaven
μεσόω to be in the middle | in the middle of the feast
Μεσσίας Messiah
μεστός full
μεστόω to fill
μετά among | amid | with | to wage war against | behind | after | after | after
μεταβαίνω to pass over | to withdraw | depart
μεταβάλλω to turn about | change | to turn oneself about | to change one's mind
μετάγω to transfer | transport | to turn about | direct
μεταδίδωμι to give a share of | impart
μετάθεσις change | removal | change
μεταίρω to remove | to depart
μετακαλέω to call from one place to another | to send for
μετακινέω to move away | remove | to remove oneself | remove | shift
μεταλαμβάνω to have | get a share of | partake | to get
μετάλημψις participation | taking | receiving
μετάληψις
μεταλλάσσω to exchange | to change
μεταμέλομαι to regret | repent one
μεταμορφόω to transform | transfigure
μετανοέω to change one's mind | purpose | to repent
μετάνοια after-thought | change of mind | repentance
μεταξύ between | after | afterwards | between
μεταπέμπω to send after | for | to send for | summon
μεταστρέφω to turn about | turn | change | to pervert | corrupt
μετασχηματίζω to change in fashion | appearance | to transfer by a fiction
μετατίθημι to transfer | to change | to change oneself | pass over
μετατρέπω to turn about | turn
μετατρέπω to turn about, turn (Hom., al., but not found in Att..) : c. acc,
μετέπειτα afterwards
μετέχω to partake of | share in
μετεωρίζω to raise on high | to buoy up | to be elated | puffed up | to be anxious | in suspense
μετοικεσία change of abode | migration
μετοικίζω to remove | cause to migrate
μετοχή sharing | fellowship
μέτοχος sharing in | partaking of | a partner | associate
μετρέω to measure | to measure out | give by measure
μετρητής a measurer | =
μετριοπαθέω to hold one's passions | emotions in restraint | to bear gently with | feel gently towards
μετρίως moderately | exceedingly
μέτρον a measure | by measure | measure
μέτωπον the forehead
μέχρι as far as | even to | until | until
μή not | if | though | because not | not | that | lest | perhaps | in order that not | not at all | by no means
μήγε
μηδαμῶς by no means | not at all
μηδέ but not | and not | nor | neither . . . nor | not even
μηδείς no | none | no one | nothing | in no respect
μηδέποτε never
μηδέπω not yet
Μῆδος a Mede | Median
μηθείς
μηκέτι no more | no longer
μῆκος length
μηκύνω to lengthen | extend | to grow
μηλωτή a sheepskin
μήν verily | truly | now verily | full surely
μήν_2 a month
μηνύω to disclose | declare | make known | to inform | report
μὴ_οὐκ
μήποτε never | lest ever | lest haply | perhaps | whether haply | if haply
μήπου lest anywhere | lest haply
μήπω not yet
μήπως lest haply | whether haply
μηρός the thigh
μήτε neither | nor | neither . . . nor
μήτηρ mother
μήτι can this be
μήτιγε let alone | much less | much more
μήτις (v.s.
μήτρα the womb
μητρολῴας a matricide | a smiter of his mother
μητρόπολις a metropolis | chief city
μία
μιαίνω to dye | stain | to stain | defile | soil
μίασμα a stain | defilement
μιασμός the act of defiling | =
μίγμα a mixture
μίγνυμι to mix | mingle
μικρός small | little | the little ones
Μίλητος Miletus
μίλιον a Roman mile
μιμέομαι to imitate
μιμητής an imitator
μιμνήσκω to remind | reflexive | to remind oneself of | to remember | to forgive | to be remembered
μισέω to hate
μισθαποδοσία payment of wages | recompense
μισθαποδότης one who pays wages | a rewarder
μίσθιος hired | a hired servant
μισθός wages | hire | reward
μισθόω to let out for hire | to hire
μίσθωμα price | hire | a hired dwelling
μισθωτός hired | a hired servant | hireling
Μιτυλήνη Mytilene | Mitylene
Μιχαήλ Michael
μνᾶ a mina
μνάομαι
Μνάσων Mnason
μνεία remembrance | mention
μνῆμα a memorial | a sepulchral monument | a sepulchre | tomb
μνημεῖον a memorial | record | a monument | a sepulchre | tomb
μνήμη memory | remembrance | mention | to remember | to make mention
μνημονεύω to call to mind | remember | to make mention of
μνημόσυνον a memorial
μνηστεύω to woo and win | espouse | to promise in marriage | betroth | to be betrothed
μογγιλάλος
μογιλάλος speaking with difficulty | thick-voiced
μόγις with toil | difficulty | hardly
μοιχαλίς an adulteress
μοιχάω to commit adultery with
μοιχεία adultery
μοιχεύω to commit adultery
μοιχός an adulterer
μόλις with difficulty | hardly | scarcely
Μολόχ Moloch
μολύνω to stain | soil | defile
μολυσμός defilement
μομφή blame | complaint
μονή a staying | abiding | continuance | a statson | an abode | a monastery
μονογενής only | only begotten
μόνον
μόνος alone | solitary | forsaken | only | alone | only | alone
μονόφθαλμος one-eyed | having one eye
μονόω to leave alone | forsake
μορφή form | shape | appearance | form
μορφόω to form
μόρφωσις a forming | shaping | form | outline | semblance
μοσχοποιέω to make a calf
μόσχος a young shoot | twig | offspring | a calf | bullock | heifer
μουσικός skilled in the arts | in music | a minstrel | musician
μόχθος toil | labour | hardship | distress
μυελός marrow
μυέω to initiate into the mysteries | to instruct
μῦθος speech | conversation | a story | narrative | a myth | fable | fiction
μυκάομαι to low | bellow | to roar
μυκτηρίζω to turn up the nose | sneer at | mock
μυλικός of a mill
μύλινος made of mill-stone | =
μύλος a mill | a mill-stone
μυλών a mill-house
Μύρα Myra
μυριάς ten thousand | a myriad
μυρίζω to anoint
μυρίος numberless | countless | infinite | ten thousand
μύρον ointment
Μύρρα
Μυσία Mysia
μυστήριον that which is known to the | a mystery | secret doctrine | secret | mystery | In NT, of the counsels of God (cf. Th.:
Μυτιλήνη
μυωπάζω to be short-sighted
μώλωψ a bruise | wound from a stripe
μωμάομαι to find fault with | blame
μῶμος blame | disgrace | blemish
μωραίνω to be foolish | play the fool | to make foolish | to become foolish | become tasteless
μωρία foolishness
μωρολογία foolish talking
μωρός dull | sluggish | dull | stupid | foolish
Μωυσῆς Moses
Ν Nu | n
Ναασσών Naasson
Ναγγαί Naggai
Ναζαρά Nazareth
Ναζαρηνός a Nazarene
Ναζωραῖος a Nazarene
Ναθάμ Nathan
Ναθαναήλ Nathanael
ναί yea | verily | even so
Ναιμάν Naaman
Ναίν Nain
ναός a temple | the shrine | temple | sanctuary
Ναούμ Nahum
νάρδος nard | the | ointment of nard
Νάρκισσος Narcissus
ναυαγέω to suffer shipwreck
ναύκληρος a shipowner | shipmaster
ναῦς a ship
ναύτης a seaman | sailor
Ναχώρ Nahor
νεανίας a young man
νεανίσκος a young man | youth | attendant
Νεάπολις Neapolis
Νεεμάν
νεκρός dead | the dead
νεκρόω to make dead | put to death | to be dead
νέκρωσις a putting to death | a state of death | death
νεομηνία new moon
νέος young | youthful | new | younger | Neapolis
νεοσσός
νεότης youth
νεόφυτος newly planted | a new convert | neophyte | novice
Νέρων Nero
νεύω to nod | beckon
νεφέλη a cloud
Νεφθαλείμ Naphtali
νέφος a mass of clouds | a cloud
νεφρός a kidney | the kidneys | reins
νεωκόρος a temple-keeper
νεωτερικός youthful
νεώτερος
νεώτερος
νή by
νήθω to spin
νηπιάζω to be a babe
νήπιος infant | childish | unskilled | simple
Νηρεί Neri
Νηρεύς Nereus
νησίον a small island
νῆσος an island
νηστεία fasting | a fast
νηστεύω to fast
νῆστις not eating | fasting
νηφάλιος not mixed with wine | sober | temperate
νήφω to be sober | abstain from wine | to be sober | calm | circumspect
Νίγερ Niger
νίζω
νίζω
Νικάνωρ Nicanor
νικάω to conquer | prevail
νίκη victory
Νικόδημος Nicodemus
Νικολαΐτης a Nicolaitan
Νικόλαος Nicolaus
Νικόπολις Nicopolis
νῖκος victory
Νινευείτης a Ninevite
Νινευΐ Nineveh
νιπτήρ a basin
νίπτω to wash | to wash oneself
νοέω to perceive | understand | to think | consider
νόημα a | thought | purpose | design
νόθος a bastard | base born
νομή a pasture | pasturage | a grazing | feeding
νομίζω to practise | hold by custom | to deem | consider | suppose
νομικός relating to law | learned in the law
νομίμως rightly | lawfully
νόμισμα that which is established by usage | a custom | The current coin
νομοδιδάσκαλος a teacher of the law
νομοθεσία legislation | lawgiving
νομοθετέω to make laws | to be furnished with laws | to ordain by law | enact
νομοθέτης a lawgiver
νόμος usage | custom | law
νόος
νοσέω to be sick
νόσημα sickness
νόσος disease | sickness
νοσσιά a nest | a brood
νοσσίον a young bird
νοσσός a young bird
νοσφίζω to turn away | from | abandon | to set apart | remove | to set apart for oneself | peculate | purloin
νότος the south wind | South | the South
νουθεσία admonition
νουθετέω to admonish
νουμηνία
νουνεχῶς sensibly | discreetly
νοῦς mind | understanding | reason | a mind | thought | purpose
Νύμφα Nympha
Νυμφᾶς Nymphas
νύμφη a bride | young wife | young woman | bride | daughter-in-law | a daughter-in-law
νυμφίος a bridegroom
νυμφών the bride-chamber
νῦν now | the present | as regards the present | just now | but now | now | presently | presently | forthwith | now | therefore | now | however | as it is
νυνί now
νύξ night | by night
νύσσω to pierce
νυστάζω to nod in sleep | fall asleep
νυχθήμερος lasting a night and a day | a night and a day
Νῶε Noah
νωθρός sluggish | slothful
νῶτος the back
Ξ Xi | x
ξενία hospitality | entertainment | a place of entertainment | a lodging-place
ξενίζω to receive as a guest | entertain | to surprise | astonish
ξενοδοχέω to entertain strangers
ξένος foreign | alien | strange to | estranged from | ignorant of | strange | unusual | a foreigner | stranger | the guest | the host
ξέστης a sextarius | a pitcher
ξηραίνω to dry up | parch | wither | to become | be dry | withered | to waste away
ξηρός dry | withered
ξύλινος wooden
ξύλον wood | a piece of wood | a cudgel | staff | stocks | a tree
ξυράω late form of
ξυρέω to shave | to shave oneself | have oneself shaved
ξύρω
Ο omicron | o
ὁ he | she | it | his | the one . . . the other | but he | the | foxes | his hand | every one who | daily | as regards the flesh | the son of | the things that pertain to God
ὀγδοήκοντα eighty
ὄγδοος the eighth | one of eight | with seven others
ὄγκος bulk | mass | an encumbrance
ὅδε such and such a city
ὁδεύω to travel | journey
ὁδηγέω to lead | to guide | to guide | instruct | teach
ὁδηγός a leader | a guide
ὁδοιπορέω to travel | journey
ὁδοιπορία a journey
ὁδοποιέω to make a road | path
ὁδοποιέω a journey
ὁδοποιέω a journey
ὁδός a way | path | road | way | journey | to make | way
ὀδούς a tooth
ὀδυνάω to cause pain | suffering | to suffer pain | be tormented | greatly distressed
ὀδύνη pain | distress
ὀδυρμός lamentation | mourning
Ὀζείας Uzziah
Ὀζίας
ὄζω to smell
ὅθεν whence | whence | wherefore
ὀθόνη fine linen | a sheet | sail
ὀθόνιον a piece of fine linen | a linen cloth
οἶδα to have seen | perceived | to know | have knowledge of | to know how | respect | appreciate
οἰκειακός
οἰκεῖος in | of the house | household affairs | goods | of the same family | kin | kinsmen | of the family of
οἰκετεία a household
οἰκέτης a house-servant | familia
οἰκέω to inhabit | to dwell
οἴκημα a dwelling | a prison
οἰκητήριον a habitation
οἰκία a house | dwelling | at home | the household
οἰκιακός belonging to the household | one's own
οἰκοδεσποτέω to rule a household
οἰκοδεσπότης the master of a house | a householder
οἰκοδομέω to build a house | to build | the builders | to build up | edify
οἰκοδομή building | building up | edifying | a building
οἰκοδομία building
οἰκοδόμος a builder
οἰκονομέω to manage as house-steward | be a steward | to manage | regulate | arrange
οἰκονομία the office of | stewardship | administration | dispensation
οἰκονόμος the manager of a household | estate | a house- | land-steward | an administrator | a steward
οἶκος a house | dwelling | at home | from house to house | a house | household | family
οἰκουμένη the inhabited earth
οἰκουργός working at home
οἰκουρός watching | keeping the house | a housekeeper | keeping at home
οἰκτείρω to pity | have compassion
οἰκτιρμός compassion | pity | a heart of compassion
οἰκτίρμων merciful
οἶμαι
οἰνοπότης a wine-drinker | wine-bibber
οἶνος wine
οἰνοφλυγία drunkenness | debauchery
οἴομαι to suppose | expect | imagine
οἷος what sort | manner of | such as | but | not as though
οἴσω
ὀκνέω to shrink | hesitate | to delay
ὀκνηρός shrinking | hesitating | timid | slothful | that which causes shrinking | irksome
ὀκταήμερος of the eighth day | eight days old
ὀκτώ eight
ὀλεθρεύω
ὀλέθριος destructive | deadly
ὄλεθρος ruin | destruction | death
ὀλιγοπιστία little faith | trust
ὀλιγόπιστος of little faith | trust
ὀλίγος few | little | small | slight | in brief | in few words | briefly
ὀλιγόψυχος faint-hearted
ὀλιγωρέω to esteem lightly | think little of
ὀλίγως a little | almost | all but
ὀλίγως a little | almost | all but
ὀλοθρευτής a destroyer
ὀλοθρεύω to destroy
ὁλοκαύτωμα a whole burnt offering
ὀλοκληρία completeness | soundness
ὁλόκληρος complete | entire
ὀλολύζω to cry aloud
ὅλος whole | entire | complete
ὁλοτελής complete | perfect
Ὀλυμπᾶς Olympas
ὄλυνθος an unripe fig
ὅλως altogether | assuredly | actually
ὄμβρος a storm of rain | a shower
ὀμείρομαι to desire earnestly | yearn after
ὁμιλέω to be in company with | consort with | to converse with
ὁμιλία company | association
ὅμιλος a crowd | throng
ὁμίχλη a mist
ὅμιλος a crowd, throng:
ὄμμα an eye
ὀμνύω to swear | affirm by oath
ὁμοθυμαδόν with one mind | with one accord
ὁμοιάζω to be like
ὁμοιοπαθής of like feelings | affections
ὅμοιος like | resembling | such as | the same as
ὁμοιότης likeness | in like manner | after the likeness
ὁμοιόω to make like | to be made | become like | to liken | compare
ὁμοίωμα that which is made like | an image | likeness | likeness | resemblance
ὁμοίως likewise | in like manner | equally
ὁμοίωσις a making like | becoming like | likeness
ὁμολογέω to speak the same language | to agree with | to agree | confess | acknowledge | to agree | promise | to praise
ὁμολογία an agreement | assent | compact | confession
ὁμολογουμένως as agreed | conformably with | confessedly | by common consent
ὁμότεχνος practising the same craft | of the same trade
ὁμοῦ together
ὀμόω
ὁμόφρων agreeing | of one mind
ὅμως yet | but yet | nevertheless
ὄναρ a dream | in a dream
ὀνάριον a young ass
ὀνειδίζω to reproach | upbraid
ὀνειδισμός a reproach
ὄνειδος reproach | censure | blame | matter of reproach | disgrace
Ὀνήσιμος Onesimus
Ὀνησίφορος Onesiphorus
ὀνικός of | for an ass
ὀνίνημι to profit | benefit | help | to have profit | derive benefit
ὄνομα the name | By a usage similar to that with ref. to Heb. | cause | ground | reason | an individual | a person
ὀνομάζω to name | mention | address by name | to name, call | give a name to
ὄνος an ass
ὄντως really | actually | truly
ὄξος sour wine
ὄξύς sharp | swift
ὀπή an opening | a hole
ὄπισθεν behind | after
ὀπίσω back | behind | after | after | behind | after
ὁπλίζω to make ready | equip | to arm | to arm oneself
ὅπλον a tool | implement | instrument | arms | weapons
ὁποῖος of what sort | such as
ὁπότε when
ὅπου where | where | wherever | whither | whithersoever
ὀπτάνω to allow oneself to be seen | to appear
ὀπτασία an appearing | coming into view | a vision
ὀπτός roasted | boiled
ὄπτω
ὀπώρα late summer | early autumn | ripe fruits
ὅπως as | how | in order that | to the end that | that
ὅραμα that which is seen | a sight | spectacle | an appearance | vision
ὅρασις the act of seeing | the sense of sight | the eyes | appearance | a vision
ὁρατός visible
ὁράω to see | to see | perceive | behold | to see | perceive | discern | to see | take heed | beware | to experience | to visit | to see to | care for
ὀργή impulse | propensity | disposition | anger | wrath | anger
ὀργίζω to make angry | provoke to anger | to be provoked to anger | be angry
ὀργίλος inclined to anger | passionate
ὀργυιά a fathom
ὀρέγω to reach | stretch out | to stretch oneself out | reach forth | to reach after | grasp at | aspire to
ὀρεινός mountainous | hilly | the hill-country
ὄρεξις desire | longing | appetite
ὀρθοποδέω to walk straight
ὀρθός straight | straight | upright | straight | direct
ὀρθοτομέω to cut straight
ὀρθρίζω to rise early
ὀρθρινός early
ὄρθριος early | in the early morning
ὄρθρος daybreak | dawn | at early dawn
ὀρθῶς rightly
ὁρίζω to separate | mark off by boundaries | to determine | appoint | designate
ὀρινός
ὅριον a boundary | bound
ὁρκίζω to make | swear | to adjure
ὅρκος an oath
ὁρκωμοσία affirmation on oath | an oath
ὁρμάω to set in motion | urge on | to hasten on | rush
ὁρμή a violent movement | impulse | a hostile movement | onset | assault
ὅρμημα a rush
ὄρνεον a bird
ὄρνιξ =
ὄρνις a bird | a cock | a hen
ὁροθεσία a setting of boundaries | bounds
ὄρος a mountain
ὀρύσσω to dig
ὀρφανός orphan | fatherless | bereft | friendless | desolate
ὀρχέομαι to dance
ὅς this | that | but he | the one . . . the other | the one . . . the other | some . . . some | who | which | what | that | which thing | which term | because | wherefore | since | for that | since | whence
ὁσάκις as often as
ὅσγε
ὅσιος religiously right | righteous | pious | Holy
ὁσιότης piety | holiness
ὁσίως piously | holily
ὀσμή a smell | odour
ὅσον
ὅσος how much | how many | how great | how far | how long | as much as | inasmuch as | as long as | yet how very short a time
ὅσπερ
ὀστέον a bone
ὅστις whoever | anyone who | who is such as | seeing that he | it | they | and he | it | they
ὀστράκινος made of clay | earthen
ὄσφρησις the sense of smell | smelling
ὀσφύς the loin
ὅταν whenever | when
ὅτε when | since | now that
ὅτου
ὅτι that | for that | because
οὗ where | whither
οὐ not | no | no | no | none
οὐά ah! ha!
οὐαί alas! woe!
οὐδαμῶς in no wise | by no means
οὐδέ and not | also not | neither | nor | not even
οὐδείς no | no one | none
οὐδέποτε never
οὐδέπω not yet
οὐθείς
οὐκέτι no longer | no more
οὐκοῦν therefore | so then
οὖν wherefore | therefore | then
οὔπω not yet
οὐρά a tail
οὐράνιος of | in heaven | heavenly
οὐρανόθεν from heaven
οὐρανός heaven
Οὐρβανός Urban
Οὐρίας Uriah
οὖς the ear
οὐσία substance | property
οὔτε and not | neither | nor | neither . . . nor
οὗτος|G3778|G5124|G5023|G5125|G5127|G5128|G5129 this | this one | he | partly . . . partly | and that | him | too | that is to say
οὕτως in this way | so | thus
οὐχ
οὐχί not | not | not at all
ὀφειλέτης a debtor
ὀφειλή a debt | one's due
ὀφείλημα that which is owed | a debt
ὀφείλω to owe | be a debtor | to be owed | to be due | to be bound | obliged | I ought to have been commended
ὄφελον would that
ὄφελος advantage | help
ὀφθαλμοδουλία eye-service
ὀφθαλμός the eye
ὄφις a serpent | snake
ὀφρύς an eyebrow | brow
ὀχετός a water-pipe | channel | the intestinal canal
ὀχλέω to move | disturb | to trouble | vex | to be in a tumult
ὀχλοποιέω to gather a crowd | make a riot
ὄχλος crowd | multitude | a throng | the populace | the common people | the populace | the common people | a multitude
ὀχύρωμα a stronghold | fortress
ὀψάριον fish
ὀψέ long after | late | late in the day | at evening | late in | on | after
ὀψία
ὄψιμος late | the latter rain
ὄψιος late | evening
ὄψις the act of seeing | the sense of sight | face | countenance | appearance
ὀψώνιον provisions | provision-money | soldiers' pay | wages | hire
Π pi | p
παγιδεύω to ensnare
παγίς a trap | snare
Πάγος
πάθημα that which befalls one | a suffering | affliction | a passive emotion | affection | passion | an enduring | suffering
παθητός one who has suffered | subject to suffering | destined to suffer
πάθος that which befalls one | that which one suffers | a passive emotion | affection | a passion | passionate desire
παιδαγωγός a tutor
παιδάριον a little boy | a lad
παιδεία the rearing of a child | training | learning | instruction | chastening | discipline
παιδευτής a teacher | instructor | a corrector | one who disciplines
παιδεύω to train children | to teach | instruct | to chasten | correct | chastise
παιδία
παιδιόθεν from childhood
παιδίον a young child | a little one
παιδίσκη a young girl | a maiden | a young female slave | a maid-servant
παίζω to play as a child | to play
παῖς a child, boy | youth | maiden | boy | servant | slave | attendant
παίω to strike | smite | to sting
Πακατιανή Pacatiana
πάλαι long ago | of old | in time past
παλαιός old | ancient
παλαιότης oldness
παλαιόω to make | declare old | to become old
πάλη wrestling | fight
παλιγγενεσία
πάλιν back | backwards | again | once more | again | further | moreover | in turn | on the other hand
παλινγενεσία new birth | renewal | restoration | regeneration
παμπληθεί
πάμπολυς very much | very great
Παμφυλία Pamphylia
πανδοκεύς
πανδοκίον
πανδοχεῖον an inn
πανδοχεύς an innkeeper | host
πανήγυρις a national festal assembly | festal assembly
πανοικεί with all the household
πανοπλία full armour
πανουργία cleverness | craftiness | cunning | knavery
πανοῦργος ready to do anything | knavish | crafty | skilful | clever
πανπληθεί with the whole multitude | all together
πανταχῇ everywhere
πανταχόθεν from all sides
πανταχοῦ everywhere:
παντελής all-complete | entire | perfect | completely | utterly
πάντῃ every way | entirely
πάντοθεν from all sides
παντοκράτωρ almighty
πάντοτε at all times | always