PHP třída pro elektronickou evidenci tržeb
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
examples Přidání do výpisu propustné chyby Feb 17, 2018
src Oprava chyb z Codacy a fixnutí chyb v případě že EET nebyla odeslána Feb 20, 2018
tests Oprava chyby v případě že není vlastnost dat_trzby nastavena Feb 19, 2018
.gitignore Odebrání prázných testů Nov 15, 2016
.travis.yml
CHANGELOG.md Úprava changelogu Feb 18, 2018
LICENSE Úprava licence z GNU GPL 3 na MIT Feb 8, 2017
README.md
composer.json Aktualizace vývojářských závislostí Feb 19, 2018
phpstan.neon Úprava konfigurace PHPStanu Feb 17, 2018

README.md

PHP knihovna pro EET

Codacy Badge Build Status License SensioLabsInsight

⚠️ Je třeba si aktualizovat EET knihovnu na verzi v3.0.1, jelikož předchozí verze neumožňuje odesílat opakované platby. Aktualizace nemá vliv na kompatibilitu. Příručka jak opakovaně zasílat platby. ⚠️

Koukněte se na přispěvatelé, a příspějte taktéž na vývoj. Díky těmto lidem je knihovna dále udržována a šířena zdarma jako open source. Příspějte a buďte na seznamu přispěvatelů

V případě že podáváte issue a nenastavíte label - šítek, pro lepší přehlednost, tak je issue automaticky uzavřen bez řešení. Před podáním issue, prosím věnujte čas k pročtení příručky.

Instalace

Composer

Pro instalaci balíčku je nutné jej instalovat skrze composer.

composer require filipsedivy/php-eet

Instalace bez composeru

O tom jak nainstalovat závislosti bez composeru navštivte wiki - instace bez composeru

Dokumentace

Dokumentaci k použítí naleznete ve wiki systému

Než se zeptáte, zkuste se do něj podívat, zda-li již problém není zdokumentován

Nejvíce zasílaných otázek

Ukázka užití

Ukázky naleznete ve složce examples/.

Certifikát EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12 byl vydán pro účel testování Daňovou správou. Tento certifikát nepoužívejte pro ostrou verzi. Svůj certifikát si vygenerujete skrze rozhraní Daňové správy.

<?php
require_once __DIR__.'/vendor/autoload.php';

use FilipSedivy\EET\Certificate;
use FilipSedivy\EET\Dispatcher;
use FilipSedivy\EET\Receipt;
use FilipSedivy\EET\Utils\UUID;

$certificate = new Certificate(__DIR__.'/EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12', 'eet');
$dispatcher = new Dispatcher($certificate);
$dispatcher->setPlaygroundService();

$uuid = UUID::v4();

$r = new Receipt;
$r->uuid_zpravy = $uuid;
$r->id_provoz = '11';
$r->id_pokl = 'IP105';
$r->dic_popl = 'CZ1212121218';
$r->porad_cis = '1';
$r->dat_trzby = new \DateTime();
$r->celk_trzba = 500;

echo '<h2>---REQUEST---</h2>';
echo '<pre>';

try {
  // Odeslání tržby
  $dispatcher->send($r);

  // Tržba byla úspěšně odeslána
  echo sprintf('FIK: %s <br>', $dispatcher->getFik());
  echo sprintf('BKP: %s <br>', $dispatcher->getBkp());
}catch(\FilipSedivy\EET\Exceptions\EetException $ex){
  // Tržba nebyla odeslána
  echo sprintf('BKP: %s <br>', $dispatcher->getBkp());
  echo sprintf('PKP: %s <br>', $dispatcher->getPkp());
}catch(Exception $ex){
  // Obecná chyba
  var_dump($ex);
}

Nette rozšíření

Od verze 3.1.0 je k dispozici do Nette rozšíření pro implementaci EET knihovny.

Pro registraci je třeba do konfiguračního souboru přidat následujcí řádky

eet:
	certificate: 
		file: Cesta k certifikátu
		password: Heslo certifikátu
	service: playgroud, production nebo cesta k wsdl souboru

extensions:
	eet: FilipSedivy\EET\Bridges\Nette\EetExtension

Pomoc a řešní chyb

V případě že potřebujete poradit, nebo při implementaci Vám třída zobrazuje chybu můžete využít následujících kontaktů. Základní pomoc je poskytována zcela zdarma. V ostatních případech se řídí dle aktuální ceny, kterou naleznete ve wiki.

Issues

Issues je systém veřejných hlášení chyb. V rámci veřejné podpory jsou k dispozici štítky otázka a potřebuji pomoc. Před tím než vytvoříte issue, zkuste se podívat zda není problém již řešen nebo již vyřešen někým jiným. Seznam problémů řešených i vyřešených.

Email

V případě že veřejné řešení problémů nepřipadá v úvahu, tak je možné mě kontaktovat na emailové adrese, kterou naleznete na mé osobní stránce https://filipsedivy.cz.

Příspěvek

V případě že se vám knihovna líbí a je vám užitečná, můžete mi zaslat příspěvěk. Jak zaslat příspěvek a co z toho budete mít můžete nalést ve wiki.

Přispěvatelé

Přispěvatel Částka
https://www.drento.cz 1 000 Kč
http://www.elektrahk.cz 1 000 Kč
http://www.nerosty.cz 500 Kč
https://www.manvel.cz 500 Kč
https://www.skoda-dily.cz 1 000 Kč

Screencasty

Odkazy

Licence

MIT - https://opensource.org/licenses/MIT