Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (22 sloc) 611 Bytes
title lang ref image published categories traffictypes tags
Tuotannon sovellukset päivitetty 28.11.2017 10:20 - 10:30
fi
2017-11-28-release
true
Tiedotteet
Tieliikenne
Meriliikenne
Rajapinnat
Ylläpito

Päivitimme Digitraffic-sovelluksia tuotantoympäristön.

Muutokset:

MERI

  • DPO-319 - Toisistaan poikkeavat datasource määrittelyt AIS ja METADATA projekteissa
  • DPO-329 - OracleDatasource alustus on turhaan (ja mahdollisesti väärin) toteutettu TIE
  • DPO-363 - OPEROINTI: Kasvatetaan kuvien lukemisen read timeout arvoa

Pahoittelemme katkosta aiheutunutta haittaa.