Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
25 lines (20 sloc) 585 Bytes
title lang ref image published categories traffictypes tags
Tuotannon sovellukset päivitetty 9.1.2018 10:05 - 10:54
fi
2018-01-09-release
true
Tiedotteet
Tieliikenne
Rajapinnat
Ylläpito

Päivitimme Digitraffic-sovelluksia tuotantoympäristöön.

Muutokset:

TIE

  • DPO-336 - LAM binääritietovirta jakautuu kahdeksi LOTJU 2.5 versiossa
    • Ei vaikuta datan formaattiin. Reaaliaika-asemien tiedot ovat nyt tuoreempia.
  • DPO-399 - CameraStationsStatusMetadataUpdateJob ei käsittele obsolete tietoa oikein

Pahoittelemme katkosta aiheutunutta haittaa.