Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
35 lines (27 sloc) 1.45 KB
title categories image lang published ref traffictypes tags
Lisätietoa Websocket rajapintojen muutoksista 19.10. ja 31.12.2018
Tiedotteet
fi
true
2018-10-12-ws-more-info
Tieliikenne
Ylläpito
EndOfLife

Websocket endpointit lakkaavat toimimasta 19.10.2018.

Seuraavat tiepuolen websocketit lakkaavat:

  • ws://tie.digitraffic.fi/api/v1/plain-websockets/tmsdata
  • ws://tie.digitraffic.fi/api/v1/plain-websockets/tmsdata/{lam-station-id}

Väliaikaiset korvaavat websocket osoitteet ovat:

  • ws://tie-legacy.digitraffic.fi/api/v1/plain-websockets/tmsdata
  • ws://tie-legacy.digitraffic.fi/api/v1/plain-websockets/tmsdata/{lam-station-id}

Väliaikaiset osoitteet ovat voimassa 2018 loppuun asti.

Esimerkkisovellus väliaikaisella osoitteella: https://github.com/finnishtransportagency/digitraffic-metadata/blob/develop/src/test/html/testWsLams.html

Vuoden loppuun mennessä tilalle otetaan käyttöön AmazonMQ. Näin saadaan tuki useammalle protokollalle sekä mahdollisuus vastaanottaa vain itseä kiinnostavia viestejä.

Uutta AmazonMQ (MQTT) rajapintaa voi kokeilla testiympäristössä esimerkkikoodilla: https://github.com/finnishtransportagency/digitraffic-metadata/blob/develop/src/test/html/testMqtt.html

You can’t perform that action at this time.