Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (15 sloc) 598 Bytes
title image published categories ref lang traffictypes tags
Rata: aikataulukaudet ja muutosajankohdat julkaistu
true
Tiedotteet
2018-11-16-release
fi
Rautatieliikenne
Rajapinnat

Aikataulukaudet ja muutosajankohdat löytyvät osoitteesta https://rata.digitraffic.fi/api/v1/metadata/time-table-periods

Aikataulukausi on ajanväli, jolla liikennöidään säännöllisiä junia. Muutosajankohta taas kertoo, milloin säännöllinen juna voi muuttua aikataulukauden sisällä.

Lisätietoa dokumentaatiosta: https://rata.digitraffic.fi/#aikataulukaudet-ja-muutosajankohdat

You can’t perform that action at this time.