Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
24 lines (19 sloc) 460 Bytes
title categories image lang published ref traffictypes tags
Tuotannon sovellukset päivitetty 15.1.2019 10:00 - 10:45
Tiedotteet
fi
true
2019-01-15-release
Tieliikenne
Meriliikenne
Rajapinnat
Ylläpito

Päivitimme Digitraffic-sovelluksia tuotantoympäristöön.

Muutokset:

  • DPO-658 - Datex2-rajapintojen dokumentointi aikaleimojen osalta
  • Swagger-tekstejä päivitetty(TMF)

Pahoittelemme katkosta aiheutunutta haittaa.