Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
32 lines (24 sloc) 698 Bytes
title categories image lang published ref traffictypes tags
Tuotannon sovellukset päivitetty 26.2.2019 11:00 - 12:00
Tiedotteet
fi
true
2019-02-26-release
Tieliikenne
Meriliikenne
Rajapinnat
Ylläpito

Päivitimme Digitraffic-sovelluksia tuotantoympäristöön.

Muutokset:

TIE

  • DPO-732 - Tehdään quartzia varten oma dataSource
  • DPO-736 - Epävakaa yksikkötesti
  • DPO-697 - Asemien laskennallisten vakioiden haku LOTJUsta ja jakaminen Digitrafficissa (beta)
  • DPO-305 - TmsListeneriin lokitus, mikäli vastaanotetaan asemia joita ei löydy kannasta

MERI

  • DPO-732 - Tehdään quartzia varten oma dataSource

Pahoittelemme katkosta aiheutunutta haittaa.

You can’t perform that action at this time.