Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
31 lines (23 sloc) 673 Bytes
title categories image lang published ref traffictypes tags
Tuotannon sovellukset päivitetty 16.4.2019 10:00 - 11:00
Tiedotteet
fi
true
2019-04-16-release
Tieliikenne
Meriliikenne
Rajapinnat
Ylläpito

Päivitimme Digitraffic-sovelluksia tuotantoympäristöön.

Muutokset:

TIE

  • DPO-697 - Asemien laskennallisten vakioiden haku LOTJUsta ja jakaminen Digitrafficissa
  • DPO-703 - FileHelper-luokassa käytetään IOUtils.closeQuietly-metodia, joka on deprekoitu
  • DPO-786 - Elasticsearchin keyval-pipeline hajosi väärin lokitettuun key-arvoon

MERI

  • DPO-442 - Merenkulun älypoijudata

Pahoittelemme katkosta aiheutunutta haittaa.

You can’t perform that action at this time.