Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
162 lines (131 sloc) 4.44 KB
layout permalink section traffictypes searchable swagger-source hero-image lang ref title intro links
traffictype
/meriliikenne/
Tietolähteet
Meriliikenne
true
icebreaker
fi
marine-traffic
Meriliikenne
Avointa dataa Suomen meriltä ja järviltä.

Meriliikenteen tiedot syntyvät Liikenneviraston operoimissa ammattimerenkulun tietojärjestelmissä. Avoimet meriliikenteen tiedot sisältävät tällä hetkellä:

 • Merivaroitustiedot. Merivaroitustietojen avulla voidaan hakea voimassa olevat kauppamerenkulun väylien turvalaitepoikkeamat sekä voimassa olevat merivaroitukset.

 • Satamien aikataulutiedot. Portnet-järjestelmästä saatavien Suomen satamien aikataulutietojen kautta voidaan hakea kauppamerenkulun alusten satamatietoja

 • Alusten sijaintitiedot. AIS (Automatic Identification System) on alusten tunnistamiseen ja sijainnin määrittämiseen käytetty järjestelmä.

 • Alusten ja satamien metatiedot

Sisältö

REST/JSON-rajapinnat

Rajapintakuvaukset löytyvät Swagger-dokumentaatiosta{:target="_blank"}

Sekä metadataa että dataa päivitetään reaaliaikaisesti.

WebSocket-rajapinnat

Laivojen sijainteja voi kuunnella WebSocket-rajapinnoista:

Kaikkien laivojen seuraaminen

ws://meri.digitraffic.fi/api/v1/plain-websockets/locations

Yhden laivan seuraaminen mmsi:n perusteella

ws://meri.digitraffic.fi/api/v1/plain-websockets/locations/{mmsi}

Viestit ovat muotoa:

Aluksen metadata-viesti

{
 "type":"VESSEL_METADATA",
 "data":{
  "mmsi":255805753,
  "name":"CHRISTIAN ESSBERGER",
  "shipType":80,
  "referencePointA":79,
  "referencePointB":22,
  "referencePointC":8,
  "referencePointD":8,
  "posType":1,
  "draught":61,
  "imo":9212498,
  "callSign":"CQCC",
  "eta":176640,
  "timestamp":1487938960141,
  "destination":"PORVOO"
 }
}

Aluksen sijainti-viesti

{
 "type":"VESSEL_LOCATION",
 "data":{
  "mmsi":563907000,
  "type":"Feature",
  "geometry":{
   "type":"Point",
   "coordinates":[24.951581666666666,59.49639333333334]
  },
  "properties":{
   "sog":0.1,
   "cog":169.3,
   "navStat":5,
   "rot":0,
   "posAcc":true,
   "raim":false,
   "heading":311,
   "timestamp":34,
   "timestampExternal":1487938959356
  }
 }
}

Yksinkertainen JavaScript WebSocket -clientti

<html>
<head>
 <title>Testiclient for vessel locations</title>
 <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js" ></script>
 <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/sockjs-client/1.0.3/sockjs.min.js"></script>

 <script>

  var lines = [];

  function connect() {
   console.log('trying to connect...');
   var socket = new WebSocket('ws://meri-test.digitraffic.fi/api/v1/plain-websockets/locations');
   console.info('Socket is ' + socket.readyState);
   socket.onopen = function (event) {
    console.info('Socket is open');
   }
   socket.onmessage = function(message) {
    addMessage(JSON.parse(message.data));
    updateList();
   };
  }

  function addMessage(message) {
   var text = convert(message);

   if (lines.length > 50) {
     lines.shift();
   }

   lines.push(text);
  }

  function updateList() {
   $(".locations").html(lines.join('<br/>'));
  }

  function convert(message) {
   return JSON.stringify(message);
  }

  connect();
 </script>
</head>
<body>
 Vessel locations:
 <div class="locations" />
</body>
</html>