Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
16 lines (14 sloc) 800 Bytes
layout permalink section searchable title lang ref links
page
/tukikanavat/
Tuki
true
Tukikanavat
fi
support-channels

Avoimet kehittäjäyhteisöt toimivat Digitraffic-palvelun kehityksen tukena ja palautekanavana. Yhteisöt toimivat avoimien Google-keskusteluryhmien kautta. Liikenneviraston asiantuntijat ja Liikenneviraston sovellustoimittajat ovat mukana keskustelussa, joka on kokonaan julkista. Keskusteluryhmien kautta tiedotetaan myös rajapintojen kehityksestä ja käyttökatkoista.