No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
handlers
livibetasecurity
static
templates
utils
.gitignore
README.md
kutsuliikenne.py
kutsuliikenne.sql
requirements.txt
translations.py

README.md

Kutsujoukkoliikenne-palvelu

Palvelu tarjoaa digitointityökalun aluemuotoisille kutsuliikennejoukkoliikennepalveluille. Palvelu on tällä hetkellä käytössä Liikennevirastolla osoitteessa http://beta.liikennevirasto.fi/joukkoliikenne/kutsujoukkoliikenne/

Käyttöönotto

Vaadittavat sovellukset:

Asennus

Python moduulit

pip install -r requirements.txt

Tietokantarakenne

createuser -P kutsuliikenne
createdb -O kutsuliikenne kutsuliikenne
psql -f kutsuliikenne.sql kutsuliikenne

Käynnistä sovellus

python kutsuliikenne.py --port=80 --dbname=kutsuliikenne --dbuser=kutsuliikenne --dbpasswd=<salasana>