Permalink
Browse files

Update locale: nl

  • Loading branch information...
1 parent bb872a0 commit d09ee604db6f1fe662c257daaa13d840d4bc6d8d @janodvarko janodvarko committed Aug 15, 2012
Showing with 47 additions and 7 deletions.
  1. +2 −2 extension/locale/nl/cookies.properties
  2. +45 −5 extension/locale/nl/firebug.properties
View
4 extension/locale/nl/cookies.properties
@@ -10,8 +10,8 @@ cookies.tip.AllowGlobally=Standaard alle cookies accepteren of blokkeren
# LOCALIZATION NOTE (cookies.AllowGlobally): Label used for cookies permission.
# LOCALIZATION NOTE (cookies.LogEvents): Label used in Cookies panel options menu (the
# small arrow next to the Cookies panel label). If checked, various cookies events are
-cookies.LogEvents=Logbestanden in console weergeven
-cookies.tip.LogEvents=Gebruiken om diverse cookiegebeurtenissen (gewijzigd, verwijderd) weer te geven in het consolevenster
+cookies.showCookieEvents=Cookiegebeurtenissen weergeven
+cookies.tip.showCookieEvents=Cookiegebeurtenissen (gewijzigd, verwijderd) loggen naar console
# displayed in Firebug's Console panel.
# LOCALIZATION NOTE (cookies.clearWhenDeny): Label used in Cookies panel options menu (the
# small arrow next to the Cookies panel label). If checked, cookies are automatically removed
View
50 extension/locale/nl/firebug.properties
@@ -60,6 +60,7 @@ minimized=Geminimaliseerd
enablement.for_all_pages=voor alle pagina’s
enablement.on=Aan
enablement.off=Uit
+enablement.Panel_activation_status=Paneelactiveringsstatus:
none=Gesloten
Firebug_-_inactive_for_current_website=Firebug - inactief voor huidige website
Activate_Firebug_for_the_current_website=Firebug voor huidige website activeren
@@ -660,6 +661,10 @@ html.tip.Copy_CSS_Path=Het CSS-pad van het element naar het klembord kopiëren
# panel when clicking an error object.
CopyLocation=Locatie kopiëren
clipboard.tip.Copy_Location=De URL van de objectlocatie naar het klembord kopiëren
+CopyURLParameters=URL-parameters kopiëren
+net.tip.Copy_URL_Parameters=URL-parameters naar klembord kopiëren
+CopyPOSTParameters=POST-parameters kopiëren
+net.tip.Copy_POST_Parameters=POST-parameters naar klembord kopiëren
CopyLocationParameters=Locatie met parameters kopiëren
net.tip.Copy_Location_Parameters=URL inclusief parameters naar het klembord kopiëren
CopyRequestHeaders=Verzoekheaders kopiëren
@@ -946,8 +951,8 @@ firebug.NormalTextSize=Normale tekstgrootte
firebug.menu.tip.Normal_Text_Size=In Firebug gebruikte tekstgrootte op standaardwaarde terugzetten
firebug.Website=Firebug-website…
firebug.menu.tip.Website=De officiële Firebug-website openen
-firebug.FAQ=Veelgestelde vragen
-firebug.menu.tip.FAQ=De pagina met veelgestelde vragen openen
+firebug.help=Help
+firebug.menu.tip.help=De pagina met koppelingen naar pagina’s met uitleg over Firebug openen
firebug.Documentation=Documentatie…
firebug.menu.tip.Documentation=De documentatie over Firebug openen
firebug.KeyShortcuts=Sneltoetsen…
@@ -1225,9 +1230,6 @@ script.suggestion.no_system_source_debugging=Firebug kan momenteel niet worden g
# The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
script.warning.no_javascript=Geen JavaScript op deze pagina
script.suggestion.no_javascript2=Als <script>-labels een attribuut “type hebben”, dient dit gelijk te zijn aan “text/javascript” of “application/javascript”. Scripts dienen ook ontleedbaar (syntactisch correct) te zijn.
-# LOCALIZATION NOTE (script.warning.no_chrome_debugging, script.suggestion.no_chrome_debugging):
-# Message displayed in the Script panel, if the page opened is accessed via a chrome URL.
-# The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
# LOCALIZATION NOTE (script.warning.debugger_active, script.suggestion.debugger_active):
# Message displayed in the Script panel, if the page is opened in different tabs/windows and
# the debugger is already halted at a breakpoint inside another tab/window.
@@ -1356,6 +1358,9 @@ firebug.dom.noChildren2=Er zijn geen onderliggende objecten
# LOCALIZATION NOTE (firebug.reps.more): Label shown when the displayed array/list has
# more elements then displayed on the screen. "..." is automatically appended.
firebug.reps.more=meer
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.reps.reference): Label shown when the displayed array/list has
+# a reference to itself (a cycle).
+firebug.reps.reference=Cirkelreferentie gedetecteerd
# LOCALIZATION NOTE (firebug.storage.totalItems): Semicolon list of plural forms.
# Label used in the DOM panel for local/session/global storage.
# It's informing the user about the number of items in the storage.
@@ -1397,3 +1402,38 @@ console.msg.nothing_to_output=(geen uitvoer)
# LOCALIZATION NOTE (console.msg.nothing_to_output):
# Used by the console panel if an empty string is passed into a Console API.
console.msg.an_empty_string=(lege tekst)
+# LOCALIZATION NOTE (cookies.legacy.firecookie_detected, cookies.legacy.uninstall, cookies.legacy.uninstall_and_restart):
+# A message and labels used when Firecookie is detected. This extension has been integrated with
+# Firebu and should not be installed together with Firebug 1.10+
+cookies.legacy.firecookie_detected=Add-on Firecookie gedetecteerd. Deze add-on is standaard geïntegreerd in Firebug 1.10. Om problemen te voorkomen dient u Firecookie te deïnstalleren.\n\nU dient te herstarten om de deïnstallatie af te ronden.
+cookies.legacy.uninstall=Deïnstalleren
+cookies.legacy.uninstall_and_restart=Deïnstalleren en herstarten
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.cmd.help.values, console.cmd.help_title_desc):
+console.cmd.help_title=Opdrachtregel-API
+console.cmd.help_title_desc=Druk F1 om de onlinehulp van Firebug te openen
+# LOCALIZATION NOTE (console.cmd.help.$): Description for Command Line API that is logged
+# in the the Console panel if the user types "help" into the command line.
+console.cmd.help.$=Geeft een enkel element met het opgegeven ID.
+console.cmd.help.$$=Geeft een reeks elementen die overeenkomen met de opgegeven CSS-selectie.
+console.cmd.help.$x=Geeft een reeks elementen die overeenkomen met de opgegeven XPath-expressie.
+console.cmd.help.dir=Drukt een interactieve lijst met alle eigenschappen van het object af. Dit oogt identiek aan de weergave in het DOM-paneel.
+console.cmd.help.dirxml=Drukt de XML-bronnenboom van een HTML- of XML-element af. Dit oogt identiek aan de weergave in het HTML-paneel. U kunt op een node klikken om deze te inspecteren in het HTML-paneel.
+console.cmd.help.cd=Standaard zijn opdrachtregelexpressies relatief aan het bovenste niveauvenster van de pagina. Met cd() kunt u in plaats hiervan het venster van een frame in de pagina gebruiken.
+console.cmd.help.clear=Wist de console.
+console.cmd.help.copy=Kopieert de opgegeven parameter naar het klembord. Dit kan een teruggestuurde waarde van een functie of een object zijn.
+console.cmd.help.inspect=Inspecteert een object in het meest geschikte paneel, of in het paneel dat wordt opgegeven in het optionele tweede argument. De beschikbare paneelnamen zijn “html”, “stylesheet”, “script” en “dom”.
+console.cmd.help.keys=Geeft een reeks met de namen van alle eigenschappen van het object.
+console.cmd.help.values=Geeft een reeks met de waarden van alle eigenschappen van het object.
+console.cmd.help.debug=Voegt een afbreekpunt toe aan de eerste regel van een functie.
+console.cmd.help.undebug=Verwijdert het breekpunt uit de eerste regel van een functie.
+console.cmd.help.monitor=Schakelt loggen voor alle aanroepen van een functie in.
+console.cmd.help.unmonitor=Schakelt loggen voor alle aanroepen van een functie uit.
+console.cmd.help.monitorEvents=Schakelt loggen voor alle naar een object verzonden gebeurtenissen in. Het optionele tweede argument kan specifieke te loggen gebeurtenissen of gebeurtenistypen definiëren. De beschikbare gebeurtenistypen zijn “composition”, “contextmenu”, “drag”, “focus”, “form”, “key”, “load”, “mouse”, “mutation”, “paint”, “scroll”, “text”, “ui”, “xul” en “clipboard”.
+console.cmd.help.unmonitorEvents=Schakelt loggen voor alle naar een object verzonden gebeurtenissen uit. Het optionele tweede argument kan specifieke gebeurtenissen of gebeurtenisfamilies definiëren, waarvoor loggen moet worden uitgeschakeld.
+console.cmd.help.profile=Schakelt de JavaScript-profiler in. Het optionele tweede argument bevat de in de header van het profielrapport af te drukken tekst.
+console.cmd.help.profileEnd=Schakelt de JavaScript-profiler uit en drukt het rapport af.
+console.cmd.help.table=Maakt loggen van verstrekte gegevens in een tabelopmaak mogelijk. De methode neemt één vereiste parameter die tabelachtige gegevens voorstelt (reeks of reeksen of lijst met objecten). De optionele tweede parameterkan worden gebruikt om te loggen kolommen en/of eigenschappen op te geven.
+console.cmd.help.$0=Vertegenwoordigt het laatste via de Inspector geselecteerde element.
+console.cmd.help.$1=Vertegenwoordigt het voorlaatste via de Inspector geselecteerde element.
+console.cmd.help.$n=Geeft één van de vijf laatste via de Inspector geselecteerde elementen. Deze methode neemt een vereiste parameter, die de index van het element vertegenwoordigt (beginnend bij 0).
+console.cmd.help.help=Geeft hulptekst weer voor alle beschikbare opdrachten.

0 comments on commit d09ee60

Please sign in to comment.