High precision e calculator using multiprocessing
Python
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
100k.txt
50k.txt
main.py
readme.txt
test.txt
test10.txt
test11.txt
test12.txt
test2.txt
test3.txt
test4.txt
test5.txt
test6.txt
test7.txt
test8.txt
test9.txt

readme.txt

Dviejų e formulių palyginimas ir ilgiausios sekos paieška
=========================================================

Programa veikia 2 etapais:
- Paskaičiuojamas dviejų e formulių palyginimas pagal vartotojo pateiktus skaičius
- Naudojant visus sistemos branduolius (arba tiek, kiek nurodo vartotojas)
  kuo tiksliau paskaičiuojamas e ir ieškoma ilgiausių kuo dažniau pasikartojančių
  posekių.


Programos paleidimas
--------------------

Paleidimo pavyzdys:
python main.py 50 50 50000 14000 8

- `python main.py` programos paleidimas
- Parametrai:
  * `50` - kiek skaičių po kablelio naudoti formulių palyginime
  * `50` - n. T.y. kiek iteracijų daryti palyginimui
  * `50000` - kiek skaičių po kablelio naudoti e skaičiavimui (antroji dalis)
  * `14000` - kiek iteracijų daryti e skaičiavimui (antroji dalis)
  * `8` - Turimų (ar norimų naudoti skaičiavimui) branduolių skaičius