Skip to content
Mobile skin for SSF Timing Online
JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src/main
.gitignore
README.md
pom.xml

README.md

SSF Timing Mobile

En mobilsida för att visa liveresultat som SSF Timing publicerar. Sidan är gjord för att det lätt ska gå att läsa liveresultaten på mobiltelefoner, vilket inte direkt är fallet med den sidan som programmet genererar.

Installation

Krav

  • Maven måste vara installerat.

Bygg

> mvn package

Installation

  • Kopiera filerna i target/ssf-mobile-timing-[version]-default till webbsajten där resultaten publiceras

Versionshistorik

  • 0.3.0 (2013-02-19) - Visa tider för åk 1 och åk 2 vid visning av totalresultaten.
  • 0.2.0 (2013-02-04) - Bröt ut teman. Befintliga: DIF Alpin & Default.
  • 0.1.0 (2012-03-14) - Första versionen, DIF Alpin

Framtida förbättringsförslag

  • Förkompilera handlebars templates för prestandaförbättring.
You can’t perform that action at this time.