Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
lib
 
 
 
 
 
 
 
 
web
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Candle

Candle je webová aplikácia umožňujúca prezerať si rozvrhy a zostaviť si ich personalizované verzie, čo sa hodí napríklad keď si študent zapíše predmety, ktoré nie sú v rozvrhu krúžku. Aplikácia tiež zobrazuje ďaľšie užitočné informácie ako aktuálne prebiehajúcu výučbu alebo voľné miestnosti.

Produkčná inštancia prevádzkovaná študentským vývojovým tímom sa nachádza na adrese https://candle.fmph.uniba.sk/

Čo Candle používa?

Candle závisí na niekoľkých projektoch:

 • Aplikácia je postavená na Symfony 1.4 - http://symfony.com/legacy
 • Candle závisí na MySQL, pretože používa natívne SQL príkazy špecifické pre túto DB
 • Candle používa iCalcreator na výstup do iCalendar formátu

Ako si u seba spustiť vývojársku inštanciu Candle?

 1. Vyklonujte si Candle na svoj počítač: git clone https://github.com/fmfi-svt/candle.git

 2. Ak ešte nemáte, nainštalujte si mysql-server, PHP a php5-mysql

 3. Vytvorte si pre Candle databázu:

  create database candle charset utf8 collate utf8_general_ci;
  create user candle@localhost identified by 'TajneHeslo';
  grant all on candle.* to candle@localhost;
 4. Nastavte databázové pripojenie v Candle:

  1. Skopírujte config/databases.example.yml do config/databases.yml
  2. Upravte config/databases.yml aby sedeli údaje použité pri vytváraní databázy
 5. Skontrolujte aplikačné parametre Candle v súbore apps/frontend/config/app.yml

 6. Vytvorte štruktúru databázy:

  ./symfony doctrine:insert-sql
 7. Spustite vývojársky server v PHP:

  cd web/
  php -S localhost:8080

  Aplikácia by mala na už bežať na http://localhost:8080. Keďže na prihlasovanie sa bežne používa CoSign, cez PHP server nefunguje prihlasovanie. Avšak na testovanie postačí, ak na začiatku súboru web/index.php nastavíte REMOTE_USER (ktorý je inak nastavovaný z CoSign modulu v Apachi)

  <?php
  
  $_SERVER['REMOTE_USER'] = 'sucha14';
  
  // zvysok suboru...
 8. Naimportujte si rozvrhové dáta z XML súboru (napíšte nám ak žiaden ešte nemáte):

  ./symfony candle:import /cesta/k/suboru.xml

Ako si u seba spustiť produkčnú inštanciu Candle?

Podobne ako vývojársku inštanciu, len sa použije namiesto php -S Apache + suphp + mod_cosign. Tiež treba nastaviť session_name + ukladanie sessions do DB v súbore apps/frontend/config/factories.yml

Ako aktualizovať rozvrh?

Postup je rovnaký ako pri prvkom importe. Aktualizovaný rozvrh importujte pomocou príkazu:

./symfony candle:import /cesta/k/suboru.xml

Pred importom odporúčame zálohovať databázu. Pomocou prepínača --dry-run si najskôr môžete overiť či celý proces zbehne bez chýb.

About

Candle - Zobrazovanie a personalizácia rozvrhu hodín

Resources

License

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.