Candle - Zobrazovanie a personalizácia rozvrhu hodín
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
apps/frontend
config
data
graphics
lib
nbproject
phpunit/lib
test
web
.gitignore
CONTRIBUTING.md
COPYRIGHT.txt
LICENSE.txt
README.md
symfony

README.md

Candle

Candle je webová aplikácia umožňujúca prezerať si rozvrhy a zostaviť si ich personalizované verzie, čo sa hodí napríklad keď si študent zapíše predmety, ktoré nie sú v rozvrhu krúžku. Aplikácia tiež zobrazuje ďaľšie užitočné informácie ako aktuálne prebiehajúcu výučbu alebo voľné miestnosti.

Produkčná inštancia prevádzkovaná študentským vývojovým tímom sa nachádza na adrese https://candle.fmph.uniba.sk/

Čo Candle používa?

Candle závisí na niekoľkých projektoch:

 • Aplikácia je postavená na Symfony 1.4 - http://symfony.com/legacy
 • Candle závisí na MySQL, pretože používa natívne SQL príkazy špecifické pre túto DB
 • Candle používa iCalcreator na výstup do iCalendar formátu

Ako si u seba spustiť vývojársku inštanciu Candle?

 1. Vyklonujte si Candle na svoj počítač: git clone https://github.com/fmfi-svt/candle.git

 2. Ak ešte nemáte, nainštalujte si mysql-server, PHP a php5-mysql

 3. Vytvorte si pre Candle databázu:

  create database candle charset utf8 collate utf8_general_ci;
  create user candle@localhost identified by 'TajneHeslo';
  grant all on candle.* to candle@localhost;
 4. Nastavte databázové pripojenie v Candle:

  1. Skopírujte config/databases.example.yml do config/databases.yml
  2. Upravte config/databases.yml aby sedeli údaje použité pri vytváraní databázy
 5. Skontrolujte aplikačné parametre Candle v súbore apps/frontend/config/app.yml

 6. Vytvorte štruktúru databázy:

  ./symfony doctrine:insert-sql
 7. Spustite vývojársky server v PHP:

  cd web/
  php -S localhost:8080

  Aplikácia by mala na už bežať na http://localhost:8080. Keďže na prihlasovanie sa bežne používa CoSign, cez PHP server nefunguje prihlasovanie. Avšak na testovanie postačí, ak na začiatku súboru web/index.php nastavíte REMOTE_USER (ktorý je inak nastavovaný z CoSign modulu v Apachi)

  <?php
  
  $_SERVER['REMOTE_USER'] = 'sucha14';
  
  // zvysok suboru...
 8. Naimportujte si rozvrhové dáta z XML súboru (napíšte nám ak žiaden ešte nemáte):

  ./symfony candle:import /cesta/k/suboru.xml

Ako si u seba spustiť produkčnú inštanciu Candle?

Podobne ako vývojársku inštanciu, len sa použije namiesto php -S Apache + suphp + mod_cosign. Tiež treba nastaviť session_name + ukladanie sessions do DB v súbore apps/frontend/config/factories.yml

Ako aktualizovať rozvrh?

Postup je rovnaký ako pri prvkom importe. Aktualizovaný rozvrh importujte pomocou príkazu:

./symfony candle:import /cesta/k/suboru.xml

Pred importom odporúčame zálohovať databázu. Pomocou prepínača --dry-run si najskôr môžete overiť či celý proces zbehne bez chýb.