svtimport edited this page Sep 24, 2013 · 2 revisions

Môže niekto iný vidieť moje rozvrhy?

Len v prípade, že sa prihlásite, rozvrh uložíte a dáte ho explicitne zverejniť na nejakú adresu. Potom môžete poslať link na tento rozvrh komu chcete (privátne zdieľanie rozvrhov medzi používateľmi nie je implementované, rozvrhy sú teda vždy privátne, kedy ich môže vidieť iba ten, kto ich vytvoril, alebo zverejnené pre všetkých, aj neprihlásených používateľov). (Alebo v prípade, že Vám pozerá cez rameno na monitor...)

Môžem vidieť uložený rozvrh niekoho iného?

Áno, ak ho zverejnil a poslal Vám adresu rozvrhu. Viď tiež predošlú otázku.

Môžem skopírovať rozvrh niekoho iného, krúžku, či učiteľa do svojho rozvrhu?

Áno, skoro. Je možné vytvoriť kópiu už existujúceho rozvrhu a otvoriť ju na úpravu použitím akcie "Duplikovať", ktorá je prístupná pre každý rozvrh. (Skopírovať rozvrh niekoho iného je samozrejme možné, len ak je ten rozvrh zverejnený)

Čo ak sa hodina, ktorú mám uloženú v rozvrhu, niekam presunie?

Hodina sa presunie aj v uloženom rozvrhu pri najbližšej aktualizácií dát. V niektorých zriedkavých prípadoch sa môže stať, že hodina z rozvrhu zmizne, napr. keď sa dve hodiny zlúčia (v rozvrhových dátach totiž takáto informácia nie je a tak k jednej hodine pribudnú krúžky a druhá sa vymaže - ak máte v rozvrhu tú, čo sa vymaže, bude treba, aby ste si tú druhú pridali do rozvrhu ručne). Žiaľ, o zmene hodín v používateľských rozvrhoch sa zatiaľ nepošle žiadna e-mailová notifikácia (nebol čas to implementovať).

Čo ak sa odhlásim, pokiaľ mám upravený (a neuložený) rozvrh?

Pri odhlasovaní sa rozvrhy neukladajú, ani sa nezobrazí žiadne potvrdzovacie okno.

Ukladajú sa moje rozvrhy aj keď nie som prihlásený/á?

Nie. Pre uloženie rozvrhu musí byť používateľ prihlásený. V prípade, že sa neprihlásený používateľ pokúsi uložiť rozvrh, aplikácia ho vyzve na prihlásenie.

Čo ak si uložím rozvrh a potom sa ho rozhodnem vymazať, ostane v databáze?

Nie, rozvrh sa pri zmazaní zmaže aj z databázy. Môže však zostať v prípadných zálohách databázy.

Čo ak vymažem zverejnený rozvrh?

Vymaže sa a nebude prístupný ani na adrese, kde bol zverejnený. Viď tiež predošlú otázku.

Ako zistím, kto učí danú konkrétnu hodinu?

Napríklad v tabuľke pod rozvrhom. V HTML tabuľke rozvrhu je táto informácia obsiahnutá v title atribúte pre danú bunku, takže prehliadač by ju mal zobraziť po chvíľke po umiestnení myši nad danú bunku. Táto informácia sa tiež zobrazuje v TXT, CSV, či iCal výstupoch.

Pri vyhľadávaní hodín na pridanie do rozvrhu sa zoznam vyučujúcich zobrazuje pri výsledkoch.

Čo ak mám inú otázku?

V prípade iných otázok pošlite mail do konferencie candle-users. Odporúčam prihlásiť sa do tejto konferencie, ale pre poslanie e-mailu to nie je nutné. V prípade, že nie ste prihlásený/á do konferencie, napíšte to do správy, nech diskutujúci pošlú odpoveď aj Vám, nie len do konferencie.

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.