Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Lecture 4

  • Loading branch information...
commit 9820fbde3936f72730d4f2026518c9f187c3b20c 1 parent e1f4f2d
@stanimirajelezova stanimirajelezova authored
View
1  .gitignore
@@ -10,3 +10,4 @@ pom.xml.asc
.lein-failures
.lein-plugins
.lein-repl-history
+.DS_Store
View
479 lectures/04-abstraction-destruct-queue.lecture
@@ -0,0 +1,479 @@
+= Днeс
+
+* Абстракции: обобщен поглед над познатите колекции
+* List comprehension
+* Деструктуриране
+* Immutable, persistent опашка
+* The Reader
+
+= Какво знаем до тук за колекциите?
+:annotate
+ ; списък
+ '(x y :z 7)
+
+ ; вектор
+ ['x 'y :z 7]
+
+ ; мап
+ {:name "Ivo" :gender :male}
+
+ ; множество
+ #{1 2 3}
+
+ ; множество от мапове
+ #{{:name "Ivo" :gender :male}
+ {:name "Mira" :gender :female}
+ {:name "Hristo" :gender :male}
+ {:name "Iordan" :gender :male}}
+
+ ; различно е от функцията мап
+ (map str [1 2 3 4 5]) ; =>
+
+= Колекциите са хетерогенни, immutable и persistent
+
+* Какво се крие зад имплементацията на persistent vector?
+
+* Да добавим още един елемент.
+
+* Нека да променим елемент в средата на вектора.
+
+* Как се махат елементи?
+
+* Ще построим подобно дърво в Clojure в лекция 10.
+
+= Полиморфизъм над колекции
+== имплементират интерфейса clojure.lang.IPersistentCollection
+
+`conj` - добавя елемент към колекция и запазва типа и
+:annotate
+ (conj '(1 2 3) 4) ; =>
+ (conj [1 2 3] 4) ; =>
+ (conj [] 1 2 3) ; =>
+
+`seq` - връща елементите на колекцията в абстрактна последователност
+
+`count` - връща бройката елементи в колекцията
+
+`empty` - връща празна инстанция от типа на колекцията
+:annotate
+ (empty #{:a :b :c}) ; =>
+ (empty [1 2 3]) ; =>
+ (class (empty '(1 2 3))) ; =>
+ (class (empty #{:a :b :c})) ; =>
+
+= Сравняване на колекции
+== Всички колекции могат да се сравняват помежду си
+
+Различните видове колекции са равни когато имат еднакви елементи в същата подредба
+:annotate
+ (= [1 2 3] '(1 2 3)) ; =>
+ (= [1 2 3] '(2 1 3)) ; =>
+ (= [] '()) ; =>
+ (= [1 2 3] '(1 2)) ; =>
+
+Маповете могат да бъдат равни само на други мапове
+:annotate
+ (= {{:1 :а} {:2 :b}} {{:2 :b} {:1 :а}}) ; =>
+ (= {:3 :c} {:c :3}) ; =>
+ (= {} '()) ; =>
+
+Множествата могат да бъдат равни само на други множества
+:annotate
+ (= #{:a :b :c} #{:b :c :a}) ; =>
+ (= {} #{}) ; =>
+ (= #{:a :b :c} [:a :b :c]) ; =>
+
+= Последователности
+== имплементират интерфейса clojure.lang.Seqable
+
+Как се създават последователности
+:annotate
+ (seq (range 0 20 3)) ; =>
+ (seq "Example") ; =>
+ (seq {:a 5 :b 6}) ; =>
+ (seq []) ; =>
+ (seq nil) ; =>
+
+ (cons 0 '(1 2 3 4 5)) ; =>
+ (cons 0 [1 2 3 4 5]) ; =>
+
+ (list* 0 1 2 (range 3 6)) ; =>
+
+ ;Внимавайте
+ (class (cons 0 (cons 1 nil))) ; =>
+ (class (list* 0 1 [2])) ; =>
+
+ (list? (list* 0 (range 1 6))) ; =>
+
+= Операции върху последователности
+
+Можете да вземате елементите според позицията им
+:annotate
+ (first ['x 'y 'z]) ; =>
+ (rest ['x 'y 'z]) ; =>
+ (next ['x 'y 'z]) ; =>
+
+ (rest ['x]) ; =>
+ (next ['x]) ; =>
+ ;използването им ще добие повече смисъл когато разгледаме и мързеливи колекции
+
+Колекциите и техните съставни части са винаги immutable
+:annotate
+ (let [list (range 5)
+ head (first list)
+ tail (next list)]
+ (prn (+ head 1))
+ (prn (map str tail))
+ (prn (map #(+ 3 %) list))
+ (prn (conj list 4) (conj tail 4)))
+ ; =>
+
+= Асоциативни колекции
+
+`assoc` - прави асоциация между ключ и стойност
+`dissoc` - премахва асоциацията между ключ и стойност
+`get` - взема стойността отговаряща на ключ
+`contains?` - предикат, който проверява дали даден ключ има асоциирана стойност
+
+:annotate
+ (def ico {:name "Hristo"
+ :age 22
+ :gender :male})
+ ico ; =>
+ (get ico :phone) ; =>
+ (assoc ico :nationality :BG) ; =>
+ (dissoc ico :age) ; =>
+
+ (def ico ["Hristo" 22 :male]) ; =>
+ (get ico 6) ; =>
+ (assoc ico 3 :BG) ; =>
+ ; няма dissoc за вектори
+
+ (contains? ico 3) ; =>
+ (contains? [1 2 3] 0) ; =>
+
+= Индексирани колекции
+
+Асоциативни колекции, където индексите са ключове.
+:annotate
+ (def team [:mira :ivo :hristo :dakata]) ; =>
+ (nth team 3) ; =>
+ (get team 3) ; =>
+
+ ; (nth team 9) would result in java.lang.IndexOutOfBoundsException
+ (get team 9) ; =>
+
+ ;(nth :hristo 2) would result in UnsupportedOperationException
+ (get :hristo 2) ; =>
+
+= Още малко генерични функции
+
+Kолекциите могат да се ползват като функции
+:annotate
+ ([:ico :ivo :dakata] 2) ; =>
+ ({:name "Hristo" :age 22} :name) ; =>
+
+Keyword-ите също могат да са функции
+:annotate
+ (:name {:name "Hristo" :age 22}) ; =>
+
+Koй начин на достъп да ползваме и кога?
++ Използвайте keyword-а като функция (консистентно с records)
++ Използвайте колекцията като функция
++ Използвайте get когато не знаете каква колекция обработвате
++ Използвайте nth когато искате да получите exception за некоректен достъп
+
+= Стекове
+
+`conj` - преизползваме добавянето на елементи към колекция
+`pop` - премахва стойността на върха на стека
+`peek` - връща стойността на върха на стека
+
+Макар че добавят в различен ред и векторите и списъците в Clojure са стекови колекции
+:annotate
+ (def pills (conj '() :red :blue :green)) ; =>
+ (peek pills) ; =>
+ (conj pills :pink) ; =>
+ (pop pills) ; =>
+
+Как бихте реализирали хетерогенна, immutable, persistent опашка?
+
+= List comprehension
+== Конструкция, която позволява лесно създаване на нова колекция от съществуваща
+
+Специалната форма (for seq-exprs body-expr)
+:code
+ (for [x [0 1 2 3 4 5]] (* 2 x)) ; =>
+
+ (def vect
+ (for [x [0 1 2 3 4 5]
+ y '(0 1 2 3 4 5)]
+ (* x y)))
+ vect ; =>
+
+ ; Можем да използваме конструкция let
+ (def vect
+ (for [x (range 1 6) :let [y (+ x 3)
+ z (- x 3)]]
+ [x y z]))
+
+ vect ; =>
+
+
+= List comprehension
+== Филтриране
+
+:annotate
+ ; Можете да филтрирате резултати
+ (for [x [0 1 2 3 4 5]
+ :when (even? x)]
+ (* 3 x))
+ ; =>
+
+ ;Можете да филтрирате и по сметнатите в let изрази
+ (for [x [0 1 2 3 4 5]
+ :let [y (* x 3)]
+ :when (even? y)]
+ y)
+ ; =>
+
+ ; Ползване на :while
+ (for [x (range 3) y (range 3)
+ :when (not= y 0)]
+ [x y])
+ ; =>
+
+ (for [x (range 3) y (range 3)
+ :while (not= y 0)]
+ [x y])
+ ; =>
+
+= for
+== за напреднали
+:annotate
+ (def pythagorean
+ (for [z (range 26)
+ y (range 26)
+ :while (< y z)
+ x (range 26)
+ :while (< x y)
+ :let [xx (* x x)
+ yy (* y y)
+ zz (* z z)]
+ :when (= (+ xx yy) zz)]
+ [x y z]))
+ pythagorean
+ ; =>
+
+= doseq
+
+Изпълнява функции за резултатните стойности, заради странични ефекти (връща nil)
+:annotate
+ (doseq [x [1 2 3]
+ y [1 2 3]]
+ (prn (* x y)))
+ ; =>
+
+ (doseq [x (range 3)
+ y (range 3)
+ :when (not= y 0)]
+ (prn (* x y)))
+ ; =>
+
+ (doseq [x (range 10)
+ :let [y (+ x 3)]
+ :when (= 0 (mod y 3))]
+ (prn [x y]))
+ ; =>
+
+Когато искате да създадете колекция - изпозлвайте for
+Когато искате да логвате резултати - използайте doseq
+
+= Деструктуриране на аргументи
+
+Подадените аргументи се разделят, така че да съвпаднат с шаблона за деструктуриране
+:annotate
+ (defn destruct [[a b c d]]
+ (prn b)
+ (prn d)
+ (+ b d))
+ (destruct (range 10))
+ ; =>
+
+ (defn log-user [{name :name age :age }] (println name " is " age " years old."))
+ (log-user {:name "Ivo" :gender :male :age 22})
+ ; =>
+
+ (for [[x y] '([:a 1] [:b 2] [:c 0])
+ :when (= y 0)]
+ x)
+ ; =>
+
+ (doseq [[key value] {:1 'a :2 'b :3 'c}] (prn key value))
+ ; =>
+
+= Деструктуриране на аргументи
+== за напреднали
+
+Можете да мапнете всички ключове на мап към стойности като ползвате същите имена на променливите
+:annotate
+ (defn log-user [{:keys [name gender age]}] (println name "is" age "years old."))
+ (log-user {:name "Ivo" :gender :male :age 22})
+ ; =>
+
+Добре е да давате дефолтни стойности за тези ключове:
+:annotate
+ (defn log-user [{:keys [name gender age]
+ :or {name "Anonymous", gender :male, age 15}}]
+ (println name "is" age "years old."))
+
+ (log-user {:name "Monkata"}) ; =>
+
+Можете да пропуснете аргумент когато стойността му няма значение за функцията
+:annotate
+ (defn log-user [{:keys [name _ age]}]
+ (println name " is " age " years old."))
+
+ (defn destruct [[_ b _ d]] (prn b) (prn d) (+ b d))
+
+
+= Деструктуриране на аргументи
+== за напреднали
+
+Можете да запазите и целия аргумент - преди да е деструктуриран
+:code
+ (defn destruct [[a b c :as origin]]
+ (println "The collection" origin "starts with" a b c "."))
+
+Можете да match-нете и призволен брой аргуемнти
+:annotate
+ (defn destruct [[a b c d & tail]] (prn b) (prn d) (prn tail))
+ (destruct (range 10))
+ ; =>
+
+ ; проверява дали даден елемент е част от колекция - различно от contains?
+ (defn has? [[h & tail] item]
+ (and
+ (not= h nil)
+ (or
+ (= h item)
+ (has? tail item))))
+
+ ; дефинициа на факториел по още един начин - забележете деструктурирането [h & t]
+ (defn fact [n]
+ (let [nums (range 1 (inc n)),
+ multiply (fn self [[h & t] result]
+ (cond
+ (= h nil) result
+ :else (self t (* h result))))]
+ (multiply nums 1)))
+
+= Опашка
+
+В Clojure има реализирана опашка - clojure.lang.PersistentQueue
+
+Наивно решение (1):
+:annotate
+ (defn make-queue [] [])
+ (defn push-to-queue [q x] (conj q x))
+ (defn peek-at-queue [q] (first q))
+ (defn pop-from-queue [q] (vec (rest q)))
+ (defn empty-queue? [q] (empty? q))
+
+ - неоптимално от към време и памет
+
+Наивно решение (2):
+:annotate
+ (defn make-queue [] [])
+ (defn empty-queue? [q] (empty? q))
+ (defn push-to-queue [q x] (conj q x))
+ (defn peek-at-queue [q] (first q))
+ (defn pop-from-queue [q] (if (empty-queue? q) [] (subvec q 1)))
+
+ - `subvec` връща подвектор, който пази референция към оригиналния вектор
+ - вектора никога не намалява
+
+
+= Ефективна имплементация
+== Два вектора
+
+:annotate
+ (defn make-queue
+ []
+ {:front nil :back []})
+
+ (defn push-to-queue
+ [{:keys [front back]} item]
+ {:front front :back (conj back item)})
+
+ (defn peek-at-queue
+ [{:keys [front back]}]
+ (first (or front back)))
+
+ (defn pop-from-queue
+ [{:keys [front back]}]
+ (if (seq front)
+ {:front (next front) :back back}
+ {:front (next back) :back []}))
+
+ (defn empty-queue?
+ [{:keys [front back]}]
+ (and (empty? front) (empty? back)))
+
+= Ефективна имплементация
+== Два вектора (2)
+
+* Относително константни операции
+* Добавянето на елемент е константно
+* Вземането на елемент - също
+* Както и местенето от `:back` към `:front`
+* Но целия `front` се пази, което може да е проблем откъм памет
+
+= Ефективна имплементация
+== Вектор и списък
+
+:annotate
+ (defn make-queue
+ []
+ {:front nil :back []})
+
+ (defn push-to-queue
+ [{:keys [front back]} item]
+ {:front front :back (conj back item)})
+
+ (defn peek-at-queue
+ [{:keys [front back]}]
+ (first (or front back)))
+
+ (defn pop-from-queue
+ [{:keys [front back]}]
+ (if (seq front)
+ {:front (next front) :back back}
+ {:front (next (apply list back)) :back []}))
+
+ (defn empty-queue?
+ [{:keys [front back]}]
+ (and (empty? front) (empty? back)))
+
+= Ефективна имплементация
+== Вектор и списък (2)
+
+* Малко по-бавно поради прехвърлянето от вектор към списък
+* По-ефективно откъм памет
+
+=The Reader
+
+Чете код като текст и построява изпълними Clojure структури
+Използва се от REPL, за да изпълнява директно въведения код
+
+Можете да ползвате read-string за да десериализирате Clojure код:
+ :annotate
+ (read-string "(+ 2 2)") ; =>
+ (read-string "'(1 2 3)") ; =>
+
+Можете да ползвате pr, prn и pr-str за да сериализирате Clojure код:
+ :annotate
+ (prn (+ 2 2)) ; =>
+ (pr-str '(1 2 3)) ; =>
+
+ (read-string (pr-str '(1 2 3))) ; =>
View
4 lectures/index.yml
@@ -14,3 +14,7 @@
title: 03. Низове, мапове, множества
date: 2014-03-06
slug: 03-strings-maps-sets
+'04':
+ title: 04. Абстракции, деструктуриране, опашка
+ date: 2014-03-11
+ slug: 04-abstraction-destruct-queue

0 comments on commit 9820fbd

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.