Permalink
Browse files

Merge pull request #9 from Bloodb0ne/master

Малък пример за деструктиране.
  • Loading branch information...
2 parents d2357ce + e1c6179 commit 9d4613d6e5a43c5dd8dc1841ac92da310e1517df @nb nb committed Mar 20, 2013
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 lectures/03-maps-sets-destruct.lecture
@@ -548,6 +548,16 @@ Clojure игнорина недостигащите/излишните елем
c ; =>
nil)
+А може и да "пропускате" стойности на елементи:
+
+:annotate
+ (let [[a _ c] [1 :spacer 25]]
+ a ; =>
+ _ ; =>
+ nil)
+
+Ползването на долна черта не е специален синтаксис, а просто валиден символ.
+Долна черта може да ползваме повече от веднъж, като тя взима последната стойност указана за нея.
= Деструктиране
== &

0 comments on commit 9d4613d

Please sign in to comment.