The lectures for the Go course
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets
code
.gitignore
00-course-info.slide
01-intro.slide
02-funcs_and_pointers.slide
03-data_structures.slide
04-types_and_interfaces.slide
05-concurrency101.slide
06-concurrency102.slide
07-errors_and_testing.slide
08-homework-retrospective.slide
09-tools.slide
LICENSE
Makefile
README.md
index.yml

README.md

Лекции към курса "Програмиране с Go"

Презентациите се пишат с present tool-а на Go.

Всяка презентация представлява един xx-name_of_the_lecture.slide файл, а кодът към нея се намира в собствена папка в code/.

Инсталация

go get -u golang.org/x/tools/cmd/present

Употреба

От текущата директория изпълнявате:

present -base="assets"

http://127.0.0.1:3999/

Упътвания за принос

За да допринесете по някакъв начин към тези материали, е необходимо първо да си подкарате локално present. След като промените някоя лекция, трябва да я прегледате в браузър, за да се уверите, че промените изглеждат така, както сте очаквали. Препоръчително е да правите pull request-и в съответен branch, например 08-fix-typos (за поправка на правописни грешки в презентация 8).