Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (14 sloc) 1.69 KB

Шах

Да се имплементира библиотека за работа с шах ходове, представяща следната функционалност:

  1. Зареждане на състояние на играта от файл
  2. Записване на състоянието на играта във файл
  3. Прилагане на даден ход към състояние; ходовете се описват като низове в алгебрична шахматна нотация
  4. Визуализация на текущото състояние в терминал

Забележка: Всеки ход, приложен към дадено състояние, трябва да бъде валидиран.

Демонстрирайте работата чрез примерно конзолно приложение. То трябва да дава възможност да бъде разиграна партия шах чрез въвеждане на ходове в шахматна нотация. За визуализация използвайте терминал.

Изберете и имплементирайте поне едно от следните допълнителни задания:

  • Избор на алтернативни правила
  • прост изкуствен интелект
  • изкуствен интелект за края на игра (по-малко от 4 фигури)
  • GUI визуализация
  • нещо по ваш избор (след като го съгласувате с нас)