This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
29 lines (19 sloc) 1.63 KB

Библиотека за работа със субтитри

Имплементирайте библиотека, която може да работи със следните формати за субтитри:

 1. SubRip
 2. MicroDVD
 3. SubViewer

Всеки от горните формати трябва да може да бъде:

 1. Четен
 2. Записван
 3. Валидиран (за синтактична коректност)

Забележка: Даден файл трябва да може да бъде прочетен като един формат и записан в друг

Трябва да дадете възможност субтитрите да бъдат трансформирани...

 1. Чрез отместване
 2. Чрез разтягане

Демонстрирайте работата чрез примерно конзолно приложение.

Изберете и имплементирайте поне едно от следните допълнителни задания:

 • Още формати за субтитри
 • реформатиране (пренасяне) на дълги редове
 • разпознаване на формата на файл, съдържащ субтитри, базиращо се на съдържанието (а не на разширението) на файла.
 • нещо по ваш избор (след като го съгласувате с нас)