Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (14 sloc) 2.37 KB

Какво трябва да съдържа проекта

Задание

Нужно е да го пишете, само ако сте си измисляли сами проекта.

Очевидното: код.

Кодът трябва да покрива функционалността, описана в заданието. Също така трябва да се държи адекватно във всички слуачаи: грешен потребителски вход, грешки от околната среда, паднал таван. Под адекватно се има предвид следното: ако е възможно — нека работи правилно, а ако не е — да уведоми потребителя по подходящ начин защо не може да работи правилно.

Unit тестове

Хубаво ще е тестовете ви да покриват възможно най-голяма част от кода и разклоненията в него. Също така нека са поставени в отделни класове (файлове) в зависимост от логичеката структура на проекта ви.

Документация

Ще очакваме описателни докстрингове за класовете и функциите из вашия проект, както предполага добрият стил.

Оценяване

Проверката на функционалността на проектите няма да се прави автоматизирано, което означава че ви се дава свобода да изясните по-дребните детайли.

  • 50% от точките, за вeрен и отговарящ на условието код. Трябва като минимум да покриете условието на проекта (по ваш избор можете да го разширите, но не и да променяте/пропускате части от него)
  • 30% за стил, другояче казано: за четим код, добър дизайн, лесни възможности за разширяване на програмата ви, достатъчна документация.
  • 20% отиват при добрите unit тестове.
You can’t perform that action at this time.