Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
31 lines (17 sloc) 4.13 KB

Играта Го

Го е логическа игра създадена приблизително преди 4300 години и води началото си от древен Китай. Играта се характеризира с прости правила и дълбока стратегия. Го изпреварва шахмата със своите безброй варианти на разиграване. Числото, указващо броя на възможните варианти в играта е 2 пъти по-дълго от това на предполагаемия брой атоми във вселената.

Върху дъската за Го е начертана квадратна решетка от линии с размер 19x19.Фигурите с които се играе представляват бели и черни камъчета, които се поставят върху пресечните точки на линиите на решетката.

Правила

Играчът, който играе с черните камъни започва първи. Двамата играчи се редуват да поставят камъни на свободните места (пресечни точки на линиите) върху дъската. Веднъж поставено, камъче не може да се мести от мястото си, но може да бъде пленено, в който случай, то се маха от дъската. Играч може да пропусне хода си, ако желае ("пас"), като това обикновено се случва в края на играта.

Пленяване

Една верига от черни и две вериги от бели камъчета с отбелязани свободи (5 за черната верига и по 4 за всяка от белите вериги) Няколко съседни камъчета от един цвят образуват верига (наричана още група, но терминът група се използва и в по-общ смисъл). Камъчетата трябва да са съседни по хоризонтала или вертикала (не по диагонала) за да образуват верига. Веригата може да има произволна форма и се третира като едно цяло. Всички съседни на веригата (по хоризонтала или вертикала) свободни места се наричат свободи. Ако една верига (или единично камъче) остане без свободи, тя се пленява и се отстранява от дъската.

Определяне на резултата

Играта приключва или по взаимно съгласие на играчите, което обикновено се изразява в последователно пасуване и на двамата играчи, или когато единият от тях се предаде. Пространство, изцяло оградено от камъчета от един цвят (и евентуално от края на дъската), в което няма живи противникови групи, се нарича територия на играча. Преди броенето, всички мъртви групи се отстраняват от дъската и стават пленници.

Изисквания

Имплементирайте правилата на играта, оценяването на ходовете и възможността двама играчи да играят един срещу друг. Изборът дали ще използвате GUI или чисто конзолна форма оставяме на Вас.

Не се тормозете с писането на AI, предвид практически безкрайните възможни комбинации(особено при дъска 19х19).

You can’t perform that action at this time.