Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
24 lines (15 sloc) 1.14 KB

Змия:

Класическата игра - Snake. Змията трябва да може да:

  1. Яде разни неща и в резултат - да става по-голяма
  2. Се блъска в препядствия и да умира
  3. Да минава на следващо ниво, след като достигне даден размер

Имплементирайте един от следните механизми за работа с нива:

  • Импортиране на предварително генерирани нива (във формат, дефиниран от вас)
  • Генериране на произволни нива

Save / Load функционалност

За визуализция използвайте текстов терминал.

Изберете и имплементирайте поне едно от следните допълнителни задания:

  • различни топологии (подобно на Играта Живот)
  • multiplayer
  • GUI визуализация
  • нещо по ваш избор (след като го съгласувате с нас)
You can’t perform that action at this time.