Homework assignments for the Ruby course
Ruby
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
01
02
03
05
06
README.markdown

README.markdown

Домашни

Това хранилище съдържа домашните работи от курса Програмиране с Ruby. Тук може да намерите условия, тестове и решения.

Всяко домашно се намира в директория с поредния си номер.

Изпълняване на примерните тестове

За да изпълните примерните тестове, трябва да си качите rspec. За целта, просто изпълнете:

$ gem install rspec

Ако вашия код се съдържа в solution.rb, намиращ се в текущата директория, може да изпълните примерния тест така:

$ rspec sample_spec.rb --require ./solution.rb --colour --format documentation

Обърнете внимание, че solution.rb трябва да е в текущата директория и трябва да се реферира като ./solution.rb.