This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Homework task 7 for the course "Programming with Ruby" http://2016.fmi.ruby.bg/tasks/7
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
tasks
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
Rakefile
observr.rb

README.md

Ретроспекция

Седмо домашно към курса "Програмиране с Ruby". Вижте условието тук.

Може да намерите нашите решения на обичайното място.

Инструкции

  1. Клонирайте хранилището някъде.
  2. Изпълнете bundle install в директорията, където сте го клонирали.
  3. Добавете вашите стари решения в tasks/*/solution.rb, според инструкциите в условието. Ако не сте решили някоя задача, оставете празен файл за решение.
  4. Направете commit с текущото, "старо" състояние на нещата.
  5. Започнете да рефакторирате решенията си и commit-вайте често, например всяко подобрение.

Може да проверите дали решенията ви минават всички тестове и rubocop ограничения, като изпълните bundle exec rake check_all в хранилището.

Може да проверите същото само за една конкретна задача така:

bundle exec rake check[2]

Допълнително, bundle exec rake watch ще следи за промени по решенията и ще стартира автоматично проверка на тестовете и стиловите ограничения при промяна (запазване) на решение.

Горните две команди са описани в Rakefile-а, част от този проект. Може да го разгледате за подробности.