Central Authentication Service
Python HTML CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
README.md
requirements.txt

README.md

O projekcie

CAS to aplikacja WWW służąca do uwierzytelniania użytkowników serwisów Fundacji Nowoczesna Polska. Implementuje ona protokół CAS http://www.jasig.org/cas w wersjach 1.0 i 2.0.

Wymagania

 • Zobacz requirements.txt

Instalacja i uruchomienie

 1. Zainstaluj wymagane biblioteki, np. używając pip:

  pip install -r requirements.txt

 2. Wypełnij bazę danych (Django poprosi o utworzenie pierwszego użytkownika)

  ./manage.py syncdb --migrate

 3. Uruchom serwer deweloperski

  ./manage.py runserver

 4. Przy wdrożeniu utwórz plik localsettings.py i wpisz tam ustawienia używanej bazy danych.