Skip to content
Przykładowy projekt, który mógłby wystartować w Turnieju Elektrybałtów
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
COPYING
README.rst
init-api.py
init-txt.py
init-xml.py
lesmianator.py

README.rst

Leśmianator

To jest przykładowy projekt, który mógłby wystartować w Turnieju Elektrybałtów. Jest napisany w Pythonie, ale kluczowe elementy (zwłaszcza sposób dostępu do utworów źródłowych w skryptach init-*.py) powinny być zrozumiały również bez znajomości tego języka.

Projekt zawiera właściwy program generujący wiersze (lesmianator.py) i skrypty inicjalizujące (init-*.py) korzystające z różnych metod dostępu do źródłowych utworów (API Wolnych Lektur, paczka z plikami TXT, paczka z plikami XML). Zgłaszając się do Turnieju Elektrybałtów, wystarczy oczywiście wybrać jedną z tych metod.

Zależności

Sposób użycia

Przed uruchomieniem Leśmianatora konieczne jest przeanalizowanie utworów źródłowych przy pomocy jednego ze skryptów init-*.py.

  • init-api.py analizuje sonety Adama Mickiewicza, pobierając pliki tekstowe za pośrednictwem API Wolnych Lektur.
  • init-txt.py analizuje wszystkie utwory liryczne, pobierając paczkę ZIP z plikami tekstowymi.
  • init-xml.py analizuje wszystkie wiersze, pobierając paczkę ZIP z plikami XML i przetwarzając je za pomocą librariana.

Skrypt inicjalizacyjny zapisuje wyniki analizy utworów w pliku data.p.

Na podstawie tych danych lesmianator.py generuje wiersz i wypisuje go na standardowe wyjście.

Autorzy

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.