Skip to content
Editor's tools for wolnelektury.pl
JavaScript Python HTML CSS XSLT Shell
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
apps
lib
redakcja
scripts
tests
.gitignore
.gitmodules
AUTHORS.md
LICENSE
NOTICE
README.md
deployment.py
hudson_build.sh
logging.cfg
logging.cfg.dev
manage.py
npm-shrinkwrap.json
package.json
redakcja-celery.conf
requirements-test.txt
requirements.txt

README.md

Platforma Redakcyjna

Opis projektu

Platforma to serwis służący do grupowej edycji książek na potrzeby serwisu WolneLektury.pl.

Instalacja i użycie

. Ściągnij i zainstaluj pip <http://pypi.python.org/pypi/pip>_

. Przejdź do katalogu serwisu w konsoli

. Zainstaluj wymagane biblioteki komendą::

pip install -r requirements.txt

. Wypełnij bazę danych (Django poprosi o utworzenie pierwszego użytkownika)::

./project/manage.py syncdb

. Skopiuj zawartość pliku project/localsettings.sample do project/localsettings.py i zmień go zgodnie ze swoimi potrzebami.

. Uruchom serwer deweloperski::

./project/manage.py runserver

. Zalecane jest serwowanie aplikacji przez modwsgi <http://code.google.com/p/modwsgi/>_ na serwerze Apache2 <http://httpd.apache.org/>_ przy pomocy załączonego skryptu dispatch.fcgi. Inne strategie wdrożeniowe opisane są w Dokumentacji Django <http://docs.djangoproject.com/en/dev/howto/deployment/#howto-deployment-index>_.

Wdrożenie

. Ściągnij i zainstaluj fabric <http://docs.fabfile.org/>_

. Przejdź do katalogu serwisu w konsoli

. Aby wdrożyć serwis na serwer deweloperski wpisz komendę::

fab staging deploy

Aby wdrożyć serwis na serwer produkcyjny wpisz::

fab production deploy

Testy

$ pip install -r requirements-test.txt
$ python redakcja/manage.py test --settings=settings.test

JavaScript (wymagany node.js i xsltproc):

$ npm install
$ ./node_modules/.bin/mocha -u tdd $(find -name *_test.js)
Something went wrong with that request. Please try again.