Igor Fokusov fokusov

fokusov opened pull request hsoft/moneyguru#426
@fokusov
Add Russian help localisation & Update moneyGuru UI localisation
7 commits with 833 additions and 22 deletions
@fokusov
 • @fokusov 8ca62b8
  Update Russian localisation
@fokusov
 • @fokusov 76dfdcb
  russian help localization
@fokusov
 • @fokusov c9b1834
  translation updates (import.rst)
@fokusov
 • @fokusov b9e6b75
  translation updates (basics.rst)
@fokusov
@fokusov
 • @fokusov d2185aa
  fix errors in translation, some updates
@fokusov
 • @fokusov d9c0aca
  start of russian's help translation
fokusov starred cznic/ql