Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
141 lines (97 sloc) 3.37 KB

Aqui tes o FOL

(o resto da gaita xa é cousa túa)

Build Status

FOL é un (micro)framework escrito en PHP por Oscar Otero. Como é algo persoal que non pretende ter moita repercusión (hai miles de frameworks en PHP), escribo a documentación en galego por comodidade e por se alguen máis de aquí lle interesa o proxecto.

Requerimentos:

 • PHP 5.5
 • Composer

Instalación

Crea o teu proxecto:

$ composer create-project fol/fol o-meu-proxecto

Unha vez instalado, créase automaticamente un arquivo .env a partir de .env.example. Nese arquivo gárdanse as variables de entorno máis sensibles (contrasinais, etc), e esta ingnorado por git.

App

A clase App\App (aloxada en app/App.php) é a que xestiona a páxina web. Implementa a interface container-interop a modo de service provider:

$app = new App\App();

//Rexistrar servizos directamente:

$app->register('database', function () {
  $config = $app->config->get('database');
  return new MyDatabaseClass($config);
});

$database = $app->get('database');

//Outros métodos
$app->getNamespace(); // App\App
$app->getNamespace('Controllers'); // App\App\Controllers

$app->getPath(); // /www/my-site/app
$app->getPath('subdirectory'); // /www/my-site/app/subdirectory

$app->getUrl(); // http://localhost
$app->getUrl('styles.css'); // http://localhost/styles.css

$app->getUrlHost(); // http://localhost
$app->getUrlPath('styles.css'); // /styles.css

Liña de comandos

Fol usa Robo como xestor de tarefas. Polo que edita o arquivo RoboFile.php para meter aí os comandos que queiras. Se non tes robo instalado globalmente, podes executar o que instala localmente composer vendor/bin/robo

Configuración do servidor

Server de php

Para usar o servidor que trae o propio php, podes lanzar o seguinte comando:

$ robo server

Agora en http://localhost:8000 deberías ver algo.

En Apache

Ainda que funciona sen facer nada, o mellor é establecer como documentRoot o directorio public:

<Directory "/var/www/fol/public">
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

Se queres meter o teu proxecto nun subdirectorio (por exemplo http://localhost/fol) podes poñer o proxecto fora do documentRoot e crear un alias:

<IfModule alias_module>
  Alias /nome-proxecto /os-meus-proxectos/fol
</IfModule>

<Directory "/os-meus-proxectos/fol/public">
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

En Nginx

Tes que editar o arquivo de configuración (nginx/sites-enabled/default):

server {
  root /var/www/fol/public;

  charset utf-8;

  location ~* \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
  }

  # Deny access for hidden
  location ~ /\. {
    deny all;
  }

  # Manage all request
  location / {
    try_files $uri @public;
  }

  # Headers for assets
  location ~* .*\.(css|js|jpg|jpeg|gif|png|ico|cur|gz|svg|svgz|mp4|ogg|ogv|webm|htc|woff|eot|ttf)$ {
    expires 1M;
    access_log off;
    add_header Cache-Control "public";
    try_files $uri @public;
  }

  # This is the public location, called in each request
  location @public {
    if (!-f $request_filename) {
      rewrite ^(.*)$ /index.php last;
    }
  }
}
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.