Skip to content

در این نسخه حجم فایل نصف شد.
فونت مجددا مورد بازبینی قرار گرفت و از نوع پیاده سازی گردید.

Assets 3