Iranian Family Fonts is Persian OpenSource fonts for use in Web and Desktop. Supported by
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Web-fonts
source
LICENSE
README.md

README.md

Iranian Familly Fonts

خانواده فونت ایرانین که فونت متن شناخته می‌شوند در سال‌های 2006 و در قالب پروژه foss.ir توسط هومن مهر و هادی نوید پیاده سازی شده است. اما به دلایلی نامعلوم به صورت صحیح منتشر نشده است و از آن زمان نسخه تکمیل شده آن منتشر نشده است.

با توجه به اهدافی که در خانه فونت در پیش گرفته‌ایم، با جناب مهندس هومن مهر تماس برقرار کرده و از ایشان اجازه بروزرسانی و انتشار مجدد فونت با لایسنس ofl خواستار شدیم. .ایشان هم لطف کردن کلیه داکیومنت‌های و سورس‌های در دسترس را در اختیار خانه فونت قرار دادند.

پس خانه فونت از این بعد وظیفه بروز رسانی و پشتیبانی خانواده فونت ایرانین را برعهده می‌گیرد.

Open Font License
Open Font License

این فونت هنوز در حال تکمیل شدند و اصلاح می باشد ومشکلات زیادی دارد.

به زودی نسخه های بروز شده به همراه چند وزن جدید آن با تمامی اطلاعات در مورد طراحان و .... منتشر خواهد شد.

demo:

IranianSans-regular(http://font-store.github.io/font-Iranian/demo/IranianSans-Regular.html)

IranianSans-regular(http://font-store.github.io/font-Iranian/demo/IranianSans-bold.html)

IranianSans-regular(http://font-store.github.io/font-Iranian/demo/IranianSerif-Regular.html)