Permalink
Browse files

Latest Czech localization updates from Pavel Fric

  • Loading branch information...
prokoudine committed Sep 5, 2012
1 parent 6d67563 commit e9b0386134da809d3fd221b8517916993179de97
Showing with 522 additions and 465 deletions.
  1. +19 −0 src/messages/about_cs.html
  2. +472 −465 src/messages/fontmatrix-cs.ts
  3. +31 −0 src/messages/welcome_cs.html
View
@@ -0,0 +1,19 @@
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<h2>Fontmatrix</h2>
+<p>Správce písem pro Linux.</p>
+<p>Fontmatrix se obrací především na pokročilé návrháře grafiky a na typografy, kteří pracují se stovkami a dokonce tisíci písem, jež při své práci potřebují spravovat, a při tom se chtějí vyhnout prohlížení nekonečně dlouhých seznamů písem v dialozích. <br/>
+<br>Fontmatrix v podstatě umožňuje tyto věci:</p>
+<ul>
+<li>zapnutí a vypnutí písem</li>
+<li>označení písem příslušností k sadám</li>
+<li>nalezení vhodných písem sestavením jednoduchých či složitých dotazů</li>
+<li>pročištění výběru písem porovnáním podrobností glyfů</li>
+<li>vytvoření vzorkovnic s písmy v podobě souboru PDF.</li>
+</ul>
+<p>Další informace naleznete na stránkách <a href="http://www.fontmatrix.net">fontmatrix.net nebo pomocí do programu vestavěného systému nápovědy</a></p>.
+</body>
+</html>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit e9b0386

Please sign in to comment.