Skip to content
Browse files

Latest Czech localization updates from Pavel Fric

  • Loading branch information...
1 parent 6d67563 commit e9b0386134da809d3fd221b8517916993179de97 @prokoudine prokoudine committed Sep 6, 2012
Showing with 522 additions and 465 deletions.
  1. +19 −0 src/messages/about_cs.html
  2. +472 −465 src/messages/fontmatrix-cs.ts
  3. +31 −0 src/messages/welcome_cs.html
View
19 src/messages/about_cs.html
@@ -0,0 +1,19 @@
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<h2>Fontmatrix</h2>
+<p>Správce písem pro Linux.</p>
+<p>Fontmatrix se obrací především na pokročilé návrháře grafiky a na typografy, kteří pracují se stovkami a dokonce tisíci písem, jež při své práci potřebují spravovat, a při tom se chtějí vyhnout prohlížení nekonečně dlouhých seznamů písem v dialozích. <br/>
+<br>Fontmatrix v podstatě umožňuje tyto věci:</p>
+<ul>
+<li>zapnutí a vypnutí písem</li>
+<li>označení písem příslušností k sadám</li>
+<li>nalezení vhodných písem sestavením jednoduchých či složitých dotazů</li>
+<li>pročištění výběru písem porovnáním podrobností glyfů</li>
+<li>vytvoření vzorkovnic s písmy v podobě souboru PDF.</li>
+</ul>
+<p>Další informace naleznete na stránkách <a href="http://www.fontmatrix.net">fontmatrix.net nebo pomocí do programu vestavěného systému nápovědy</a></p>.
+</body>
+</html>
View
937 src/messages/fontmatrix-cs.ts
472 additions, 465 deletions not shown because the diff is too large. Please use a local Git client to view these changes.
View
31 src/messages/welcome_cs.html
@@ -0,0 +1,31 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+ <title>Welcome to Fontmatrix</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ </head>
+<body class="welcome-wrapper">
+ <img src="##WELCOME_PNG##"/>
+ <div id="welcome-font" align="right">
+ ##WELCOME_FONT##
+ </div>
+ <div class="welcome-par">
+ Fontmatrix je pro uživatele příjemný správce písem pro linux. Naším cílem je nabídnout přehledné a srozumitelné rozhraní, které by bylo snadné pochopit a používat.
+ </div>
+ <div class="welcome-par">
+ Fontmatrix má některé ve světě otevřeného zdrojového kódu mimořádné funkce. Můžete:
+
+ <div class="welcome-listitem">zapnout, vypnout písma kvůli zjednodušení seznamů s písmy a šetření zdroji</div>
+ <div class="welcome-listitem">umožnit označení písma pro lepší třídění a skupinové vypnutí/zapnutí</div>
+ <div class="welcome-listitem">usnadnit nalezení zvláštního glyfu díky zobrazení skupin glyfů</div>
+ <div class="welcome-listitem">vytvořit knihu s písmy, kterou lze vytisknout, aby se získal skutečný přehled o dostupných písmech</div>
+ <div class="welcome-listitem">zobrazit pokročilé funkce OpenType</div>
+ <div class="welcome-listitem">zavést písma uložená ve vzdálených úložištích, když jsou kupříkladu sdílana podnikově anebo na síti.</div>
+
+ </div>
+ <div class="welcome-par">
+ Přejeme si, abyste z používání programu Fontmatrix měli radost.
+ </div>
+</body>
+</html>

0 comments on commit e9b0386

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.