Skip to content
LockQuote
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
layout
theos
IMG_0532.PNG
Makefile
README.md
Tweak.xmi

README.md

LockQuote

Энэ програм нь түгжээтэй дэлгэц дээр санамсаргүйгээр зүйр цэцэн үгс, алдартай хүмүүсийн хэлсэн үгсээс харуулдаг програм юм.

$ git clone https://github.com/fooatbar/LockQuote.git

гэж татаж аваад

$ cd LockQuote

$ make

гэж алдаа байгаа эсэхийг шалгаад дараа нь

$ make package

гэж багцаа үүсгээд iPhone руугаа

$ scp LockQuote_1.0-1_iphoneos-arm.deb root@192.168.1.69:.

гэх маягаар scp ашиглан хуулаарай. IP хаяг болон програмынхаа үүссэн хувилбараа өөртөө тааруулан өөрчлөхөө мартав. Дараа нь iPhone руугаа ssh-ээр (IP хаягаа солихоо мартав)

$ ssh root@192.168.1.69

гэж ороод

dpkg -i LockQuote_1.0-1_iphoneos-arm.deb && killall SpringBoard

гэж хуулсан хувилбартаа тааруулан багцын нэрээ өөрчилж ажиллуулаарай.

Амжилт хүсье!

LockQuote

You can’t perform that action at this time.