Skip to content

foolwood/benchmark_results

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
img
October 31, 2019 09:56
April 22, 2020 09:55

Visual Tracking Paper List

recent_develop

Papers

🌟 Recommendations 🌟

 • Goutam Bhat, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte.
  "Know Your Surroundings: Exploiting Scene Information for Object Tracking." Arxiv (2020). [paper]

CVPR2020

 • MAML: Guangting Wang, Chong Luo, Xiaoyan Sun, Zhiwei Xiong, Wenjun Zeng.
  "Tracking by Instance Detection: A Meta-Learning Approach." CVPR (2020 Oral). [paper]

 • Siam R-CNN: Paul Voigtlaender, Jonathon Luiten, Philip H.S. Torr, Bastian Leibe.
  "Siam R-CNN: Visual Tracking by Re-Detection." CVPR (2020). [paper] [code]

 • D3S: Alan Lukežič, Jiří Matas, Matej Kristan.
  "D3S – A Discriminative Single Shot Segmentation Tracker." CVPR (2020). [paper] [code]

 • PrDiMP: Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte.
  "Probabilistic Regression for Visual Tracking." CVPR (2020). [paper] [code]

 • ROAM: Tianyu Yang, Pengfei Xu, Runbo Hu, Hua Chai, Antoni B. Chan.
  "ROAM: Recurrently Optimizing Tracking Model." CVPR (2020). [paper]

 • AutoTrack: Yiming Li, Changhong Fu, Fangqiang Ding, Ziyuan Huang, Geng Lu.
  "AutoTrack: Towards High-Performance Visual Tracking for UAV with Automatic Spatio-Temporal Regularization." CVPR (2020). [paper] [code]

 • SiamBAN: Zedu Chen, Bineng Zhong, Guorong Li, Shengping Zhang, Rongrong Ji.
  "Siamese Box Adaptive Network for Visual Tracking." CVPR (2020). [paper] [code]

 • SiamAttn: Yuechen Yu, Yilei Xiong, Weilin Huang, Matthew R. Scott.
  "Deformable Siamese Attention Networks for Visual Object Tracking." CVPR (2020). [paper]

 • CGACD: Fei Du, Peng Liu, Wei Zhao, Xianglong Tang.
  "Correlation-Guided Attention for Corner Detection Based Visual Tracking." CVPR (2020).

AAAI 2020

 • SiamFC++: Yinda Xu, Zeyu Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Gang Yu.
  "SiamFC++: Towards Robust and Accurate Visual Tracking with Target Estimation Guidelines." AAAI (2020). [paper] [code]

ICCV2019

 • DiMP: Goutam Bhat, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte.
  "Learning Discriminative Model Prediction for Tracking." ICCV (2019 oral). [paper] [code]

 • GradNet: Peixia Li, Boyu Chen, Wanli Ouyang, Dong Wang, Xiaoyun Yang, Huchuan Lu.
  "GradNet: Gradient-Guided Network for Visual Object Tracking." ICCV (2019 oral). [paper] [code]

 • MLT: Janghoon Choi, Junseok Kwon, Kyoung Mu Lee.
  "Deep Meta Learning for Real-Time Target-Aware Visual Tracking." ICCV (2019). [paper]

 • SPLT: Bin Yan, Haojie Zhao, Dong Wang, Huchuan Lu, Xiaoyun Yang
  "'Skimming-Perusal' Tracking: A Framework for Real-Time and Robust Long-Term Tracking." ICCV (2019). [paper] [code]

 • ARCF: Ziyuan Huang, Changhong Fu, Yiming Li, Fuling Lin, Peng Lu.
  "Learning Aberrance Repressed Correlation Filters for Real-Time UAV Tracking." ICCV (2019). [paper] [code]

 • Lianghua Huang, Xin Zhao, Kaiqi Huang.
  "Bridging the Gap Between Detection and Tracking: A Unified Approach." ICCV (2019). [paper]

 • UpdateNet: Lichao Zhang, Abel Gonzalez-Garcia, Joost van de Weijer, Martin Danelljan, Fahad Shahbaz Khan.
  "Learning the Model Update for Siamese Trackers." ICCV (2019). [paper] [code]

 • PAT: Rey Reza Wiyatno, Anqi Xu.
  "Physical Adversarial Textures That Fool Visual Object Tracking." ICCV (2019). [paper]

 • GFS-DCF: Tianyang Xu, Zhen-Hua Feng, Xiao-Jun Wu, Josef Kittler.
  "Joint Group Feature Selection and Discriminative Filter Learning for Robust Visual Object Tracking." ICCV (2019). [paper] [code]

 • CDTB: Alan Lukežič, Ugur Kart, Jani Käpylä, Ahmed Durmush, Joni-Kristian Kämäräinen, Jiří Matas, Matej Kristan.

  "CDTB: A Color and Depth Visual Object Tracking Dataset and Benchmark." ICCV (2019). [paper]

 • VOT2019: Kristan, Matej, et al.
  "The Seventh Visual Object Tracking VOT2019 Challenge Results." ICCV workshops (2019). [paper]

CVPR2019

 • SiamMask: Qiang Wang, Li Zhang, Luca Bertinetto, Weiming Hu, Philip H.S. Torr.
  "Fast Online Object Tracking and Segmentation: A Unifying Approach." CVPR (2019). [paper] [project] [code]

 • SiamRPN++: Bo Li, Wei Wu, Qiang Wang, Fangyi Zhang, Junliang Xing, Junjie Yan.
  "SiamRPN++: Evolution of Siamese Visual Tracking with Very Deep Networks." CVPR (2019 oral). [paper] [project]

 • ATOM: Martin Danelljan, Goutam Bhat, Fahad Shahbaz Khan, Michael Felsberg.
  "ATOM: Accurate Tracking by Overlap Maximization." CVPR (2019 oral). [paper] [code]

 • SiamDW: Zhipeng Zhang, Houwen Peng.
  "Deeper and Wider Siamese Networks for Real-Time Visual Tracking." CVPR (2019 oral). [paper] [code]

 • GCT: Junyu Gao, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu.
  "Graph Convolutional Tracking." CVPR (2019 oral). [paper] [code]

 • ASRCF: Kenan Dai, Dong Wang, Huchuan Lu, Chong Sun, Jianhua Li.
  "Visual Tracking via Adaptive Spatially-Regularized Correlation Filters." CVPR (2019 oral). [paper] [code]

 • UDT: Ning Wang, Yibing Song, Chao Ma, Wengang Zhou, Wei Liu, Houqiang Li.
  "Unsupervised Deep Tracking." CVPR (2019). [paper] [code]

 • TADT: Xin Li, Chao Ma, Baoyuan Wu, Zhenyu He, Ming-Hsuan Yang.
  "Target-Aware Deep Tracking." CVPR (2019). [paper] [project] [code]

 • C-RPN: Heng Fan, Haibin Ling.
  "Siamese Cascaded Region Proposal Networks for Real-Time Visual Tracking." CVPR (2019). [paper]

 • SPM: Guangting Wang, Chong Luo, Zhiwei Xiong, Wenjun Zeng.
  "SPM-Tracker: Series-Parallel Matching for Real-Time Visual Object Tracking." CVPR (2019). [paper]

 • OTR: Ugur Kart, Alan Lukezic, Matej Kristan, Joni-Kristian Kamarainen, Jiri Matas.
  "Object Tracking by Reconstruction with View-Specific Discriminative Correlation Filters." CVPR (2019). [paper] [code]

 • RPCF: Yuxuan Sun, Chong Sun, Dong Wang, Huchuan Lu, You He.
  "ROI Pooled Correlation Filters for Visual Tracking." CVPR (2019). [paper]

 • LaSOT: Heng Fan, Liting Lin, Fan Yang, Peng Chu, Ge Deng, Sijia Yu, Hexin Bai, Yong Xu, Chunyuan Liao, Haibin Ling.
  "LaSOT: A High-quality Benchmark for Large-scale Single Object Tracking." CVPR (2019). [paper] [project]

AAAI2019

 • LDES: Yang Li, Jianke Zhu, Steven C.H. Hoi, Wenjie Song, Zhefeng Wang, Hantang Liu.
  "Robust Estimation of Similarity Transformation for Visual Object Tracking." AAAI (2019). [paper] [code]

NIPS2018

 • DAT: Shi Pu, Yibing Song, Chao Ma, Honggang Zhang, Ming-Hsuan Yang.
  "Deep Attentive Tracking via Reciprocative Learning." NIPS (2018). [paper] [project] [code]

ECCV2018

 • UPDT: Goutam Bhat, Joakim Johnander, Martin Danelljan, Fahad Shahbaz Khan, Michael Felsberg.
  "Unveiling the Power of Deep Tracking." ECCV (2018). [paper]

 • DaSiamRPN: Zheng Zhu, Qiang Wang, Bo Li, Wu Wei, Junjie Yan, Weiming Hu.
  "Distractor-aware Siamese Networks for Visual Object Tracking." ECCV (2018). [paper] [github]

 • SACF: Mengdan Zhang, Qiang Wang, Junliang Xing, Jin Gao, Peixi Peng, Weiming Hu, Steve Maybank.
  "Visual Tracking via Spatially Aligned Correlation Filters Network." ECCV (2018). [paper]

 • RTINet: Yingjie Yao, Xiaohe Wu, Lei Zhang, Shiguang Shan, Wangmeng Zuo.
  "Joint Representation and Truncated Inference Learning for Correlation Filter based Tracking." ECCV (2018). [paper]

 • Meta-Tracker: Eunbyung Park, Alexander C. Berg.
  "Meta-Tracker: Fast and Robust Online Adaptation for Visual Object Trackers." [paper] [github]

 • DSLT: Xiankai Lu, Chao Ma*, Bingbing Ni, Xiaokang Yang, Ian Reid, Ming-Hsuan Yang.
  "Deep Regression Tracking with Shrinkage Loss." ECCV (2018). [paper] [github]

 • DRL-IS: Liangliang Ren, Xin Yuan, Jiwen Lu, Ming Yang, Jie Zhou.
  "Deep Reinforcement Learning with Iterative Shift for Visual Tracking." ECCV (2018). [paper]

 • RT-MDNet: Ilchae Jung, Jeany Son, Mooyeol Baek, Bohyung Han.
  "Real-Time MDNet." ECCV (2018). [paper]

 • ACT: Boyu Chen, Dong Wang, Peixia Li, Huchuan Lu.
  "Real-time 'Actor-Critic' Tracking." ECCV (2018). [paper] [github]

 • StructSiam: Yunhua Zhang, Lijun Wang, Dong Wang, Mengyang Feng, Huchuan Lu, Jinqing Qi.
  "Structured Siamese Network for Real-Time Visual Tracking." ECCV (2018). [paper]

 • MemTrack: Tianyu Yang, Antoni B. Chan.
  "Learning Dynamic Memory Networks for Object Tracking." ECCV (2018). [paper]

 • SiamFC-tri: Xingping Dong, Jianbing Shen.
  "Triplet Loss in Siamese Network for Object Tracking." ECCV (2018). [paper] [github]

 • OxUvA long-term dataset+benchmark: Jack Valmadre, Luca Bertinetto, João F. Henriques, Ran Tao, Andrea Vedaldi, Arnold Smeulders, Philip Torr, Efstratios Gavves.
  "Long-term Tracking in the Wild: a Benchmark." ECCV (2018). [paper] [project]

 • TrackingNet: Matthias Müller, Adel Bibi, Silvio Giancola, Salman Al-Subaihi, Bernard Ghanem.
  "TrackingNet: A Large-Scale Dataset and Benchmark for Object Tracking in the Wild." ECCV (2018). [paper] [project]

CVPR2018

 • VITAL: Yibing Song, Chao Ma, Xiaohe Wu, Lijun Gong, Linchao Bao, Wangmeng Zuo, Chunhua Shen, Rynson Lau, and Ming-Hsuan Yang. "VITAL: VIsual Tracking via Adversarial Learning." CVPR (2018 Spotlight). [project] [paper] [github]

 • LSART: Chong Sun, Dong Wang, Huchuan Lu, Ming-Hsuan Yang. "Learning Spatial-Aware Regressions for Visual Tracking." CVPR (2018 Spotlight). [paper]

 • SiamRPN: Bo Li, Wei Wu, Zheng Zhu, Junjie Yan. "High Performance Visual Tracking with Siamese Region Proposal Network." CVPR (2018 Spotlight). [paper]

 • TRACA: Jongwon Choi, Hyung Jin Chang, Tobias Fischer, Sangdoo Yun, Kyuewang Lee, Jiyeoup Jeong, Yiannis Demiris, Jin Young Choi. "Context-aware Deep Feature Compression for High-speed Visual Tracking." CVPR (2018). [project] [paper]

 • RASNet: Qiang Wang, Zhu Teng, Junliang Xing, Jin Gao, Weiming Hu, Stephen Maybank. "Learning Attentions: Residual Attentional Siamese Network for High Performance Online Visual Tracking." CVPR 2018. [paper]

 • SA-Siam: Anfeng He, Chong Luo, Xinmei Tian, Wenjun Zeng. "A Twofold Siamese Network for Real-Time Object Tracking." CVPR (2018). [paper]

 • STRCF: Feng Li, Cheng Tian, Wangmeng Zuo, Lei Zhang, Ming-Hsuan Yang. "Learning Spatial-Temporal Regularized Correlation Filters for Visual Tracking." CVPR (2018). [paper] [github]

 • FlowTrack: Zheng Zhu, Wei Wu, Wei Zou, Junjie Yan. "End-to-end Flow Correlation Tracking with Spatial-temporal Attention." CVPR (2018). [paper]

 • DEDT: Kourosh Meshgi, Shigeyuki Oba, Shin Ishii. "Efficient Diverse Ensemble for Discriminative Co-Tracking." CVPR (2018). [paper]

 • SINT++: Xiao Wang, Chenglong Li, Bin Luo, Jin Tang. "SINT++: Robust Visual Tracking via Adversarial Positive Instance Generation." CVPR (2018). [paper]

 • DRT: Chong Sun, Dong Wang, Huchuan Lu, Ming-Hsuan Yang. "Correlation Tracking via Joint Discrimination and Reliability Learning." CVPR (2018). [paper]

 • MCCT: Ning Wang, Wengang Zhou, Qi Tian, Richang Hong, Meng Wang, Houqiang Li. "Multi-Cue Correlation Filters for Robust Visual Tracking." CVPR (2018). [paper] [github]

 • MKCF: Ming Tang, Bin Yu, Fan Zhang, Jinqiao Wang. "High-speed Tracking with Multi-kernel Correlation Filters." CVPR (2018). [paper]

 • HP: Xingping Dong, Jianbing Shen, Wenguan Wang, Yu, Liu, Ling Shao, and Fatih Porikli. "Hyperparameter Optimization for Tracking with Continuous Deep Q-Learning." CVPR (2018). [paper]

NIPS2017

 • HART: Adam R. Kosiorek, Alex Bewley, Ingmar Posner. "Hierarchical Attentive Recurrent Tracking." NIPS (2017). [paper] [github]

ICCV2017

 • CREST: Yibing Song, Chao Ma, Lijun Gong, Jiawei Zhang, Rynson Lau, Ming-Hsuan Yang. "CREST: Convolutional Residual Learning for Visual Tracking." ICCV (2017 Spotlight). [paper] [project] [github]

 • EAST: Chen Huang, Simon Lucey, Deva Ramanan. "Learning Policies for Adaptive Tracking with Deep Feature Cascades." ICCV (2017 Spotlight). [paper] [supp]

 • PTAV: Heng Fan and Haibin Ling. "Parallel Tracking and Verifying: A Framework for Real-Time and High Accuracy Visual Tracking." ICCV (2017). [paper] [supp] [project] [code]

 • BACF: Hamed Kiani Galoogahi, Ashton Fagg, Simon Lucey. "Learning Background-Aware Correlation Filters for Visual Tracking." ICCV (2017). [paper] [supp] [code] [project]

 • TSN: Zhu Teng, Junliang Xing, Qiang Wang, Congyan Lang, Songhe Feng and Yi Jin. "Robust Object Tracking based on Temporal and Spatial Deep Networks." ICCV (2017). [paper]

 • p-tracker: James Supančič, III; Deva Ramanan. "Tracking as Online Decision-Making: Learning a Policy From Streaming Videos With Reinforcement Learning." ICCV (2017). [paper] [supp]

 • DSiam: Qing Guo; Wei Feng; Ce Zhou; Rui Huang; Liang Wan; Song Wang. "Learning Dynamic Siamese Network for Visual Object Tracking." ICCV (2017). [paper] [github]

 • SP-KCF: Xin Sun; Ngai-Man Cheung; Hongxun Yao; Yiluan Guo. "Non-Rigid Object Tracking via Deformable Patches Using Shape-Preserved KCF and Level Sets." ICCV (2017). [paper]

 • UCT: Zheng Zhu, Guan Huang, Wei Zou, Dalong Du, Chang Huang. "UCT: Learning Unified Convolutional Networks for Real-Time Visual Tracking." ICCV workshop (2017). [paper]

 • Tobias Bottger, Patrick Follmann. "The Benefits of Evaluating Tracker Performance Using Pixel-Wise Segmentations." ICCV workshop (2017). [paper]

 • CFWCR: Zhiqun He, Yingruo Fan, Junfei Zhuang, Yuan Dong, HongLiang Bai. "Correlation Filters With Weighted Convolution Responses." ICCV workshop (2017). [paper] [github]

 • IBCCF: Feng Li, Yingjie Yao, Peihua Li, David Zhang, Wangmeng Zuo, Ming-Hsuan Yang. "Integrating Boundary and Center Correlation Filters for Visual Tracking With Aspect Ratio Variation." ICCV workshop (2017). [paper] [github]

 • RFL: Tianyu Yang, Antoni B. Chan. "Recurrent Filter Learning for Visual Tracking." ICCV workshop (2017). [paper]

CVPR2017

 • ECO: Martin Danelljan, Goutam Bhat, Fahad Shahbaz Khan, Michael Felsberg. "ECO: Efficient Convolution Operators for Tracking." CVPR (2017). [paper] [supp] [project] [github]

 • CFNet: Jack Valmadre, Luca Bertinetto, João F. Henriques, Andrea Vedaldi, Philip H. S. Torr. "End-to-end representation learning for Correlation Filter based tracking." CVPR (2017). [paper] [supp] [project] [github]

 • CACF: Matthias Mueller, Neil Smith, Bernard Ghanem. "Context-Aware Correlation Filter Tracking." CVPR (2017 oral). [paper] [supp] [project] [code]

 • RaF: Le Zhang, Jagannadan Varadarajan, Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan, Narendra Ahuja and Pierre Moulin "Robust Visual Tracking Using Oblique Random Forests." CVPR (2017). [paper] [supp] [project] [code]

 • MCPF: Tianzhu Zhang, Changsheng Xu, Ming-Hsuan Yang. "Multi-Task Correlation Particle Filter for Robust Object Tracking." CVPR (2017). [paper] [project] [code]

 • ACFN: Jongwon Choi, Hyung Jin Chang, Sangdoo Yun, Tobias Fischer, Yiannis Demiris, and Jin Young Choi. "Attentional Correlation Filter Network for Adaptive Visual Tracking." CVPR (2017). [paper] [supp] [project] [test code] [training code]

 • LMCF: Mengmeng Wang, Yong Liu, Zeyi Huang. "Large Margin Object Tracking with Circulant Feature Maps." CVPR (2017). [paper] [zhihu]

 • ADNet: Sangdoo Yun, Jongwon Choi, Youngjoon Yoo, Kimin Yun, Jin Young Choi. "Action-Decision Networks for Visual Tracking with Deep Reinforcement Learning." CVPR (2017 Spotlight). [paper] [supp] [project]

 • CSR-DCF: Alan Lukežič, Tomáš Vojíř, Luka Čehovin, Jiří Matas, Matej Kristan. "Discriminative Correlation Filter with Channel and Spatial Reliability." CVPR (2017). [paper] [supp] [code]

 • BranchOut: Bohyung Han, Jack Sim, Hartwig Adam. "BranchOut: Regularization for Online Ensemble Tracking with Convolutional Neural Networks." CVPR (2017). [paper]

 • AMCT: Donghun Yeo, Jeany Son, Bohyung Han, Joonhee Han. "Superpixel-based Tracking-by-Segmentation using Markov Chains." CVPR (2017). [paper]

 • SANet: Heng Fan, Haibin Ling. "SANet: Structure-Aware Network for Visual Tracking." CVPRW (2017). [paper] [project] [code]

ECCV2016

 • SiameseFC: Luca Bertinetto, Jack Valmadre, João F. Henriques, Andrea Vedaldi, Philip H.S. Torr. "Fully-Convolutional Siamese Networks for Object Tracking." ECCV workshop (2016). [paper] [project] [github]

 • GOTURN: David Held, Sebastian Thrun, Silvio Savarese. "Learning to Track at 100 FPS with Deep Regression Networks." ECCV (2016). [paper] [project] [github]

 • C-COT: Martin Danelljan, Andreas Robinson, Fahad Khan, Michael Felsberg. "Beyond Correlation Filters: Learning Continuous Convolution Operators for Visual Tracking." ECCV (2016). [paper] [project] [github]

 • CF+AT: Adel Bibi, Matthias Mueller, and Bernard Ghanem. "Target Response Adaptation for Correlation Filter Tracking." ECCV (2016). [paper] [project] [github]

 • Yao Sui, Ziming Zhang, Guanghui Wang, Yafei Tang, Li Zhang. "Real-Time Visual Tracking: Promoting the Robustness of Correlation Filter Learning." ECCV (2016). [paper]

 • Yao Sui, Guanghui Wang, Yafei Tang, Li Zhang. "Tracking Completion." ECCV (2016). [paper]

CVPR2016

 • MDNet: Nam, Hyeonseob, and Bohyung Han. "Learning Multi-Domain Convolutional Neural Networks for Visual Tracking." CVPR (2016). [paper] [VOT_presentation] [project] [github]

 • SINT: Ran Tao, Efstratios Gavves, Arnold W.M. Smeulders. "Siamese Instance Search for Tracking." CVPR (2016). [paper] [project]

 • SCT: Jongwon Choi, Hyung Jin Chang, Jiyeoup Jeong, Yiannis Demiris, and Jin Young Choi. "Visual Tracking Using Attention-Modulated Disintegration and Integration." CVPR (2016). [paper] [project]

 • STCT: Lijun Wang, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, and Huchuan Lu. "STCT: Sequentially Training Convolutional Networks for Visual Tracking." CVPR (2016). [paper] [github]

 • SRDCFdecon: Martin Danelljan, Gustav Häger, Fahad Khan, Michael Felsberg. "Adaptive Decontamination of the Training Set: A Unified Formulation for Discriminative Visual Tracking." CVPR (2016). [paper] [project]

 • HDT: Yuankai Qi, Shengping Zhang, Lei Qin, Hongxun Yao, Qingming Huang, Jongwoo Lim, Ming-Hsuan Yang. "Hedged Deep Tracking." CVPR (2016). [paper] [project]

 • Staple: Luca Bertinetto, Jack Valmadre, Stuart Golodetz, Ondrej Miksik, Philip H.S. Torr. "Staple: Complementary Learners for Real-Time Tracking." CVPR (2016). [paper] [project] [github]

 • EBT: Gao Zhu, Fatih Porikli, and Hongdong Li. "Beyond Local Search: Tracking Objects Everywhere with Instance-Specific Proposals." CVPR (2016). [paper] [exe]

 • DLSSVM: Jifeng Ning, Jimei Yang, Shaojie Jiang, Lei Zhang and Ming-Hsuan Yang. "Object Tracking via Dual Linear Structured SVM and Explicit Feature Map." CVPR (2016). [paper] [code] [project]

NIPS2016

 • Learnet: Luca Bertinetto, João F. Henriques, Jack Valmadre, Philip H. S. Torr, Andrea Vedaldi. "Learning feed-forward one-shot learners." NIPS (2016). [paper]

ICCV2015

 • FCNT: Lijun Wang, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, and Huchuan Lu. "Visual Tracking with Fully Convolutional Networks." ICCV (2015). [paper] [project] [github]

 • SRDCF: Martin Danelljan, Gustav Häger, Fahad Khan, Michael Felsberg. "Learning Spatially Regularized Correlation Filters for Visual Tracking." ICCV (2015). [paper] [project]

 • CF2: Chao Ma, Jia-Bin Huang, Xiaokang Yang and Ming-Hsuan Yang. "Hierarchical Convolutional Features for Visual Tracking." ICCV (2015) [paper] [project] [github]

 • Naiyan Wang, Jianping Shi, Dit-Yan Yeung and Jiaya Jia. "Understanding and Diagnosing Visual Tracking Systems." ICCV (2015). [paper] [project] [code]\

 • DeepSRDCF: Martin Danelljan, Gustav Häger, Fahad Khan, Michael Felsberg. "Convolutional Features for Correlation Filter Based Visual Tracking." ICCV workshop (2015). [paper] [project]

 • RAJSSC: Mengdan Zhang, Junliang Xing, Jin Gao, Xinchu Shi, Qiang Wang, Weiming Hu. "Joint Scale-Spatial Correlation Tracking with Adaptive Rotation Estimation." ICCV workshop (2015). [paper] [poster]

CVPR2015

 • MUSTer: Zhibin Hong, Zhe Chen, Chaohui Wang, Xue Mei, Danil Prokhorov, Dacheng Tao. "MUlti-Store Tracker (MUSTer): A Cognitive Psychology Inspired Approach to Object Tracking." CVPR (2015). [paper] [project]

 • LCT: Chao Ma, Xiaokang Yang, Chongyang Zhang, Ming-Hsuan Yang. "Long-term Correlation Tracking." CVPR (2015). [paper] [project] [github]

 • DAT: Horst Possegger, Thomas Mauthner, and Horst Bischof. "In Defense of Color-based Model-free Tracking." CVPR (2015). [paper] [project] [code]

 • RPT: Yang Li, Jianke Zhu and Steven C.H. Hoi. "Reliable Patch Trackers: Robust Visual Tracking by Exploiting Reliable Patches." CVPR (2015). [paper] [github]

ICML2015

 • CNN-SVM: Seunghoon Hong, Tackgeun You, Suha Kwak and Bohyung Han. "Online Tracking by Learning Discriminative Saliency Map with Convolutional Neural Network ." ICML (2015) [paper] [project]

BMVC2014

 • DSST: Martin Danelljan, Gustav Häger, Fahad Shahbaz Khan and Michael Felsberg. "Accurate Scale Estimation for Robust Visual Tracking." BMVC (2014). [paper] [PAMI] [project]

ECCV2014

 • MEEM: Jianming Zhang, Shugao Ma, and Stan Sclaroff. "MEEM: Robust Tracking via Multiple Experts using Entropy Minimization." ECCV (2014). [paper] [project]

 • TGPR: Jin Gao, Haibin Ling, Weiming Hu, Junliang Xing. "Transfer Learning Based Visual Tracking with Gaussian Process Regression." ECCV (2014). [paper] [project]

 • STC: Kaihua Zhang, Lei Zhang, Ming-Hsuan Yang, David Zhang. "Fast Tracking via Spatio-Temporal Context Learning." ECCV (2014). [paper] [project]

 • SAMF: Yang Li, Jianke Zhu. "A Scale Adaptive Kernel Correlation Filter Tracker with Feature Integration." ECCV workshop (2014). [paper] [github]

NIPS2013

 • DLT: Naiyan Wang and Dit-Yan Yeung. "Learning A Deep Compact Image Representation for Visual Tracking." NIPS (2013). [paper] [project] [code]

PAMI & IJCV & TIP

 • AOGTracker: Tianfu Wu , Yang Lu and Song-Chun Zhu. "Online Object Tracking, Learning and Parsing with And-Or Graphs." TPAMI (2017). [paper] [project] [github]

 • MCPF: Tianzhu Zhang, Changsheng Xu, Ming-Hsuan Yang. " Learning Multi-task Correlation Particle Filters for Visual Tracking." TPAMI (2017). [[paper]] [project] [code]

 • RSST: Tianzhu Zhang, Changsheng Xu, Ming-Hsuan Yang. " Robust Structural Sparse Tracking." TPAMI (2017). [[paper]] [project] [code]

 • fDSST: Martin Danelljan, Gustav Häger, Fahad Khan, Michael Felsberg. "Discriminative Scale Space Tracking." TPAMI (2017). [paper] [project] [code]

 • KCF: João F. Henriques, Rui Caseiro, Pedro Martins, Jorge Batista. "High-Speed Tracking with Kernelized Correlation Filters." TPAMI (2015). [paper] [project]

 • CLRST: Tianzhu Zhang, Si Liu, Narendra Ahuja, Ming-Hsuan Yang, Bernard Ghanem.
  "Robust Visual Tracking Via Consistent Low-Rank Sparse Learning." IJCV (2015). [paper] [project] [code]

 • DNT: Zhizhen Chi, Hongyang Li, Huchuan Lu, Ming-Hsuan Yang. "Dual Deep Network for Visual Tracking." TIP (2017). [paper]

 • DRT: Junyu Gao, Tianzhu Zhang, Xiaoshan Yang, Changsheng Xu. "Deep Relative Tracking." TIP (2017). [paper]

 • BIT: Bolun Cai, Xiangmin Xu, Xiaofen Xing, Kui Jia, Jie Miao, Dacheng Tao. "BIT: Biologically Inspired Tracker." TIP (2016). [paper] [project] [github]

 • CNT: Kaihua Zhang, Qingshan Liu, Yi Wu, Minghsuan Yang. "Robust Visual Tracking via Convolutional Networks Without Training." TIP (2016). [paper] [code]

ArXiv

 • MLT: Janghoon Choi, Junseok Kwon, Kyoung Mu Lee. "Deep Meta Learning for Real-Time Visual Tracking based on Target-Specific Feature Space." arXiv (2017). [paper]

 • STECF: Yang Li, Jianke Zhu, Wenjie Song, Zhefeng Wang, Hantang Liu, Steven C. H. Hoi. "Robust Estimation of Similarity Transformation for Visual Object Tracking with Correlation Filters." arXiv (2017). [paper]

 • PAWSS: Xiaofei Du, Alessio Dore, Danail Stoyanov. "Patch-based adaptive weighting with segmentation and scale (PAWSS) for visual tracking." arXiv (2017). [paper]

 • SFT: Zhen Cui, You yi Cai, Wen ming Zheng, Jian Yang. "Spectral Filter Tracking." arXiv (2017). [paper]

 • Re3: Daniel Gordon, Ali Farhadi, Dieter Fox. "Re3 : Real-Time Recurrent Regression Networks for Object Tracking." arXiv (2017). [paper]

 • DCFNet: Qiang Wang, Jin Gao, Junliang Xing, Mengdan Zhang, Weiming Hu. "DCFNet: Discriminant Correlation Filters Network for Visual Tracking." arXiv (2017). [paper] [code]

 • TCNN: Hyeonseob Nam, Mooyeol Baek, Bohyung Han. "Modeling and Propagating CNNs in a Tree Structure for Visual Tracking." arXiv (2016). [paper] [code]

 • RDT: Janghoon Choi, Junseok Kwon, Kyoung Mu Lee. "Visual Tracking by Reinforced Decision Making." arXiv (2017). [paper]

 • MSDAT: Xinyu Wang, Hanxi Li, Yi Li, Fumin Shen, Fatih Porikli . "Robust and Real-time Deep Tracking Via Multi-Scale Domain Adaptation." arXiv (2017). [paper]

 • RLT: Da Zhang, Hamid Maei, Xin Wang, Yuan-Fang Wang. "Deep Reinforcement Learning for Visual Object Tracking in Videos." arXiv (2017). [paper]

 • SCF: Wangmeng Zuo, Xiaohe Wu, Liang Lin, Lei Zhang, Ming-Hsuan Yang. "Learning Support Correlation Filters for Visual Tracking." arXiv (2016). [paper] [project]

 • CRT: Kai Chen, Wenbing Tao. "Convolutional Regression for Visual Tracking." arXiv (2016). [paper]

 • BMR: Kaihua Zhang, Qingshan Liu, and Ming-Hsuan Yang. "Visual Tracking via Boolean Map Representations." arXiv (2016). [paper]

 • YCNN: Kai Chen, Wenbing Tao. "Once for All: a Two-flow Convolutional Neural Network for Visual Tracking." arXiv (2016). [paper]

 • ROLO: Guanghan Ning, Zhi Zhang, Chen Huang, Zhihai He, Xiaobo Ren, Haohong Wang. "Spatially Supervised Recurrent Convolutional Neural Networks for Visual Object Tracking." arXiv (2016). [paper] [project] [github]

 • RATM: Samira Ebrahimi Kahou, Vincent Michalski, Roland Memisevic. "RATM: Recurrent Attentive Tracking Model." arXiv (2015). [paper] [github]

 • SO-DLT: Naiyan Wang, Siyi Li, Abhinav Gupta, Dit-Yan Yeung. "Transferring Rich Feature Hierarchies for Robust Visual Tracking." arXiv (2015). [paper] [code]

 • DMSRDCF: Susanna Gladh, Martin Danelljan, Fahad Shahbaz Khan, Michael Felsberg. "Deep Motion Features for Visual Tracking." ICPR Best Paper (2016). [paper]

Benchmark

 • LaSOT: Heng Fan, Liting Lin, Fan Yang, Peng Chu, Ge Deng, Sijia Yu, Hexin Bai, Yong Xu, Chunyuan Liao, Haibin Ling. "Deep Meta Learning for Real-Time Visual Tracking based on Target-Specific Feature Space." arXiv (2018). [paper] [project]

 • OxUvA long-term dataset+benchmark: Jack Valmadre, Luca Bertinetto, João F. Henriques, Ran Tao, Andrea Vedaldi, Arnold Smeulders, Philip Torr, Efstratios Gavves.
  "Long-term Tracking in the Wild: a Benchmark." ECCV (2018). [paper] [project]

 • TrackingNet: Matthias Müller, Adel Bibi, Silvio Giancola, Salman Al-Subaihi, Bernard Ghanem.
  "TrackingNet: A Large-Scale Dataset and Benchmark for Object Tracking in the Wild." ECCV (2018). [project] [paper]

 • UAVDT: Dawei Du, Yuankai Qi, Hongyang Yu, Yifang Yang, Kaiwen Duan, GuoRong Li, Weigang Zhang, Weihai; Qingming Huang, Qi Tian.
  "The Unmanned Aerial Vehicle Benchmark: Object Detection and Tracking." ECCV (2018). [paper]

 • Dataset-AMP: Luka Čehovin Zajc; Alan Lukežič; Aleš Leonardis; Matej Kristan. "Beyond Standard Benchmarks: Parameterizing Performance Evaluation in Visual Object Tracking." ICCV (2017). [paper]

 • Dataset-Nfs: Hamed Kiani Galoogahi, Ashton Fagg, Chen Huang, Deva Ramanan and Simon Lucey. "Need for Speed: A Benchmark for Higher Frame Rate Object Tracking." ICCV (2017) [paper] [supp] [project]

 • Dataset-DTB70: Siyi Li, Dit-Yan Yeung. "Visual Object Tracking for Unmanned Aerial Vehicles: A Benchmark and New Motion Models." AAAI (2017) [paper] [project] [dataset]

 • Dataset-UAV123: Matthias Mueller, Neil Smith and Bernard Ghanem. "A Benchmark and Simulator for UAV Tracking." ECCV (2016) [paper] [project] [dataset]

 • Dataset-TColor-128: Pengpeng Liang, Erik Blasch, Haibin Ling. "Encoding color information for visual tracking: Algorithms and benchmark." TIP (2015) [paper] [project] [dataset]

 • Dataset-NUS-PRO: Annan Li, Min Lin, Yi Wu, Ming-Hsuan Yang, and Shuicheng Yan. "NUS-PRO: A New Visual Tracking Challenge." PAMI (2015) [paper] [project] [Data_360(code:bf28)] [Data_baidu]] [View_360(code:515a)] [View_baidu]]

 • Dataset-PTB: Shuran Song and Jianxiong Xiao. "Tracking Revisited using RGBD Camera: Unified Benchmark and Baselines." ICCV (2013) [paper] [project] [5 validation] [95 evaluation]

 • Dataset-ALOV300+: Arnold W. M. Smeulders, Dung M. Chu, Rita Cucchiara, Simone Calderara, Afshin Dehghan, Mubarak Shah. "Visual Tracking: An Experimental Survey." PAMI (2014) [paper] [project] Mirror Link:ALOV300++ Dataset Mirror Link:ALOV300++ Groundtruth

 • OTB2013: Wu, Yi, Jongwoo Lim, and Minghsuan Yang. "Online Object Tracking: A Benchmark." CVPR (2013). [paper]

 • OTB2015: Wu, Yi, Jongwoo Lim, and Minghsuan Yang. "Object Tracking Benchmark." TPAMI (2015). [paper] [project]

 • Dataset-VOT: [project]

[VOT13_paper_ICCV]The Visual Object Tracking VOT2013 challenge results

[VOT14_paper_ECCV]The Visual Object Tracking VOT2014 challenge results

[VOT15_paper_ICCV]The Visual Object Tracking VOT2015 challenge results

[VOT16_paper_ECCV]The Visual Object Tracking VOT2016 challenge results

[VOT17_paper_ICCV]The Visual Object Tracking VOT2017 challenge results

Distinguished Researchers & Teams

Distinguished visual tracking researchers who have published +3 papers which have a major impact on the field of visual tracking and are still active in the field of visual tracking.(Names listed in no particular order.)